ചെങ്ങന്നൂരിൽ സാംസ്കാരിക സമുച്ചയം ഒരുങ്ങുന്നു

 

ചെങ്ങന്നൂരിൽ സാംസ്കാരിക സമുച്ചയ നിർമാണം പാതി പിന്നിട്ടു. പുരാതന ക്ലാസിക്കൽ കലകളുടെ പഠനഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ, ചരിത്ര പ്രദർശനം, ചെങ്ങന്നൂരിന്റെ പെരുമ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച സാഹിത്യ, സാംസ്കാരിക പ്രതിഭകളുടെ അർധകായ ശിൽപങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ചിത്രമണ്ഡപം, 1200 ഇരിപ്പിടങ്ങൾ ഉള്ള ഓഡിറ്റോറിയം, അർധവൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഓപ്പൺ സ്റ്റേജ്, സാഹിത്യ സംവാദ മണ്ഡപങ്ങൾ, ഉദ്യാനം, കുട്ടികളുടെ കളിയിടം, ഗ്രന്ഥശാല, വായനമുറി, ഭക്ഷണശാല തുടങ്ങിയ സജ്ജീകരണങ്ങളും ഇവിടെ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here