സുഭദ്രാഹരണം – ഭാഗം 12

നിത്യമായിങ്ങനെ ഭിക്ഷയും പെണ്ണിനി-

ന്നസ്‌തമിച്ചീടിനാലാലയത്തിൽ

വിശ്രമിച്ചീടുവാൻ വിശ്രുതമായവൾ

സശ്രമയായിട്ടു പോയനേരം

വേറിരുന്നുളെളാരു വേദനപൂണ്ടവൻ

വേവു കലർന്നു പൊറായ്‌കയാലേ

ദീപവും ചാലെപ്പൊലിച്ചുകളഞ്ഞുടൻ

ദീപമില്ലെന്നങ്ങു ചൊല്ലും പിന്നെ;

ദീപവുംകൊണ്ടവൾ വന്നതു കാണുമ്പോൾ

ചാപലം പൂണ്ടൊന്നു വീർത്തുനില്‌ക്കും. 590

പിന്നെയും പോയവൾ മന്ദിരം പൂകുമ്പോൾ

മുന്നമേപ്പോലേ പൊറായ്‌കയാലേ

നീരുളളതെല്ലാമേ ദൂരെക്കളഞ്ഞിട്ടു

നീരില്ലയെന്നങ്ങു ചൊല്ലും പിന്നെ;

നീരുമായ്‌ വന്നവൾ പിന്നെയും പോകുമ്പോൾ

ധീരതപോക്കുമത്താരമ്പന്താൻ.

വറ്റാത കോഴയാൽ തെറ്റെന്നു പിന്നെയും

മറ്റൊന്നു ചൊല്ലി വിളിക്കുമപ്പോൾ.

ഇങ്ങനെയോരോരോ രാത്രികൾ പിന്നിട്ടാ-

നംഗജമാലുളളിൽ പൊങ്ങുകയാൽ. 600

പാരിച്ചുനിന്നുളള പാഴിടിനാദത്തെ-

പ്പൂരിച്ചു പെയ്യുമപ്പേമഴയിൽ

അന്നിലംതന്നിലേ നിന്നു പുലർന്നാന-

ക്കന്യകതന്നിലെക്കാംക്ഷയാലേ.

ഊക്കേറി നിന്നുളള മാരശരങ്ങൾക്കു

ലാക്കായി രാപ്പകൽ മേവുകയാൽ

വെന്തുവെന്തീടുമക്കന്യകതന്നുളളിൽ

ചിന്ത തുടങ്ങീതു പിന്നെപ്പിന്നെ.

“യോഗ്യമല്ലാതൊരു ഭിക്ഷുകൻമേലല്ലോ

ഭാഗ്യമില്ലാതെയെൻ ജാള്യമിപ്പോൾ. 610

ഉത്തമമായ കുലത്തിൽ മുളച്ചെനി-

യ്‌ക്കിത്തരം തോന്നുവാനെന്തു ഞായം?

പാർത്ഥനിലുളെളാരു മാനസമിന്നിന്നി-

ത്തീർത്ഥകന്തങ്കലേയായിക്കൂടി.

ഓർത്തുനിന്നീടിലിമ്മന്മഥനിന്നെന്നെ

കൂത്തികളാക്കുന്നോനെന്നുവന്നു.

ഊക്കുകൊണ്ടിന്നിവനിങ്ങനെ കൊൽകിലും

യോഗ്യമല്ലാതതു ചെയ്യേനെന്നും.

ഭിക്ഷുകൻമൂലമായ്‌ ദുഷ്‌കൃതിചെയ്‌തു ഞാൻ.

നില്‌ക്കുമാറെങ്ങനെ ലോകർമുന്നിൽ? 620

കണ്ണനു ചെഞ്ചെമ്മേ സോദരിയായോരു

കന്യകയല്ലോ ഞാൻ നൂനമെന്നാൽ

ഇജ്ജന്മമിങ്ങനെ ദുഃഖമാം വാരിയിൽ

മജ്ജനംചെയ്‌തു കിടന്നു പിന്നെ

വിജ്വരയായി വന്നുജ്വലദേഹയാ-

യർജ്ജുനൻതന്നെ ഞാനേശിക്കൊൾവൂ.”

ഇങ്ങനെ തന്നിലേ നണ്ണിന കന്യക

ഖിന്നയായ്‌ വന്നങ്ങു നിന്നനേരം,

നീടുറ്റു നിന്നുളള ചേടിമാർ തങ്ങളിൽ

കൂടിപ്പറഞ്ഞു തുടങ്ങീതപ്പോൾ. 630

“എന്തിതു ചൊൽ തോഴീ! കന്യകതന്നുടെ

മന്ദിരമിങ്ങനെ മങ്ങിപ്പോയി?

ചങ്ങാതിമാരായ ചന്ദനവാണിമാ-

രെങ്ങുമേ പോകാതെയങ്ങുമിങ്ങും

നിന്നുമിരുന്നുമങ്ങൊന്നുമേ വല്ലാതെ

മന്ത്രിച്ചു പോരുന്നൂതെന്തിങ്ങനെ?”

എന്നതു കേട്ടവൾ ചൊല്ലിനിന്നീടിനാ-

ളുണ്മയായുളളതു മൂടി മെല്ലെഃ

“കന്യകതന്നുടെ രോഗമെന്നുളളതോ

നിന്നുടെയുളളിലും വന്നുതല്ലൊ. 640

ഉറ്റവരിങ്ങനെ മന്ത്രിച്ചു പോരുവാൻ

മറ്റൊരു കാരണമില്ലയേതും.”

Generated from archived content: krishnagatha12.html Author: cherusseri

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here