ഗൃഹനാഥന്‍

 

കുളിച്ചില്ലെങ്കിലും
ഡ്രസ് ചെയ്ഞ്ചു ചെയ്തില്ലെങ്കിലും
രാവിലെ പുറത്തിറങ്ങണം

പണിയുണ്ടായാലും
ഇല്ലെങ്കിലും കടം വാങ്ങിയിട്ടാണെങ്കിലും
അല്ലെങ്കിലും അരി സാമാനങ്ങള്‍ വാങ്ങണം
മോനു മീനും
മോള്‍ക്ക് ഉപ്പേരിക്കും
അവള്‍ക്ക് പപ്പടവും മേടിക്കണം

കുളിച്ചില്ലെങ്കിലും
ഡ്രസ്സ് ചെയ്ഞ്ചു ചെയ്തില്ലെങ്കിലും
രാവിലെ പുറത്തിറങ്ങണം…..

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here