പറയുന്നത് ഒന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന്

 

ഉപദേശിക്കാൻ മാത്രമേ നമ്മക്ക് പറ്റൂ.
പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതോ???

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here