സി.എം. ഉസ്താദ്

 

ഉത്തര കേരളത്തിനുത്തരം
നൽകുവാനിത്ര കാലം
ക്ഷമിച്ചിട്ടുമെന്തു
കൊണ്ടായില്ല
ഉത്തര വാദികൾക്ക്.
ഇത്തരം പ്രവർത്തനം
ഒട്ടുമേ ദയയില്ലാതെ
വർത്തിക്കുവാനെങ്ങനെ
യൊത്തവർക്കൊട്ടും
മടിയില്ലാതെ.
മടിയുള്ളവർക്കടിയെരാ
നയം, ഇര തേടിയെത്തിയിട്ടില്ല
ഇന്നുമവരിൽ.
തൊണ്ട പൊട്ടുമാറുച്ചത്തിൽ
അലമുറയിട്ടിട്ടു-
മൊട്ടുമേശിയില്ല
അട്ട പോലങ്ങനെ
ഒട്ടിക്കിടക്കയാണവർ.
ഗർഭം ധരിച്ചുള്ളൊരു
അധികാരക്കീശയെ
വീർപ്പിക്കുവാൻ.

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

1 COMMENT

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here