Home Authors Posts by ഹരിജിത്ത് എച്ച്

ഹരിജിത്ത് എച്ച്

16 POSTS 0 COMMENTS
1995 മാർച്ച് മാസം 27ന് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വാഴമുട്ടം എന്ന പ്രദേശത്ത് ജനിച്ചു. 2015ൽ കേരളാ സർവ്വകലാശാലയുടെ കീഴിൽ തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ നിന്ന് ബി.എ. ഫിലോസഫിയിൽ ബിരുദം നേടി. കുട്ടിക്കാലം മുതൽ നിരവധി കഥകളും കവിതകളും എഴുതിയിരുന്നു. ഇന്ന് അവയെല്ലാം പുനസൃഷ്ടിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.

വിഷു

  ആരുനീ മൂഢനോ തീഗോളമേ പകലെന്റെയീ നിദ്ര മുടക്കാൻ? നിന്റെ കിരണങ്ങളിന്നെന്തു കഠിനം! നിന്റെ മാർഗ്ഗത്തിനിന്നെന്തു ചലനം! ശയനം മുടക്കുവാൻ ഗമിക്കുന്നനിന്റെ- ഉദയം മുടക്കുന്ന രാക്ഷസനാണു ഞാൻ. സ്ഫുട മായൊരു പുലരിയിലെന്റെയീ കിരണങ്ങൾ വന്നതാ ജാലകവഴിയെ! മന്ദ മാരുതനങ്ങയെ പാടീയുറക്കിടും കൃപയോടെനിക്കിന്നു മാപ്പ് നൾകൂ!. ഭൂലോകമത്രയും വാഴുകയാണെന്റെ- കിരണങ്ങളേറ്റുക്കൊണ്ടെന്നുമെന്നും.   പാടീയുറക്കുവാനെന്ത്; പൈതലോ? അപഹസിക്കുന്നുവോ തീഗോളമേ! യീദിക്കിലിനിനിനക്കുദയമ്മില്ലായാജ്ഞ...

അതിജീവനം

  മണ്ണിലും ചൂട്, വിണ്ണിലും ചൂട് മണ്ണായിടും മനസ്സിലും ചൂട്. വീശുന്ന കാറ്റിലും ചൂട്, വിശക്കുന്ന വയറിലെരിയുന്ന ചൂട്. കത്തിയമരുന്നു, കാടിലും ചൂട്  കാട്ടുതീയുടെ കരളിലെരിയുന്ന ചൂട്.   മണ്ണിലെ കല്ലിനും ചൂട്, പൊട്ടിമുളയ്ക്കുന്ന പുല്ലിലും ചൂട്.  വറ്റിവരണ്ടൊരു നാവിനും ചൂട്  വറ്റിവരണ്ടപുഴ മണ്ണിനും ചൂട്.   വാടീയണഞ്ഞിലമരത്തിനും ചൂട്  വാടിപഴുത്തഫലമരത്തിലും ചൂട്  കൂടുവിട്ടൊഴിയാത്ത കിളികളെ ചൂട്  കാടുവിട്ടൊഴിയുന്ന മൃഗങ്ങളെ ചൂട്.   ആഴങ്...

മഹാനിദ്ര

          ഇന്നെന്റെയരികിലായെത്തുന്ന- കാറ്റിലുമുണ്ടൊരു മരണ നാദം. വിധി ചൊല്ലിടുന്നെനരുകിൽ നിന്നാരോ? 'ചിറകടിച്ചകലുന്ന പറവയാകാൻ'. ഉടലോടിനിയാത്ര സാധ്യമല്ലുടൽ  മണ്ണിനെ സ്നേഹിച്ചൊഴിഞ്ഞുമില്ല. മണ്ണായിടുമുടൽ ഭൂലോകധാനമായി, വിൺതാരകൾ തേടി യാത്ര തുടങ്ങിടാം.   'ആരൊരാളെന്റെയീ കൈപിടിച്ചോടിടുന്നു  ആ മേഘ പാളികളിളക്കി ദൂരെ, ദൂരെ!' ഭൂമിയും സൂര്യനും ഗ്രഹങ്ങൾക്കുമപ്പുറം  കൂരിരുട്ടിന്റെ തിരശ്ശീല മാറ്റവെ,  ആരോ പണിതൊരു ചില്ലുകണ്ണാടിമ...

കാവ്യദേവത

  ഹാ ! സുന്ദരമതിശയമൊരു പൂ മൊട്ട് പോലെ നീ ! വനകന്യകൾ കോർത്തൊരു- പുഷ്പമാലയിൽ , നിന്നടർ- ന്നൊഴുകിയെന്നിലണഞ്ഞവളെ ! തളിരിലകൾ വിടരുമൊരു വള്ളിയിൽ പൂത്തൊരു പുഷ്പമായ് , സ്നേഹിച്ചു ഞാൻ നിന്നെയും. പരിമളം വിതറുന്ന പൂമുല്ല പോലെന്റെ ഹൃദയാന്തരങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞു നീയും. നിലാവിന്റെ ശോഭയിലലയുന്ന പേടമാൻ മിഴിയുമായുപമിക്കാ- നൊരുമടിയുമില്ലെന്റെ കാവ്യ ഗീതേ! തളിരിലകൾ നുകരുമൊരു പുഴുവായിരുന്ന മനസ്സെ , രൂപാ- ന്തരങ്ങളാലൊരു പീഡ നൽകാത്ത ശലഭമാക്കീടുന്ന- കാവ്യ ഹൃദയമാകുന്ന ദേവീ.. നിനക്കെന്റെ വന്ദനം....

ആശ

          തരു നിറയെ കനി വളർന്നൊന്നടർ- ന്നെങ്കിലെന്നാശിച്ചു പോയി ഞാൻ.  ആശവറ്റാതാശിച്ചീടുന്നതെന്തുമിനി-  തെല്ലതിനോടാശയടങ്ങാതടുക്കയില്ല. കാക്കുന്നു മഴയൊന്നു തഴുകുവാനാ- ശയോടുലയുന്ന മാവുകൾ.  പൂക്കുന്ന പൂക്കളോ കൊഴിഞ്ഞിടും- കാലമേ തെറ്റിച്ചിതറി നീ പെയ്തിടല്ലെ! മഴവന്നു തഴുകുന്ന ദലമർമ്മരങ്ങളെ  കാതോർത്തിരുന്നു ഞാനുറങ്ങിയല്ലോ! ആമരം പൂത്തിതാ പൂക്കൾ വന്നൂ- മാദ്യമോഹിച്ച മഴകളോ പിറകെ വന്നു. ആശയില്ലാത്തൊരുടലു പോലാ-  കന്നിമലരുകളടർന്...

പുതിയ യക്ഷി

           മുല്ലപ്പൂമണമൊഴുകുമാ മെത്തയിൽ, പൂമണമേറ്റു ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങി.  ഇന്നലെ ഞാനൊരരളി മുറിച്ചതും  സ്വപ്നമായി  വന്നെന്റെ മുന്നിൽ നിന്നു.  മവിടൊരു സുന്ദരി പുഞ്ചിരി വിതറി- യരളിപ്പൂ മാലകൾ ചൂടി നിന്നു. "എവിടെയരളീ പൂമരങ്ങൾ, ചൊല്ലെ- വിടെയാരക്ത പുഷ്പങ്ങൾ.  പൂജയ്ക്ക് പൂനുള്ളാൻ വന്നതാണെ- ചുവചുവാ ചെമക്കുന്ന പൂക്കൾ വേണം." സന്ധ്യയൊരുങ്ങുന്നു കുങ്കുമം വിതറുന്നു  ചന്ദ്രക്കല ദൂരെ തെളിഞ്ഞു വന്നെ! പാരിജാതപൂക്കൾ പൂത്ത പോലെ  പാലപ്പൂ...

ആമ്പൽ

          പുഷ്പ കിരീടം ചൂടി നില്ക്കും പൂങ്കുല പോലൊരു പൂക്കാലം. മൊട്ടിടും വല്ലികൾ,  പൂത്തുലഞ്ഞെ- പുതു, പുഷ്പ വസന്ത തിരി തെളിഞ്ഞെ. പൂവിതളടർത്തൊരു പൂക്കളമൊരുക്കുവാൻ ശലഭം ചാരുതയായിടുമ്പോൾ ലഹരിപിടിച്ചൊരു ഉന്മാദത്താൽ കരിവണ്ടുകളിന്നലയുമ്പോൾ പൂവിതൾ വിടരുമീ പൂങ്കാവനത്തിലെ പൗർണമി നിശയിൽ നീ വിടർന്നിടുമോ? ചന്ദ്രികപ്പൊയ്കയിൽ കതിരിലചൂടിയ പൂങ്കാവനത്തിലെ ഓമനയായി.. നീലിമ പൂണ്ടൊരുടലുമായി നിന്ന നീ വിടർന്നതും നിർമ്മല പുഷ്പമായോ? പു...

പൂക്കളം

          ഒരു പുഷ്പം കൊണ്ടൊരീ മുറ്റത്തെ പൂക്കളമൊരുക്കിയ പൊൻകിടാവേ. ഒരത്ത പുലരി പുലർന്നോ, നീ- പൂക്കളമൊരുക്കാൻ മറന്നീലല്ലോ. ഒരു പുഷ്പം കൊണ്ടിന്നൊരത്തം പിറന്നീടും, തിരുവോണനാളെ നീ വരില്ലെ? പൂക്കളുണ്ടോ നാളെ പൂക്കളമൊരുക്കുവാൻ ഒരു പുഷ്പമല്ലിനി പൂക്കളങ്ങൾ. 'തിരയാം ഞാനിനീ, പുഷ്പ തൊടികളിൽ വിടാരാതൊരുമൊട്ടും വാടിടല്ലെ'. പൊൻകിടാവേയെന്റെ പെൺകിടാവേ നിന്റെ സ്വപ്നങ്ങളിന്നൊരു പൊന്നോണമോ? പൂ പൂത്തതും നിന്റെ സ്വപ്നങ്ങളും പൂക്കളൊരുങ്ങു...

എഴുതുവാൻ

  എന്തെഴുതീടാനെന്നതോർക്കുവാൻ  തിരികെ നമ്മൾ നടക്കണം. നൂറെയുതണം മൊന്നനുഗ്രഹ- മാകുമോയെന്നറിയുവാൻ. എഴുതണം മതൊരനുഭവം മൊരനുഗ്രഹം മായീടുവാൻ. എത്രയോ ധന്യ മത്രയും മതി- നിത്രെയും സ്വര സൗന്ദര്യം.    ആരെഴുതിലും മനം നിറഞ്ഞൊരു കവിതയായതൊഴുകണം. അത്രമേലതിലറിയണം മീ ജീവിതം  മതൊരഴകുപോൽ. പൂക്കണം പുതു വല്ലിപോൽ പുതു വാക്കു തേടിയുമലയണം. കായ്ക്കണം കൈത്തഴമ്പു-  പോലത്രെയും നിൻ അനുഭവം.   ആരെതിർക്കിലുമെഴുതണം നിൻനനുഭവം മൊരിരുമ്പുപോൽ. അത്രമേലൊരു...

പടയൊരുക്കം

          വോട്ടുകൾ തേടി നാടുകൾ തോറും പടയൊരുക്കം തുടങ്ങി. കൈകളിലായിരം കൊടികളുമേന്തി, പടകളൊരുങ്ങി നാട്ടിൽ. പരാർധ്യനു പിറകെ ഒന്നൊന്നായീ പടകൾ നടന്നീ നാട്ടിൽ. നായകൻ ഒന്നല്ലനവധിയുണ്ടവ- രോട്ടുകൾ തേടി നടക്കാൻ. പ്രത്യയശാസ്ത്ര പത്രികയായവർ, കുടികളിലൊന്നായേറും. കൊടികളുമേന്തി പിറകെ നടക്കും പടകളും മതുപോൽ ചെയ്യും. വോട്ടുകൾ വീഴും, പെട്ടികളെണ്ണും വലിയൊരു വടംവലി ഉയരും. വടംവലികൾക്കപ്പുറമവിടൊരു, കസേരക്കളി ഉയരും. കസേരക്കവർ ആർ...

തീർച്ചയായും വായിക്കുക