കൗസല്യ

മണ്ഡോദരി

ശബരി

താടക

താര

ശൂർപ്പണഖ

സിംഹിക

സ്വയംപ്രഭ

അഞ്ജന

സീത