എന്‍റെവസിയത്ത്

vasiyath

 

വിടചൊല്ലുവാന്‍
ആവാതെഞാന്‍
വിടപറയുമ്പോള്‍
എനിക്കായി
പൊഴിക്കണംനീ
കണ്ണീര്‍പൂക്കള്‍
അതുകണ്ട്ഇനി
തുടിക്കാത്തന്‍റെ
ഹൃദയതളംനിറയണം………

വിടചൊല്ലുവാന്‍
വാക്കുകള്‍ഇല്ലാതെ
വിറകൊള്ളുന്നനിന്‍റെ
അധരങ്ങളില്‍നിന്നു
ഉതിരുന്നവാക്കിനാല്‍
ഇനികേള്‍ക്കാത്തന്‍റെ
കര്‍ണ്ണങ്ങള്‍നിറയണം……..

നിനക്കായിഇനിഒന്നും
ചെയ്യുവാന്‍ആവാത്ത
എന്നയോര്‍ത്തു വിരിയണം
എന്‍റെ നന്മകള്‍ മാത്രം
നിന്‍റെസ്മരണകളില്‍എന്നും
അതുമാത്രംസ്വാന്തനാമായി
കൂടെഉറങ്ങണംഇനിഉണരാത്ത
നിത്യനിദ്രയില്‍എനിക്കും…!

ഇതുമാത്രംഎന്‍റെ
വൊസിയത്ത്നിന്നോട്
മാത്രം………!

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here