പൊട്ടാതെ പോകട്ടെ

പൊട്ടാതെ പോകട്ടെ! ബോംബുകൾ

എത്രമേൽ ശക്തിയിൽ ആരെറിഞ്ഞീടിലും

ആർക്കെതിരാകിലും എങ്ങുനിന്നാകിലും

ആറ്റംബോംബുകൾ പൊട്ടാതെ പോകട്ടെ!

ദൈവമേ ഒറ്റെണ്ണം പൊട്ടാതെ പോകട്ടെ

പൊട്ടാതെ പോകട്ടെ! തന്ത്രികൾ

എത്രമേൽ ശക്തിയിൽ ആരുമീട്ടീടിലും

സ്വര-രാഗ-ഗീതങ്ങൾ ഏതുതാനാകിലും

വീണക്കമ്പികൾ പൊട്ടാതെ പോകട്ടെ!

ദൈവമേ ഒറ്റെണ്ണം പൊട്ടാതെ പോകട്ടെ

Generated from archived content: poem18-jan.html Author: mr-rajeshwari-bhilay

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here