കേമച്ചാർ

വാലു പിടിച്ചു പുലിവാല്‌

പുലിവാലു പിടിച്ചു കേമച്ചാർ

അരമനതോറും കയറിയിറങ്ങി

നാണം കെട്ടു കേമച്ചാർ

കോടതികയറി കേമച്ചാർ

കുറ്റക്കാരെ കണ്ടെത്താൻ

രേഖകൾ നോക്കിയ കമ്മീഷൻ

കുറ്റക്കാരെക്കണ്ടെത്തി!

അപ്പോൾ വന്നു കേമച്ചാർ

കുറ്റക്കാർക്കായ്‌ വാദിക്കാൻ!

സീറ്റുകൾ പലതും പുലിതിന്നു

കേമച്ചാരോ പുലിവാലിൽ!

കൂട്ടക്കാരെ കൂട്ടാതെ

വാലുപിടിച്ചൊരു കേമച്ചാർ

ഉത്തരനെപ്പോലോടുമ്പോൾ

കൂട്ടക്കാരും നാണിപ്പൂ !

Generated from archived content: poem13_jan01_07.html Author: mughathala

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here