Home Authors Posts by ചെറുശ്ശേരി നമ്പൂതിരി

ചെറുശ്ശേരി നമ്പൂതിരി

87 POSTS 0 COMMENTS

സീരിണസ്സല്‍ക്കഥ

''കഷ്ടമായുള്ളൊരു കാരിയമല്ലോ നീരുഷ്ടനായ് ചെയ്തതു പെട്ടന്നിപ്പോള്‍സല്‍ക്കഥ ഞങ്ങള്‍ക്കു ചൊല്‍വതിന്നായല്ലോസല്‍ക്കരിച്ചിന്നിവന്‍ തന്നെ ഞങ്ങള്‍ആരണര്‍ക്കായുള്ളൊരാസനം തന്നെയുംആദരവോടു കൊടുത്തു നേരെആരെയും കണ്ടാല്‍ നീയാചാരം വേണ്ടായെന്നാജ്ഞയും നല്‍കിയിരുത്തിക്കൊണ്ടുഅങ്ങനെയുള്ളൊരൊരു സൂതനെയിന്നു നീയിങ്ങനെ കൊന്നതു വേണ്ടീലൊട്ടും'' എന്നതു കേട്ടൊരു സീരിതാന്‍ ചൊല്ലിനാന്‍നിന്നൊരു മാമുനിമാരോടപ്പോള്‍‍'' എന്നുടെ കൈയാലെ ചാകയെന്നിങ്ങനെമുന്നമേയുണ്ടിവനേകലെന്നാല്‍ഇന്നതു ചിന്തിച്ചു ഖിന്നതകോലേണ്ടാകൊന്നതില്‍ കാരണമുള്ളിലായാല്...

ഗോപികാദുഃഖം

ഇങ്ങനെ ചൊന്നവരുളളത്തിൽകൗതുകം പൊങ്ങിച്ചു പിന്നെയും ചൊല്ലിനാന്താൻഃ “കാലമോ പോകുന്നു യൗവനമിങ്ങനെ നാളയുമില്ലെന്നതോർക്കേണമേ. മറ്റുളളതെല്ലാമേ വച്ചുകളഞ്ഞിപ്പോൾ ചുറ്റത്തിൽചേർന്നു കളിക്കണം നാം കാനനംതന്നുടെ കാന്തിയെക്കണ്ടിട്ടു മാനിച്ചുനില്‌ക്കയും വേണമല്ലോ.” ഉത്തരമിങ്ങനെ മറ്റും പറഞ്ഞവൻ ചിത്തംകുലഞ്ഞു മയങ്ങുന്നേരം 310 പെണ്ണങ്ങളെല്ലാരും കളളംകളഞ്ഞുടൻ കണ്ണനോടുളളമിണങ്ങിച്ചെമ്മെ കൈയോടു കൈയുമമ്മെയ്യോടുമെയ്യെയും പയ്യവേ ചേർത്തു കളിച്ചുനിന്നാർ. രാത്രിയായുളെളാരു നാരിതൻ നെറ്റിമേൽ ചേർത്ത തൊടുകുറി...

സുഭദ്രാഹരണം -മൂന്നാം ഭാഗം

എന്നതു കേട്ടൊരു പാത്ഥർനും ചൊല്ലിനാൻകന്യകതന്നെയും നണ്ണി നണ്ണി“സന്യാസിയാകിലോ കന്യകയെന്തിനുമാന്യങ്ങളായുളള വസ്‌തുക്കളും?മിത്രമെന്നുളളതും ശത്രുവെന്നുളളതുംപുത്രരെന്നുളളതും ഭോഗങ്ങളുംതാതനെന്നുളളതും മാതാവെന്നുളളതുംഭ്രാതാവെന്നുളളതും ഭൂഷണവുംജ്യേഷ്‌ഠന്മാരെന്നും കനിഷ്‌ഠന്മാരെന്നതുംഗോഷ്‌ഠിയായ്‌ വന്നീടും സന്യാസിക്കോ. 180ഇത്തരമായവ വേർവിട്ടുകൊൾവാനോശക്തി പുലമ്പുന്നൂതില്ലെനിക്കോ.”കണ്ണനതു കേട്ടു സന്തോഷവും പൂണ്ടുതിണ്ണം ചിരിച്ചുടൻ ചൊന്നാനപ്പോൾ“ഭിക്ഷുകവേഷത്തെപ്പൂണ്ടവനിന്നിവ-യക്ഷണം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടോ ചൊൽ.ലീലകൾ കോലുവാൻ കോ...

ഗോപികാദുഃഖം

“ജാരനായ്‌ നിന്നുടനാരുമറിയാതെ പോരുമിത്തെന്നലെ ഞാനറിഞ്ഞേൻഃ 400 ചന്ദനക്കുന്നിന്മേൽ ചാലേ മറഞ്ഞിട്ടു ചന്തമായ്‌ നിന്നാനങ്ങന്തിയോളം, മാലാമയക്കായ കാലം വരുന്നേരം മാലേയംതന്മണം മെയ്യിൽ പൂശി മെല്ലെന്നിറങ്ങിനാൻ ചന്ദനക്കുന്നിൽനി- ന്നല്ലെല്ലാം പോന്നു പരന്നനേരം പൊയ്‌കയിൽ പോയ്‌ ചെന്നങ്ങാമ്പൽതൻ പൂമ്പൊടി വൈകാതവണ്ണമങ്ങൂത്തുപിന്നെ വട്ടംതിരിഞ്ഞുടൻ തർപ്പിച്ചുനിന്നാന- ങ്ങിഷ്‌ടമായുളെളാരു നന്മണത്തെ. 410 കാട്ടിലകംപുക്കു മെല്ലവെ നൂണുടൻ വാട്ടമകന്ന നടത്തവുമായ്‌, ഉളളിൽ നിറഞ്ഞുളെളാരാമോദംതന്നിലെ കൊ...

രുക്‌മിണീസ്വയംവരം

രുക്‌മിണി തന്നുടെ സോദരനായൊരു രുക്‌മിതാൻ ചൊല്ലിനാനെന്നനേരംഃ “മാതുലന്തന്നെയും കൊന്നങ്ങുനിന്നിട്ടു പാതകമാണ്ടൊരു പാഴനെന്നും, പാവനമായൊരു വൈദികമന്ത്രത്തെ- പ്പാദജന്മാവിന്നു നൽകുംപോലെ, സോദരിയായൊരു രുക്‌മിണി തന്നെ ഞാൻ ആദരവോടു കൊടുക്കയില്ലേഃ നിർമ്മലനായൊരു ചൈദ്യനു നൽകേണം ”സന്മതിയാളുമിക്കന്യതന്നെ.“ 210 ഇങ്ങനെ ചെന്നുടൻ ചേദിപന്തങ്കലേ തങ്ങിനിന്നീടും ഗുണങ്ങളെല്ലാം മുഗ്‌ദ്ധവിലോചന കേൾക്കവേ പിന്നെയും ചിത്തവിലോഭനമായിച്ചൊന്നാൻഃ ”വേദ്യങ്ങളായുളള സൽഗുണമെല്ലാമേ ചേദ്യനിലല്ലൊ വിളങ്ങുന്നിപ്പോൾ. ബന്ധ...

രുക്‌മിണീസ്വയംവരം

മംഗലമല്ലൊതാനിങ്ങനെ വന്നതു മങ്കമാർമൗലിയാം ബാലയ്‌ക്കിപ്പോൾ; ചൊല്‌പെറ്റു നിന്നൊരു മുല്ലപോയ്‌ചേരുവാൻ കല്പകദാരുവോടെല്ലാ വേണ്ടൂ വീരനായ്‌ പോരുന്ന സോദരൻ ചൊല്ലാലെ ചേരോടു ചേരുമാറാക്കൊല്ലാതെ.“ ഇങ്ങനെ ചൊന്നുളള തോഴിമാരെല്ലാരും കനയകതന്നുടെ മുന്നിൽചെന്ന്‌ മാലിന്നു കാരണം ചോദിച്ചുനിന്നാര- മ്മാനിനിതന്നോടു ഖിന്നരായ്‌ഃ ”മാനിനിതന്നുളളിൽ മാലുണ്ടെന്നിങ്ങനെ മാലോകരെല്ലാരും ചൊല്ലുന്നിപ്പോൾ മാരമാലെന്നതു തോഴിമാരായിട്ടു പോരുന്ന ഞങ്ങൾ​‍്‌​‍ു തോന്നിക്കൂടീ ധന്യനായുളെളാരു സുന്ദരന്തന്നിലെ നിന്നുടെ മാനസം ചെന്നുതായി ആരിലെന്നുള...

സീരിണസ്സല്‍ക്കഥ-3

പാന്ഥന്മാര്‍ വന്നു പറഞ്ഞതു കേള്‍ക്കായി'' പാണ്ഡവന്മാരായ വീരര്‍ക്കെല്ലാംഘോരമായ് നിന്നുള്ളൊരാഹവമുണ്ടായികൗരവന്‍മാരോടുകൂടിയിന്നാള്‍;എണ്ണമില്ലാതൊരു മന്നവരെല്ലാരും മണ്ണിടം കൈവിട്ടു വിണ്ണിലായി:വീരനായുള്ളൊരു വായുതനയനുംതങ്ങളില്‍ നിന്നു പിണങ്ങിനിന്നീടുവാന്‍ഭംഗിയും പൂണ്ടു കണക്കുണ്ടിപ്പോള്‍'' എന്നതു കേട്ടൊരു സീരിതാന്‍ നണ്ണിനാന്‍' മന്നുടെ ഭാരം തളര്‍ന്നുതായിപാരാതെ ചെന്നിനി വീരന്‍മാര്‍ കോലുന്നവൈരത്തെപ്പോക്കണമാകിലിപ്പോള്‍‍'എന്നങ്ങു നണ്ണിന രോഹിണിനന്ദനന്‍ചെന്നവര്‍ ചാരത്തു പൂകും നേരംകണ്ടു നിന്നീടുന്ന പണ്ഡവന്മാരെല്ല...

സീരിണസ്സല്‍ക്കഥ

''കഷ്ടമായുള്ളൊരു കാരിയമല്ലോ നീരുഷ്ടനായ് ചെയ്തതു പെട്ടന്നിപ്പോള്‍സല്‍ക്കഥ ഞങ്ങള്‍ക്കു ചൊല്‍വതിന്നായല്ലോസല്‍ക്കരിച്ചിന്നിവന്‍ തന്നെ ഞങ്ങള്‍ആരണര്‍ക്കായുള്ളൊരാസനം തന്നെയുംആദരവോടു കൊടുത്തു നേരെആരെയും കണ്ടാല്‍ നീയാചാരം വേണ്ടായെന്നാജ്ഞയും നല്‍കിയിരുത്തിക്കൊണ്ടുഅങ്ങനെയുള്ളൊരൊരു സൂതനെയിന്നു നീയിങ്ങനെ കൊന്നതു വേണ്ടീലൊട്ടും'' എന്നതു കേട്ടൊരു സീരിതാന്‍ ചൊല്ലിനാന്‍നിന്നൊരു മാമുനിമാരോടപ്പോള്‍‍'' എന്നുടെ കൈയാലെ ചാകയെന്നിങ്ങനെമുന്നമേയുണ്ടിവനേകലെന്നാല്‍ഇന്നതു ചിന്തിച്ചു ഖിന്നതകോലേണ്ടാകൊന്നതില്‍ കാരണമുള്ളിലായാല്...

സാല്വവധം

കാരണനായൊരു വാരിജലോചനന്‍ദ്വാരകനോക്കി വരുന്ന നേരംകോപിച്ചു നിന്നൊരു സാല്വനെന്നിങ്ങനെപേര്‍പെറ്റുനിന്നൊരു മന്നവന്താന്‍പോര്‍ക്കായിച്ചെന്നിട്ടു യാദവന്മാരിത്തനൂക്കിനെക്കാട്ടിനാന്‍ മേല്‍ക്കുമേലെ.വൈരസ്യം പൂണ്ടൊരു വൈദര്‍ഭിനന്ദനന്‍വൈകാതെ ചെന്നു പിണഞ്ഞനേരംവൈകല്യം വാരാതെ വൈരിയും താനുമായ്വൈദഗ്ദ്യം കാട്ടുന്ന നേരത്തപ്പോള്‍ചേണറ്റു നിന്നൊരു ചേദിപന്തന്നുടെചേതന പോകീന മാധവന്താന്‍പെട്ടന്നു ചെന്നങ്ങു രുഷ്ടനായ് നിന്നൊരുദുഷ്ടനും താനും പിണങ്ങിപ്പിന്നെമായകള്‍ കൊണ്ടെങ്ങും തൂകിനിന്നേറ്റവുംമാനിയായ്‌മേവുമമ്മന്നവന്റെമാറിടം തന്ന...

രാജസൂയം-8

''സമ്മതികേടിന്നു നമ്മുടെ വീടല്ലതന്നുടെ വീടകം പൂക്കുവേണംവല്ലാത്ത വാര്‍ത്തകളിന്നും നീ ചൊല്ലുകില്‍ഒല്ലായെന്നിങ്ങനെ ചൊല്ലും ഞങ്ങള്‍‍ചൊല്ലുകൊണ്ടിന്നിനി നല്ലനല്ലെങ്കിലോതല്ലുകൊണ്ടീടിനാല്‍ നല്ലനാവോംതല്ലുകൊണ്ടാല്‍ പിന്നെയങ്ങനെയെങ്കിലോവില്ലുകൊണ്ടെങ്ങള്‍ക്കു പിന്നേതെല്ലാം'' എന്നതു കേട്ടോരു ചേദിപന്‍ ചൊല്ലിനാന്‍സന്നദ്ധരായ് കൊള്‍വിനെ ന്നിങ്ങനെവാര്‍ത്തയെക്കേട്ടുള്ള പാര്‍ത്ഥന്മാരെന്നപ്പോള്‍‍ആര്‍ത്തണഞ്ഞീടിനാരോര്‍ത്തു നേരെ.എന്നതു കേട്ടൊരു ചേദിപ വീരനുംചെന്നു തുടങ്ങിനാന്‍ മുന്നില്‍ നോക്കിനാന്ദകധാരിതാനെന്നതു കണ്ടപ...

തീർച്ചയായും വായിക്കുക