Home Authors Posts by ചെറുശ്ശേരി നമ്പൂതിരി

ചെറുശ്ശേരി നമ്പൂതിരി

87 POSTS 0 COMMENTS

രാജസൂയം-7

മൂഡനായുള്ളോരു ബാലന്റെ ചൊല്‍കേട്ടുമൂഡന്മാരായിതോ നിങ്ങളെല്ലാം?യോഗ്യരായുളളവര്‍ നോക്കിനിന്നീടവെമൂര്‍ക്ക്വനായല്ലൊയിപ്പൂജയ്ക്കിപ്പോള്‍കണ്ടാലും നല്ലൊരു യാഗമായ് പോയതുചണ്ഡാലന്തീണ്ടിന പിണ്ഡം പോലെആരിവനെന്നതു നിങ്ങളിലാരുമേഓരാതെ നിന്നതേ പോരായ്മതാന്‍ഗോപാലനെന്നുണ്ടു ചൊല്ലുന്നതെല്ലാരുംഗോപാലന്താനുമല്ലോര്‍ത്തു കണ്ടാല്‍ഇല്ലവും ജന്മവും ചിന്തിച്ചു കാണ്‍കിലോചൊല്ലാവതില്ലിവനൊന്നുമേ താന്‍അച്ഛനായുള്ളവനേനെന്നിങ്ങനെനിശ്ചയമുണ്ടെങ്കില്‍ ചൊല്ലിനാലുംകാനനവാസിയാം നന്ദനുമല്ലയങ്ങാനകദുന്ദുഭിതാനുമല്ല.കാന്തങ്ങളായ ഗുണങ്ങളിലൊന്നുമേതാന്...

രാജസൂയം-6

'' വാഞ്ഛിതമായൊരു രത്നത്തെക്കൈവിട്ടുകാഞ്ചനം തേടുന്നതെന്തു നിങ്ങള്‍?ശാഖിതന്മൂലത്തിലല്ലയോ വേണ്ടുന്നുശാഖകള്‍ തോറും നനക്കവേണ്ട.വിശ്വങ്ങള്‍ക്കെല്ലാമേ ജീവനായ്മേവുന്നോ-രച്യുതനല്ലയോ നിന്നതെന്നാല്‍മറ്റുള്ളതൊന്നുമേ ചിന്തിച്ചു നില്ലാതെതെറ്റെന്നു പൂജിക്കയെന്നേവേണ്ടു '' മാദ്രയനിങ്ങനെ വാര്‍ത്തയെച്ചൊന്നപ്പൊ-ളാര്‍ദ്രമായുള്ള മനസ്സുകളായ്ആസ്ഥാനവാസികളായുള്ളോരെല്ലാരുംവാഴത്തിനിന്നീടിനാരോര്‍ത്തതോറും.അംബുജലോചന്‍തന്നുടെ പൂജക്കുധര്‍മ്മജന്‍താനും മുതിര്‍ന്നാനപ്പോള്‍‍പൊല്‍ക്കുടം കിണ്ടികള്‍ പൊല്‍ത്താലമെന്നിവ-യൊക്കവേ വന്നു നിര...

സുഭദ്രാഹരണം-15

പാർത്തലം തന്നിൽ പൊറുത്തുളള വൈരികൾ- ക്കാർത്തികൾ ചേർത്തു ചെറുത്ത പാർത്ഥൻ തീർത്ഥമാടീടുവാനാസ്ഥ പൂണ്ടെങ്ങുമേ പാർത്തലം തന്നിൽ നടന്നകാലം ദിക്കുകളെങ്ങുമേ ചൊൽക്കൊണ്ട തീർത്ഥങ്ങ- ളൊക്കവേ ചെന്നു ചെന്നാടിയാടി ആസന്നമാമപ്രഭാസമാം തീർത്ഥത്തിൽ വാസവനന്ദനനായവന്താൻ പോയങ്ങു ചെന്നപ്പൊളാദരവിൽ ഗദ- നായൊരു യാദവന്താനും ചെന്നാൻ. പാർത്ഥനെക്കണ്ടവനാർത്തിയും തീർത്തോരോ വാർത്തകളോതിനിന്നാസ്ഥയോടേ മാധവന്തന്നുടെ സോദരിയായൊരു മാധവിതന്നുടെ കാന്തിയെല്ലാം മാനിച്ചുനിന്നു പറഞ്ഞുതുടങ്ങിനാൻ മാരമാൽകൊണ്ടവൻ മാഴ്‌കും വണ്ണംഃ “ദ്വാരകതന്നിലിന്നുണ്ടൊ...

കൃഷ്ണന്‍

കവിതയുടെ പുതിയ മേഖലകള്‍ Generated from archived content: cheru_name.html Author: cherusseri

രാജസൂയം: ഭാഗം -5

മെച്ചമേ ചൊല്ലിനാന്‍ വച്ചരശങ്ങവന്‍ പശ്ചിമവാതിലെ വന്നാലും നീ അംഗനതന്നുടെ മംഗലം കൊള്ളുന്നേന്‍ തങ്ങളും നീയും നശിച്ചു പോമേ.മുണ്ടിതകേശനായ് മുന്നമേ വന്നുതോ?വെണ്ണയും കൊണ്ടുവാ വേഗത്തില്‍ നീ മുഷ്ക്കരമായുള്ള മുത്തുകള്‍ തന്നീട് ശര്‍ക്കരമണ്ടി ഞാന്‍ കൊണ്ടുവാരാം നന്നാറികൊണ്ട് നന്നായിത്തേക്ക നീ മുന്നാഴിപ്പാട്ടിന്നു തോലിയല്ലോ മുക്കാതം പാഞ്ഞതു മൂവരുണ്ടിന്നലെ വക്കാണമുണ്ടായതുണ്ടോ കേട്ടു?യക്ഷിണി പീഡയ്ക്കു രക്ഷചൊല്ലെങ്ങനെ?പക്ഷികള്‍ മാനത്തു പാറും പോലെ അഞനം കൊണ്ടുള്ള വേലചൊല്ലെങ്ങനെ?പഞ്ജരം പൂകിന സിംഹം പോലെ കിന്നരമന്ത്...

രാജസൂയം ഭാഗം 4

കുണ്ഡത്തിന്നേതുമേ കുറ്റമില്ലല്ലീ ചൊല്‍അണ്ഡത്തിന്‍ പുണ്‍കൊണ്ടു ദണ്ഡിക്കുന്നു.രംഭയ്ക്കു നല്ലൊരു തമ്പന്നനിന്നവന്‍കുംഭങ്ങള്‍ നാലുണ്ടു കൂപംതന്നില്‍.മീനത്തിന്നേതുമങ്ങുനമില്ലല്ലി ചൊല്‍മേനിയില്‍ മേവുന്നു നോവിന്നെല്ലാം.വൃശ്ചികരാശിയില്‍ വിഷ്ടിയില്ലല്ലീ ചൊല്‍എച്ചെവി ചോരുന്നു പാരമിപ്പോള്‍?സൂതികമുണ്ടായാലോതുകയില്ലല്ലീ?ചോതിയിലായിതോ വൈധൃതം താന്‍.മുപ്പത്തിരണ്ടിന്നുമുല്‍പാടു സങ്കടംഉല്‍പത്തിചാലക്കിടത്തുവാന്‍-സ്വാദ്ധ്യയം പെണ്ണുന്ന വാദ്ധ്യായന്‍ വന്നുതോ?വാത്തികള്‍ വാരാഞ്ഞെതെന്തുമൂലം.വാത്സായനത്തിങ്കല്‍ വാത്സ്യല്യമുണ...

രാജസൂയം തുടര്‍ച്ച…

മാനത്തെപ്പൂണ്ടുള്ളൊരാനര്‍ത്തവീരരെ-ക്കാലത്തേ വന്നതു കാണായപ്പോള്‍വാഞ്ഛിതരായുള്ള പാഞ്ചലരെല്ലാരുംചാഞ്ചല്യം കൈവിട്ടുവന്നാരപ്പോള്‍കുഞ്ജരമേറിന സൃഞ്ജയവീരരെ-പുഞ്ജിതരായിട്ടു കാണായപ്പോള്‍.ചാല്യന്മാരല്ലാതെ സാല്വന്മാരെല്ലാരും മാല്യവും പൂണ്ടു ചമഞ്ഞുവന്നാര്‍ക്ഷുദ്രമാരെല്ലാത മദ്രകന്മാരെയുംഭദ്രന്മാരായിട്ടു കാണായപ്പോള്‍കങ്കണം പൂണ്ടുള്ളകൊങ്കണ വീരര്‍ വ-ന്നങ്കണം തന്നില്‍ നിറഞ്ഞുതെങ്ങും.കമ്രന്മാരയിട്ടു വെണ്‍മയില്‍ വന്നാര-ക്കര്‍മ്മരായ് നിന്നുള്ള ശുംഭന്മാരുംതുംഗന്മാരായ കലിംഗന്മാരെല്ലാരുംഭംഗികള്‍ പൊങ്ങിന വംഗന്മാരുംമേളമെ...

രാജസൂയം ഭാഗം 2

‘’ ആന്ധ്യമാണ്ടിങ്ങനെ നീളെ നടന്നിടുതാന്തരായ് നിന്നുള്ള പാന്ഥര്‍ ഞങ്ങള്‍ദാനങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്ന നിന്നുടെ ചാരത്തുദീനത്തെപ്പോക്കുവാന്‍ വന്നുതിപ്പോള്‍‍ഇച്ഛയെച്ചൊല്ലിനാല്‍ നല്‍കും നീയെന്നിട്ടുനിശ്ചയമുണ്ടായേ ചൊല്‍വാനാവൂ’‘ മാധവന്‍ ചൊല്ലിന ചൊല്ലിനെക്കേട്ടൊരുമാഗധന്‍ ചൊല്ലിനാന്‍ മാനിച്ചപ്പോള്‍‍; ‘’ ആജ്ഞകൊണ്ടണ്ടെല്ലാമേ സാധിച്ചുകൊള്ളുവാന്‍പ്രാജ്ഞന്മാരെല്ലായിന്നിങ്ങളെന്നാല്‍ചൊല്ലുന്നതെല്ലാമേ നല്‍കുന്നതുണ്ടു ഞാന്‍ ചൊല്ലുവാനേതുമേ ശങ്കിക്കേണ്ടപ്രാണങ്ങള്‍ തന്നെയും നല്‍കുവന്‍ ചൊല്ലുകില്‍കാണങ്ങളെന്നതോ പിന്നെയല്ലോ’‘സത്...

രാജസൂയം

നന്ദജനമ്പോടു മന്ദിരം തന്നിലെനന്ദിച്ചു നിന്നീടുമന്നൊരുനാള്‍‍നിര്‍മ്മലനായൊരു ധര്‍മ്മജന്മാവുതാന്‍അംബുജലോചനന്തന്നെ നോക്കിആസ്ഥാനമന്ദിരം തന്നില്‍നിന്നോര്‍ത്തൊരുവാത്തയെച്ചൊല്ലിനാനാസ്ഥയോടെ; ‘’ കാരുണ്യവാരിധിയായൊരു നിന്നുടെകാരുണ്യമുണ്ടെന്നിലെങ്കിലിപ്പോള്‍‍സത്വരം ചെയ്കയിലാശയുണ്ടേറ്റവുംഉത്തമമായൊരു രാജസൂയം-ആവതല്ലാതതു ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടല്ലൊകേവലമാശതാന്‍ മേവിഞായം’‘ ധര്‍മ്മജന്തന്നുടെ ചൊല്ലിനെക്കെട്ടുള്ളോ-രംബുജലോചനന്‍ ചൊന്നാനപ്പോള്‍‍; ‘’ യോഗ്യമായുള്ളതിലാശ ചൊന്നീടിനാല്‍ഭാഗ്യവാനെന്നല്ലോ വന്നു ഞായംവൈകല്യം വാരാതെ സാധിച്...

ഖാണ്ഡവദാഹം(ഭാഗം 4)

ചൂടേറ്റു നിന്നുള്ളൊരേണങ്ങളെല്ലാമേചാടിത്തുടങ്ങീതു നാലുപാടുംദേഹത്തെക്കൈവിട്ടു പോകുന്ന വായുക്കള്‍ദേഹത്തിനുള്ളില്‍ നിന്നെന്നപോലെ ഭീതങ്ങളായുള്ള മാതംഗയൂഥങ്ങള്‍സിംഹങ്ങള്‍ നിന്നേടം ചെന്നണഞ്ഞുസാമാന്യനായൊരു വൈരിവരുംനേരംവാമന്മാര്‍ തങ്ങളില്‍ ചേര്‍ന്ന് ഞായംവേകുന്ന ദാരുവെകൈവിട്ടു മറ്റൊന്നില്‍വേഗത്തില്‍ച്ചാടീതു വാനരങ്ങള്‍അറ്റൊരു ദേഹത്തെക്കൈവിട്ടു ദേഹിതാന്‍മറ്റൊരു ദേഹത്തില്‍ ചാടുമ്പോലെമാഴ്കിനിന്നീടുന്ന സൂകരയൂഥങ്ങള്‍പോകരുതാഞ്ഞു മടങ്ങിപ്പിന്നെപാവകന്തന്നോടു കൂടിതായെല്ലാമേഭാവനചെയ്കയാലെന്നപോലെഓടിവരുന്നൊരു വഹ്നിയെക്ക...

തീർച്ചയായും വായിക്കുക