വർത്തമാനം

ഭംഗിവാക്കാൽ മുഖസ്‌തുതി പാടുന്നു

അംഗീകാരങ്ങൾക്കായോടിടുന്നു

സ്വന്തം സുഖമതിനപ്പുറം മറ്റൊരു

ചിന്തയില്ലാത്തവരേറെയെങ്ങും.

വ്യാപാരക്കണ്ണുകളെല്ലാമതിൻമുന്നിൽ

ലാഭമല്ലാതൊരു ചിത്രമില്ല.

സ്വേച്ഛാനുകൂലികളല്ലെങ്കിലാരോടും

പുച്ഛമാണാമുഖത്തേറെ ദൃശ്യം.

നഗ്നപാദങ്ങളാലാരിന്നു താണ്ടുന്നു

അഗ്നിപദങ്ങളവന്റെ മുന്നിൽ

വിഘ്‌നങ്ങളെല്ലാമുരുകിമാഞ്ഞീടുന്നു

ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളണഞ്ഞിടുന്നു

സൂചിമുനയിൽ തപം ചെയ്‌തിന്നാരാലും

നേടുന്ന സർഗ്ഗസായൂജ്യം ധന്യം.

Generated from archived content: poem18_apr.html Author: mayyanadu_shams

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here