വർണ്ണപ്പകർച്ച

 

 

എന്റെ

സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് മഴവില്ലിന്റെ നിറങ്ങളായിരുന്നു.
ആകാശത്തിലെ വെൺമേഘച്ചുരുളുകളിലൂടെ മുങ്ങിനിവർന്നപ്പോൾ അവ ശുഭ്രവർണ്ണമാർന്നു;
പകൽക്കനലുകൾ ജ്വലിപ്പിച്ച സ്വർണ്ണനിറത്തിൽ അവ ഏറെ അഴകുള്ളവയായി;
കുങ്കുമച്ചെപ്പ് കുടഞ്ഞെറിഞ്ഞ സന്ധ്യ പകർന്ന തുടുപ്പ് മറച്ചുവെയ്ക്കാൻ അവ ഏറെ പണിപ്പെട്ടു;
നിശയുടെ കറുപ്പ് പടർന്നുപോയെങ്കിലും
നിന്റെ കൺകളിലെ തിളക്കം
വീണ്ടും അവയെ വാചാലമാക്കി.

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here