ബാഷോയുടെ ഹൈക്കു

autumn-moonlight_61271857

ശരത്കാല ചന്ദ്രൻ

ശരത്കാല ചന്ദ്രൻ —
ഒരു ചെസ്നട്ടിനുള്ളിലേക്ക്
നിശബ്ദമായിഴയും പുഴു

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here