ദൈവത്തിനു കൈക്കൂലി

 

 

 

 

 

ധർമ്മം ചെയ്യലിനു പിറകിലൊരു,

ധർമ്മ സങ്കടം ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ടു താൻ.

കർമ്മ ഫലത്തിനു കുറുകെയൊരു,

മർമ്മ കപടം മറഞ്ഞിരിപ്പുണ്ടു താൻ.

കാര്യ സാധ്യതക്കായ് –

പണം കൈകൂലിയായിടും താൻ.

ദൈവ ദർശനത്തിനും –

കൈകൂലിയാണു പോൽ.

പ്രാർത്ഥനാ സാഫല്യം, ഹുണ്ടിയി –

ലർപ്പിക്കും പോൽ.

പാപ പരിഹാരത്തിനായ് പൂജ-

യുണ്ടുപോൽ കൂലിയായ്.

ശാപ മോക്ഷത്തിനായ്ചെയ്യുന്ന –

കർമ്മവും, കൈക്കൂലിക്കു സമം

ചെയ്യുന്നുണ്ടുപ്പോൽ.

ദേവ പ്രീതിക്കായ്, ദേവനർപ്പിക്കും –

കൈകൂലികളിങ്ങനെ ഇന്നേറെയത്രേ !!

 

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here