മിന്നാമിനുങ്ങ്

 

Rhythm of life and nature, which tells you about the beauty of Love and Unity!

 

 

ഓരോ മിന്നാമിനുങ്ങും ആമ്പൽപൂക്കളെമനോഹരമാക്കികൊണ്ടേയിരുന്നു
ആമ്പൽപൂക്കൾ തന്റെമിന്നാമിനുങ്ങുകളെ ചേർത്തുപിടിച്ചു
ആ മിന്നുംവെളിച്ചം അവിടമാകെ പ്രകാശപൂരിതമാക്കിയിരിക്കുന്നു!

“ആമ്പൽപൊയ്കയിൽ, ചേക്കേറും-
മിന്നാമിനുങ്ങുകൾ മിന്നിമറയാതെ
മിന്നിത്തിളങ്ങുമീ സായംസന്ധ്യയിൽ
ഭാവനാപരമാകുമെന്നുള്ളം
മരതകനിറമോ? കുങ്കുമവർണ്ണമോ?
നിൻകാന്തിയിൽ ചേരുമിരുവർണ്ണമോ?
എന്ററെയീ ത്രിവർണ്ണ
ചിത്രങ്ങളിൽ പതിയും
ചാരുതയേറും നിൻരൂപം
മിന്നാമിനുങ്ങേ, നിൻ വെളിച്ചം!”

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here