ആദിവാസിപാട്ട്‌

മണ്ണേ നമ്പീലേലയ്യ മരമിരിപ്പൂ

മരത്തേ നമ്പീലേലയ്യ മണ്ണിരിപ്പൂ

മരത്തേ നമ്പീലേലയ്യ കൊമ്പിരിപ്പൂ

കൊമ്പേ നമ്പീലേലയ്യ ചില്ലയിരുപ്പൂ

ചില്ലേ നമ്പീലേലയ്യ ഇലയിരിപ്പൂ

ഇലയേ നമ്പീലേലയ്യ പൂവ്വിരിപ്പൂ

പൂവ്വേ നമ്പീലേലയ്യ കായിരുപ്പൂ

കായേ നമ്പീലേലയ്യ നാമിരിപ്പൂ

നമ്മെ നമ്പീലേലയ്യ നാടിരിപ്പൂ

Generated from archived content: poem1_mar9.html Author: jijo-rajakumari

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here