ആത്മവിശ്വാസം

പളുങ്ക് പാത്രമുടഞ്ഞു  …

എൻ പരവതാനിയെരിഞ്ഞൂ.

സൗഗന്ധികപ്പൂ കൊഴിഞ്ഞു..

പൊൻപ്രദോഷ സന്ധ്യയും വിടപറഞ്ഞു .

ഇരുൾവീണ പാതയിൽ ഒരു തരി വെട്ടമായി

വെള്ളി താരകമേ നീ വരുമോ..

അവ്യക്ത വ്യക്തത തങ്ങും വഴികളിൽ…

കാലിടറുന്നു …വലയുന്നൂ-

യെൻ പളുങ്ക് പാത്രം വീണുടയുന്നൂ…

 

മൺചിരാതിൽ എണ്ണ വറ്റീ…

അമൃത കുംഭത്തിൻ ഉറവ വറ്റീ…

ആത്മവിശ്വാസമേ.. തളരരുതേയെൻ ..

ഹൃദയ ചേതനയെ തളർത്തരുതേ…..

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here