ജീവിതഗണിതം

 

 

ജീവിതത്തിലെ കണക്കിൻ കളങ്ങൾ അക്കങ്ങൾ നിറഞ്ഞ് ,

ചിഹ്നങ്ങൾ നിറച്ച് ചുവടു

മാറ്റിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു.

കൂട്ടിയതെല്ലാം കുറച്ചും ,
കുറച്ചതെല്ലാം കൂട്ടിയും

ഉത്തരങ്ങൾ പരസ്പരം

ഉയർന്നു നിന്നു.

ശരികൾ മാത്രം നിറഞ്ഞ
ഉത്തരസൂചിക കാണവേ

തെറ്റുത്തരങ്ങൾ
ഗദ്ഗദമുയർത്തിപ്പിടഞ്ഞു.

തെറ്റിനെ ശരിയാക്കാനൊരുങ്ങി,  കളിക്കളങ്ങളിൽ
അക്കങ്ങളോടിപ്പരതി.

പൂജ്യങ്ങളൊരായിരമായ്

ആകാശം  മറയവേ;
പിന്നിലൊരു
സാന്ത്വനമായെത്തിയ
ഒന്നെന്ന നീ,
എന്നെ ആകാശത്തോളം
ഉയർത്തി !!

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

2 COMMENTS

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here