ഗൾഫുകാരൻ !

തിരുത്ത്‌

വാണിഭം

മൊഴി

മുഹൂർത്തം

കളളൻ!

അവൾ