കാട്

 

 

 

കാടിന് തീ പിടിച്ചു.

മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും ഇഴജന്തുക്കളുമെല്ലാം കാട് വിട്ട് നാടുകളിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യുകയാണ്.

അവിടെ അവർ മനുഷ്യരെ കണ്ടു. മനുഷ്യരുടെ മനസ്സ് കണ്ടു

മനസ്സ് നിറയേ കൊടുംകാടുകൾ വളർത്തിയ മനുഷ്യർ

നിബിഡമായ ആ കാടുകളിലേക്ക് അവർ തിരികെ കയറിപ്പോയി!!

 

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here