എങ്കിൽ

 

 

 

 

 

കുറ്റമുണ്ടെങ്കിലേ
കുമ്പസാരക്കൂടി-
നുത്തരമുള്ളൂ

തെറ്റുചെയ്തെങ്കിലേ
‘തീസീ’സുകൾക്കൊരു
തീപ്പൊരിയുള്ളൂ

പാപമുണ്ടെങ്കിലേ
പാർട്ടിക്കകത്തൊരു
പ്രാമാണ്യമുള്ളൂ

തോറ്റുപോയെങ്കിലേ
തോന്ന്യവാസിക്കൊരു
നേർക്കുനേരുള്ളൂ

തൊട്ടുപോയെങ്കിലേ
നായ്ക്കുരണപ്പൊടി-
ക്കാശ്ലേഷമുള്ളൂ

നാലെണ്ണമെങ്കിലേ
നായ്ക്കളിൻകൂട്ടത്തി-
നാഹ്ളാദമുള്ളൂ

കട്ടുതിന്നെങ്കിലേ
കാട്ടുപൂച്ചക്കൊരു
കെട്ടപേരുള്ളൂ

ആറിക്കഴിഞ്ഞാലേ
ആഹാരമോഹി-
ക്കൊരാശ്വാസമുള്ളൂ

എന്നുമുണ്ടെങ്കിലേ
എന്തിനെപ്പറ്റിയു-
മാവേശമുള്ളൂ

എങ്കിലെന്നാകിലേ
എന്റെയിപ്പേനയ്ക്കു-
മൈശ്വര്യമുള്ളൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

SHARE
Previous articleവിടവുകൾ പെരുകുന്നു….
Next articleഒഴിവാക്കും മുൻപേ ഒഴിഞ്ഞു മാറിയ ഓർമ്മകൾ…
Born 1950 at Tripunithura, Kerala, India. Lives now in Goa. Graduation in Physics (Kerala University), Post-Graduation in Oceanography (Cochin University), PGD in Marine Civil Engineering (Norway Trondheim University), Ph. D. in Marine Sciences (Cochin University of S&T). Worked as Scientist at CSIR-National Institute of Oceanography (Goa, Kochi, Mumbai), Marine Consultant for the Governments of Trinidad & Tobago and Mauritius, Ocean Expert at Unesco/GOOS (Paris) and Commonwealth Science Council (London) and many other national and international committees. Published two popular science books 'അറബിക്കടൽ' (STEPS) and 'കടൽ എന്ന കടംകഥ' (KSSP), and a novel 'വിഷ്ടിക്കൊരു കുങ്കുമപ്പൊട്ട്' in Puzha Magazine. Have authored about 500 poems, articles, short-stories, reviews and radio talks in Malayalam and English, in addition to hundreds of technical publications. Presently pursuing art, mostly digital in b&w and colour, and cartooning in English and Malayalam, numbering over 1000.

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here