ആവർത്തനവിരസത

repetition-apples

 

ഒരിലയും ആവർത്തിക്കുന്നില്ല,

ഒരു വേരും,

ഒരു പൂവും

 

ഓരോ തവണയും

അത്ര സൂക്ഷ്മത ,

 

ഇങ്ങനെ പുതിയതാവാൻ

ഇവയൊക്കെ

എന്തുമാത്രം കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടാവും……

 

അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ,

ആരും തൊടാത്തൊരു വാക്കിനുവേണ്ടി

ഞാൻ വെറുതെ കുറെ

സമയം കളഞ്ഞതാണല്ലോ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here