അന്തഃസത്യം

കാതലൊക്കെ ചിതലുതിന്ന

ധർമ്മ വീഥി തോറും നാം

വിശ്വാസത്തിൻ ഭാണ്ഡം പേറി

അന്ധരായ്‌, കഴുത പോൽ

ഒരോരുത്തരോരോന്നും

പറഞ്ഞെന്നും പറഞ്ഞു നാം

സ്വന്തമന്തഃസത്യം വിട്ട-

കന്നകന്നു പോകുന്നു

(ബുദ്ധനിങ്ങനെ പറഞ്ഞ,

കൃഷ്ണനങ്ങനെ പറഞ്ഞു,

ക്രിസ്‌തുവിങ്ങനെ പറഞ്ഞു….,

മുഹമ്മദങ്ങനെ പറഞ്ഞു……)

എൻവിചാര, മെന്റെ വാണി,

എൻ പ്രവൃത്തിയിൽ

എന്റെ ഭാവി ബീജമെന്ന-

റിഞ്ഞീടുന്നതില്ല ഞാൻ.

എന്റെ സൗഖ്യ,മെന്റെ ദുഃഖ-

മെന്റകത്തുതാനെന്നു

ജാഗരൂകരാകുവിൻ

വരിക്കുവിൻ സ്വ മംഗളം

Generated from archived content: poem7_nov23_06.html Author: mr-rajeshwari-bhilay

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here