ഭാവാബ്‌ധി

‘നിറയും വിഷാദത്തിൽ തീക്കട്ടയോ

മർത്ത്യജന്മം നിതാന്തതപമോ?

മോഹങ്ങളും, മോഹഭംഗങ്ങളുമാർന്ന

മേരുമോ! ആഴക്കടലോ?

ജന്മാന്തരങ്ങൾതൻ പുണ്യമോ പാപ-

ച്ചുമടോ, കുതികാലുവെട്ടോ?

സ്‌നേഹത്തിൻ ശൂന്യതമാത്രം വിളയും

മരീചികതാനീ’ഭവാബ്‌ധി‘!’

Generated from archived content: poem2_oct22_08.html Author: ammini_soman_panayam

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here