ഇ സന്തോഷ്കുമാറിന്റെ നോവെല്ലകൾ

e-santhosh-kumarinte-nove-228x228

ഇ സന്തോഷ്കുമാറിന്റെ നോവലുകളാണ് മലയാളിക്ക് പരിചായം എന്നാൽ ഈ നോവെല്ലകൾ ഭാഷയുടെ ശക്തി കൊണ്ടും പ്രമേയങ്ങളുടെ പുതുമ കൊണ്ടും വ്യത്യസ്തമാണ്

തന്റേതു മാത്രമായ ഒരു ശൈലിയിൽ എഴുതുന്ന ഇ സന്തോഷ് കുമാറിന്റെ അസാധാരണവും അനുഭവതീക്ഷ്ണവുമായ രചനകൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here