പുകച്ചു കത്തിച്ചത് തന്നെ

പുകച്ചു ചാടിയില്ല. അങ്ങനെ കത്തിച്ചു ചാടിച്ചതാവും

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here