കാവ്യസരിണി

ഇത്തിരിമുറ്റത്തെത്തിയാൽ-നല്ല

കാവ്യം ചമയ്‌ക്കുവാൻ മോഹം

ഒത്തിരിനാളുകൾ കൊണ്ടേ-ഞ്ഞാനും

ഇത്തിരുമുറ്റത്തു പോരും

ആരോരുമറിഞ്ഞിട്ടില്ല-പോട്ടെ

യാതൊന്നും മിണ്ടീട്ടുമില്ല

ഉളളിലൊടുങ്ങാത്ത ഖേദം-എന്നാൽ

തളളിക്കളയാവതല്ല.

അക്ഷരശ്ലോകങ്ങളൊട്ടും ഞാനോ

ചൊല്ലിപഠിച്ചിട്ടുമില്ല.

ഇത്തിരുമുറ്റത്തെത്തിയാൽ-പിന്നെ

കാവ്യസരിണിയൊഴുകും

എന്നാലെഴുതുവാൻ പേന-എടു

ത്തൊന്നെഴുതുവാൻ തുനിഞ്ഞാൽ

തത്തിക്കളിക്കുന്നു നാവിൽ-പല

തൊന്നിടചേർന്നങ്ങുനില്‌കും

ആകാവ്യങ്ങളെല്ലാം-ചൊല്ലി

പകർത്തുവാനെന്റെമോഹം

ഇത്തിരുമുറ്റത്തെത്തിയാൽ-നല്ല

കാവ്യം രചിക്കുവാൻ തോന്നും

ഹൃത്തടം സ്‌പന്ദനമാർന്ന-നല്ല

നർത്തനമുൾകൊണ്ടുകണ്ടു.

Generated from archived content: poem7-jan.html Author: nv-chettur

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here