ബാല്യവും കൗമാരവും

ദമ്പതിമാരെബ്ബാല്യംകൊണ്ടേവം രഞ്ജിപ്പിച്ചു

സമ്പ്രതി കൗമാരവും സമ്പ്രാപിച്ചിതു മെല്ലെ.

വിധിനന്ദനനായ വസിഷ്‌ഠമഹാമുനി

വിധിപൂർവകമുപനിച്ചിതു ബാലനമാരെ.

ശ്രുതികളോടു പുനരംഗങ്ങളുപാംഗങ്ങൾ

സ്‌മൃതികളുപസ്‌മൃതികളുമശ്രമമെല്ലാം

പാഠമായതു പാർത്താലെന്തൊരത്ഭുത,മവ

പാടവമേറും നിജശ്വാസങ്ങൾതന്നെയല്ലോ.

സകലചരാചരഗുരുവായ്മരുവീടും

ഭഗവാൻ തനിക്കൊരു ഗുരുവായ്‌ ചമഞ്ഞീടും 760

സഹസ്രപത്രോത്ഭവപുത്രനാം വസിഷ്‌ഠന്റെ

മഹത്ത്വമേറും ഭാഗ്യമെന്തു ചൊല്ലാവതോർത്താൽ!

ധനുവേദാംഭോനിധിപാരഗന്മാരായ്‌വന്നു

തനയന്മാരെന്നതു കണ്ടോരു ദശരഥൻ

മനസി വളർന്നൊരു പരമാനന്ദംപൂണ്ടു

മുനിനായകനേയുമാനന്ദിപ്പിച്ചു നന്നായ്‌.

ആമോദം വളർന്നുളളിൽ സേവ്യസേവകഭാവം

രാമലക്ഷ്മണന്മാരും കൈക്കൊണ്ടാ,രതുപോലെ

കോമളന്മാരായ്മേവും ഭരതശത്രുഘ്നന്മാർ

സ്വാമിഭൃത്യകഭാവം കൈക്കൊണ്ടാരനുദിനം. 770

രാഘവനതുകാലമേകദാ കൗതൂഹലാൽ

വേഗമേറീടുന്നൊരു തുരഗരത്നമേറി

പ്രാണസമ്മിതനായ ലക്ഷ്മണനോടും ചേർന്നു

ബാണതൂണീരഖഡ്‌ഗാദ്യായുധങ്ങളുംപൂണ്ട്‌

കാനനദേശേ നടന്നീടിനാൻ നായാട്ടിനാ-

യ്‌ക്കാണായ ദുഷ്‌ടമൃഗസഞ്ചയം കൊലചെയ്താൻ.

ഹരിണഹരികരികരടിഗിരികിരി

ഹരിശാർദ്ദൂലാദികളമിതവന്യമൃഗം

വധിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു ജനകൻകാൽക്കൽവച്ചു

വിധിച്ചവണ്ണം സമസ്‌കരിച്ചു വണങ്ങിനാൻ. 780

നിത്യവുമുഷസ്യുഷസ്യുത്ഥായകുളിച്ചൂത്തു

ഭക്തികൈക്കൊണ്ടു സന്ധ്യാവന്ദനം ചെയ്തശേഷം

ജനകജനനിമാർചരണാംബുജം വന്ദി-

ച്ചനുജനോടു ചേർന്നു പൗരകാര്യങ്ങളെല്ലാം

ചിന്തിച്ചു ദണ്ഡനീതിനീങ്ങാതെ ലോകം തങ്കൽ

സന്തതം രഞ്ജിപ്പിച്ചു ധർമ്മപാലനംചെയ്തു

ബന്ധുക്കളോടും ഗുരുഭൂതന്മാരോടും ചേർന്നു

സന്തുഷ്ടാത്മനാ മൃഷ്ടഭോജനം കഴിച്ചഥ

ധർമ്മശാസ്‌ത്രാദിപുരാണേതിഹാസങ്ങൾ കേട്ടു

നിർമ്മലബ്രഹ്‌മാനന്ദലീനചേതസാ നിത്യം 790

പരമൻ പരാപരൻ പരബ്രഹ്‌മാഖ്യൻ പരൻ

പുരുഷൻ പരമാത്മാ പരമാനന്ദമൂർത്തി

ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനായവതാരംചെയ്തേവം

ഭൂമിപാലകവൃത്തി കൈക്കൊണ്ടു വാണീടിനാൻ.

ചെതസാ വിചാരിച്ചുകാണ്‌കിലോ പരമാർത്ഥ-

മേതുമേ ചെയ്യുന്നോന,ല്ലില്ലല്ലോ വികാരവും

ചിന്തിക്കിൽ പരിണാമമില്ലാതൊരാത്മാനന്ദ-

മെന്തൊരു മഹാമായാവൈഭവം ചിത്രം! ചിത്രം!

Generated from archived content: ramayanam8.html Author: ezhuthachan

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here