അഹല്യ

ത്രിജട

കൈകേയി

സുമിത്ര

സ്വയംപ്രഭ

സുരസ

സിംഹിക

ശബരി

അഞ്ജന

താര