Home Authors Posts by ഹരിജിത്ത് എച്ച്

ഹരിജിത്ത് എച്ച്

12 POSTS 0 COMMENTS
1995 മാർച്ച് മാസം 27ന് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വാഴമുട്ടം എന്ന പ്രദേശത്ത് ജനിച്ചു. 2015ൽ കേരളാ സർവ്വകലാശാലയുടെ കീഴിൽ തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ നിന്ന് ബി.എ. ഫിലോസഫിയിൽ ബിരുദം നേടി. കുട്ടിക്കാലം മുതൽ നിരവധി കഥകളും കവിതകളും എഴുതിയിരുന്നു. ഇന്ന് അവയെല്ലാം പുനസൃഷ്ടിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.

ആശ

          തരു നിറയെ കനി വളർന്നൊന്നടർ- ന്നെങ്കിലെന്നാശിച്ചു പോയി ഞാൻ.  ആശവറ്റാതാശിച്ചീടുന്നതെന്തുമിനി-  തെല്ലതിനോടാശയടങ്ങാതടുക്കയില്ല. കാക്കുന്നു മഴയൊന്നു തഴുകുവാനാ- ശയോടുലയുന്ന മാവുകൾ.  പൂക്കുന്ന പൂക്കളോ കൊഴിഞ്ഞിടും- കാലമേ തെറ്റിച്ചിതറി നീ പെയ്തിടല്ലെ! മഴവന്നു തഴുകുന്ന ദലമർമ്മരങ്ങളെ  കാതോർത്തിരുന്നു ഞാനുറങ്ങിയല്ലോ! ആമരം പൂത്തിതാ പൂക്കൾ വന്നൂ- മാദ്യമോഹിച്ച മഴകളോ പിറകെ വന്നു. ആശയില്ലാത്തൊരുടലു പോലാ-  കന്നിമലരുകളടർന്...

പുതിയ യക്ഷി

           മുല്ലപ്പൂമണമൊഴുകുമാ മെത്തയിൽ, പൂമണമേറ്റു ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങി.  ഇന്നലെ ഞാനൊരരളി മുറിച്ചതും  സ്വപ്നമായി  വന്നെന്റെ മുന്നിൽ നിന്നു.  മവിടൊരു സുന്ദരി പുഞ്ചിരി വിതറി- യരളിപ്പൂ മാലകൾ ചൂടി നിന്നു. "എവിടെയരളീ പൂമരങ്ങൾ, ചൊല്ലെ- വിടെയാരക്ത പുഷ്പങ്ങൾ.  പൂജയ്ക്ക് പൂനുള്ളാൻ വന്നതാണെ- ചുവചുവാ ചെമക്കുന്ന പൂക്കൾ വേണം." സന്ധ്യയൊരുങ്ങുന്നു കുങ്കുമം വിതറുന്നു  ചന്ദ്രക്കല ദൂരെ തെളിഞ്ഞു വന്നെ! പാരിജാതപൂക്കൾ പൂത്ത പോലെ  പാലപ്പൂ...

ആമ്പൽ

          പുഷ്പ കിരീടം ചൂടി നില്ക്കും പൂങ്കുല പോലൊരു പൂക്കാലം. മൊട്ടിടും വല്ലികൾ,  പൂത്തുലഞ്ഞെ- പുതു, പുഷ്പ വസന്ത തിരി തെളിഞ്ഞെ. പൂവിതളടർത്തൊരു പൂക്കളമൊരുക്കുവാൻ ശലഭം ചാരുതയായിടുമ്പോൾ ലഹരിപിടിച്ചൊരു ഉന്മാദത്താൽ കരിവണ്ടുകളിന്നലയുമ്പോൾ പൂവിതൾ വിടരുമീ പൂങ്കാവനത്തിലെ പൗർണമി നിശയിൽ നീ വിടർന്നിടുമോ? ചന്ദ്രികപ്പൊയ്കയിൽ കതിരിലചൂടിയ പൂങ്കാവനത്തിലെ ഓമനയായി.. നീലിമ പൂണ്ടൊരുടലുമായി നിന്ന നീ വിടർന്നതും നിർമ്മല പുഷ്പമായോ? പു...

പൂക്കളം

          ഒരു പുഷ്പം കൊണ്ടൊരീ മുറ്റത്തെ പൂക്കളമൊരുക്കിയ പൊൻകിടാവേ. ഒരത്ത പുലരി പുലർന്നോ, നീ- പൂക്കളമൊരുക്കാൻ മറന്നീലല്ലോ. ഒരു പുഷ്പം കൊണ്ടിന്നൊരത്തം പിറന്നീടും, തിരുവോണനാളെ നീ വരില്ലെ? പൂക്കളുണ്ടോ നാളെ പൂക്കളമൊരുക്കുവാൻ ഒരു പുഷ്പമല്ലിനി പൂക്കളങ്ങൾ. 'തിരയാം ഞാനിനീ, പുഷ്പ തൊടികളിൽ വിടാരാതൊരുമൊട്ടും വാടിടല്ലെ'. പൊൻകിടാവേയെന്റെ പെൺകിടാവേ നിന്റെ സ്വപ്നങ്ങളിന്നൊരു പൊന്നോണമോ? പൂ പൂത്തതും നിന്റെ സ്വപ്നങ്ങളും പൂക്കളൊരുങ്ങു...

എഴുതുവാൻ

  എന്തെഴുതീടാനെന്നതോർക്കുവാൻ  തിരികെ നമ്മൾ നടക്കണം. നൂറെയുതണം മൊന്നനുഗ്രഹ- മാകുമോയെന്നറിയുവാൻ. എഴുതണം മതൊരനുഭവം മൊരനുഗ്രഹം മായീടുവാൻ. എത്രയോ ധന്യ മത്രയും മതി- നിത്രെയും സ്വര സൗന്ദര്യം.    ആരെഴുതിലും മനം നിറഞ്ഞൊരു കവിതയായതൊഴുകണം. അത്രമേലതിലറിയണം മീ ജീവിതം  മതൊരഴകുപോൽ. പൂക്കണം പുതു വല്ലിപോൽ പുതു വാക്കു തേടിയുമലയണം. കായ്ക്കണം കൈത്തഴമ്പു-  പോലത്രെയും നിൻ അനുഭവം.   ആരെതിർക്കിലുമെഴുതണം നിൻനനുഭവം മൊരിരുമ്പുപോൽ. അത്രമേലൊരു...

പടയൊരുക്കം

          വോട്ടുകൾ തേടി നാടുകൾ തോറും പടയൊരുക്കം തുടങ്ങി. കൈകളിലായിരം കൊടികളുമേന്തി, പടകളൊരുങ്ങി നാട്ടിൽ. പരാർധ്യനു പിറകെ ഒന്നൊന്നായീ പടകൾ നടന്നീ നാട്ടിൽ. നായകൻ ഒന്നല്ലനവധിയുണ്ടവ- രോട്ടുകൾ തേടി നടക്കാൻ. പ്രത്യയശാസ്ത്ര പത്രികയായവർ, കുടികളിലൊന്നായേറും. കൊടികളുമേന്തി പിറകെ നടക്കും പടകളും മതുപോൽ ചെയ്യും. വോട്ടുകൾ വീഴും, പെട്ടികളെണ്ണും വലിയൊരു വടംവലി ഉയരും. വടംവലികൾക്കപ്പുറമവിടൊരു, കസേരക്കളി ഉയരും. കസേരക്കവർ ആർ...

അവൾ

            മയിൽപ്പീലിയൊന്നു കൊണ്ട് മുഖം മറച്ചു അവൾ രാധയെപ്പോലെ കളം വരച്ചു. അലതല്ലും നാണമുയരുമാ പൂമുഖം, മായിരം ചുംബനം  മേറ്റുവാങ്ങി. നമ്രത വദനമേ സുന്ദരഭാവമേ തെന്നലോ തഴുകും നിൻ, കാർകൂന്തൽ അലയുമീ തെന്നലെ പുണരുവാനാഗ്രഹിച്ചു. കാമിനിയോമനെ, മണിമുത്തുപ്പോലെ നിൻ ലജ്ജയാം വദനമ്മിന്നുയർത്തീടുമോ? നാണമാമനസ്സുമായി പകലോലലകളിൽ, മായിരം സ്വപ്നം നീ നെയ്തുതീർത്തോ? നമ്രത വദനമേ സുന്ദരഭാവമേ പുതുരാവിൽ നീയന്നു ഇഷ്ടമോതി നിർവൃതി ...

ഗ്യാസും നിയമവും

          കാലിക്കുറ്റിയും ബുക്കുമെടുത്താലും ഗ്യാസ്സുണ്ടായിരം പൊഴിയട്ടെ... അറുപതെനിക്കും പോരട്ടെ... വീട്ടുപടിമ്മേൽ വെയ്ക്കാം ഞാൻ. തീയും മണവും ഉയരണ്ടെ... വയറും മനവും നിറയണ്ടെ... അറുപതെനിക്ക് നിർബന്ധം വീട്ടുപടിമ്മേലെത്തിക്കാൻ.   അറുപതിനെന്തിനു നിർബന്ധം കൂലിക്കെന്തേ... കുറവുണ്ടോ..? ബില്ലിൽ നിനക്കും  ചേർത്തില്ലെ.. ഇനി പണമ്മില്ലെന്നുടെ കൈയ്യിൽ നിനക്കായി.   അറുപതു കൊടുക്കൂ മുത്തച്ഛാ.. അറുപതു വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ...

വിപ്ലവകാള

            വടിക്കൊണ്ടടിയേറ്റു മൊരായിരം നീര് പൊഴിഞ്ഞാലും അലിയാത്തൊരു മനസ്സുണ്ടെ വടി വീശുവനും. ദാഹത്തിൻ ഒരു മൊട്ട് വിരിഞ്ഞാലും അലയാതെ പതറാതെയവ മുന്നോട്ട്. ചൂടേറ്റ് കരിമ്പാറയലിഞ്ഞാലും അലിയാത്തൊരു മനസ്സുണ്ടെ വടി വീശുവനും. ദാഹത്തിൻ നുരകൾ പതഞ്ഞാലും ഇടറാതാകാലുകൾ മുന്നോട്ട്. അടിക്കൊണ്ടവയേറ്റു കരഞ്ഞാലും വടിയൊടിയല്ലന്നവനാശിക്കും. അടിക്കൊണ്ട് പുളഞ്ഞ് കരഞ്ഞാലുമവ ഇടറാതെ പതറാതെ പായും മുന്നോട്ട്. ഇടിവെട്ടും പോലവ കിതച്ചാലും പായും വടികൾ വേഗത്തിൽ. ...

കുറുമ്പി

  അന്നവളൊരു റോസാപ്പൂച്ചെടി നട്ടൂ ഇന്നത് പൂത്ത് തളിർത്തെ... ആ ചെടിക്ക് ചുറ്റും നൃത്തം വെച്ചെ, അവളൊരു സുന്ദരി കുറുമ്പീ. അവൾ മൊഴിഞ്ഞെ അമ്മയെ നോക്കി ഇതെന്തൊരു സുന്ദര മണമാ.. മണത്തു നോക്കും പൂമ്പാറ്റകളെ- ഇതെന്നുടെ മാത്രം പൂക്കൾ. വരിഞ്ഞു പുണർന്നവൾ പൂക്കളെ മൊത്തം പിന്നൊരു തേങ്ങലു കേട്ടെ.. ആ തേങ്ങലു കേട്ടാ പൂമ്പാറ്റകളോ, ഓടി ഒളിച്ചെ വേഗം. അമ്മയെ നോക്കി നിലവിളിച്ചവൾ അവളുടെ കൈകളിൽ ചോര.. മുള്ളുകളൊന്നായി ഊരിയെടുത്തൊ- രായിരം ഉമ്മ കൊടുത്തെ... ആ പൂക്കളെ നോക്കി തിരിഞ്ഞു, നിന്നവൾ അമ്മയ...

തീർച്ചയായും വായിക്കുക