ബാലിസുഗ്രീവയുദ്ധം

സത്യസ്വരൂപൻ ചിരിച്ചരുളിച്ചെയ്തുഃ

“സത്യമത്രേ നീ പറഞ്ഞതെടോ സഖേ!

ബാലിയെച്ചെന്നു വിളിക്ക യുദ്ധത്തിനു

കാലം കളയരുതേതുമിനിയെടോ!

ബാലിയെക്കൊന്നു രാജ്യാഭിഷേകംചെയ്‌തു

പാലനംചെയ്തുകൊൾവൻ നിന്നെ നിർണ്ണയം.”

അർക്കാത്മജനതു കേട്ടു നടന്നിതു

കിഷ്‌കിന്ധയാം പുരി നോക്കി നിരാകുലം,

അർക്കകുലോത്ഭവന്മാരായ രാമനും

ലക്ഷ്‌മണവീരനും മന്ത്രികൾ നാൽവരും.

മിത്രജൻ ചെന്നു കിഷ്‌കിന്ധാപുരദ്വാരി

യുദ്ധത്തിനായ്‌വിളിച്ചീടിനാൻ ബാലിയെ.

പൃത്ഥ്വീരുഹവും മറഞ്ഞു നിന്നീടിനാർ

മിത്രഭാവേന രാമാദികളന്നേരം.

ക്രൂദ്ധനാം ബാലിയലറിവന്നീടിനാൻ

മിത്രതനയനും വക്ഷസി കുത്തിനാൻ.

വൃത്രാരിപുത്രനും മിത്രതനയനെ-

പ്പത്തുനൂറാശു വലിച്ചുകുത്തീടിനാൻ.

ബദ്ധരോഷേണ പരസ്പരം തമ്മിലെ

യുദ്ധമതീവ ഭയങ്കരമായിതു.

രക്തമണിഞ്ഞേകരൂപധരന്മാരായ്‌

ശക്തികലർന്നവരൊപ്പം പൊരുന്നേരം

മിത്രാത്മജനേതു വൃത്രാരിപുത്രനേ-

തിത്ഥം തിരിച്ചറിയാവല്ലൊരുത്തനും.

മിത്രവിനാശനശങ്കയാ രാഘവ-

നസ്‌ത്രപ്രയോഗവുംചെയ്തീലതുനേരം.

വൃത്രാരിപുത്രമുഷ്‌ടിപ്രയോഗംകൊണ്ടു

രക്തവും ഛർദ്ദിച്ചു ഭീതനായോടിനാൻ

മിത്രതനയനും സത്വരമാർത്തനായ്‌;

വൃത്രാരിപുത്രനുമാലയംപുക്കിതു.

വിത്രസ്തനായ്‌വന്നു മിത്രതനയനും

പൃത്ഥ്വീരുഹാന്തികേ നിന്നരുളീടിന

മിത്രാന്വയോൽഭൂതനാകിയ രാമനോ-

ടെത്രയുമാർത്ത്യാ പരുഷങ്ങൾ ചൊല്ലിനാൻഃ

“ശത്രുവിനെക്കൊണ്ടു കൊല്ലിക്കയോ തവ

ചിത്തത്തിലോർത്തതറിഞ്ഞീല ഞാനയ്യോ!

വദ്ധ്യനെന്നാകിൽ വധിച്ചുകളഞ്ഞാലു-

മസ്‌ത്രേണ മാം നിന്തിരുവടി താൻതന്നെ.

സത്യം പ്രമാണമെന്നോർത്തേ,നതും പുന-

രെത്രയും പാരം പിഴച്ചു ദയാനിധേ!

സത്യസന്ധൻ ഭവാനെന്നു ഞാനോർത്തതും

വ്യർത്ഥമത്രേ ശരണാഗതവത്സല!”

മിത്രാത്മജോക്തികളിത്തരമാകുലാൽ

ശ്രുത്വാ രഘൂത്തമനുത്തരം ചൊല്ലിനാൻ

ബദ്ധാശ്രുനേത്രനായാലിംഗനംചെയ്‌തുഃ

“ചിത്തേ ഭയപ്പെടായ്‌കേതും മമ സഖേ!

അത്യന്തരോഷവേഗങ്ങൾ കലർന്നൊരു

യുദ്ധമദ്ധ്യേ ഭവാന്മാരെത്തിരിയാഞ്ഞു

മിത്രഘാതിത്വമാശംക്യ ഞാനന്നേരം

മുക്തവാനായതില്ലസ്‌ത്രം ധരിക്ക നീ.

ചിത്തഭ്രമം വരായ്‌വാനൊരടയാളം

മിത്രാത്മജ! നിനക്കുണ്ടാക്കുവനിനി.

ശത്രുവായുളേളാരു ബാലിയെസ്സത്വരം

യുദ്ധത്തിനായ്‌ വിളിച്ചാലും മടിയാതെ.

വൃത്രവിനാശനപുത്രനാമഗ്രജൻ

മൃത്യുവശഗനെന്നുറച്ചീടു നീ.

സത്യമിദമഹം രാമനെന്നാകിലോ

മിത്ഥ്യയായ്‌വന്നുകൂടാ രാമഭാഷിതം.”

ഇത്ഥം സമാശ്വാസ്യ മിത്രാത്മജം രാമ-

ഭദ്രൻ സുമിത്രാത്മജനോടു ചൊല്ലിനാൻഃ

“മിത്രാത്മജഗളേ പുഷ്പമാല്യത്തെ നീ

ബദ്ധ്വാ വിരവോടയയ്‌ക്ക യുദ്ധത്തിനായ്‌.”

ശത്രുഘ്നപൂർവജൻ മാല്യവും ബന്ധിച്ചു

മിത്രാത്മജനെ മോദാലയച്ചീടിനാൻ.

Generated from archived content: ramayanam39.html Author: ezhuthachan

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here

 Click this button or press Ctrl+G to toggle between Malayalam and English