Home Authors Posts by ചീരാമൻ

ചീരാമൻ

0 POSTS 0 COMMENTS

മുപ്പത്തിമൂന്നാം പടലം

“വീരൻ വീഴ്‌ന്തളവു നീലനും വിരഞ്ഞു കെന്തമാതനനുമാരൊടും നേരില്ലാത ചരവങ്കവാക്കനൊടു നീതിചേരിടവനിച്ചൊന്നോർ ചീരുലാവുമലകൊണ്ടെറിന്തതു തിറന്തകും മലർ പൊഴിന്തപോൽ പോരിലായിതു നിചാചരന്നി,വ പൊറുപ്പതാരൊരുവർ മററുളേളാർ.” 353 “മറ്റുളേളാർക്കഴൽമുഴുക്കുമാറവരെ മന്റിൽ വീഴ്‌ത്തിനനറൈന്തു നീ- ടുററ മുട്ടി കരതണ്ടു വൻചിര മുരൻ മുഴങ്കഴലിവററിനാൽ മുറ്റിവന്നു കവിവീരരായിരമുനിന്തനന്തരമറൈന്തുത,- ന്നെററിയേ വന്നവയായിരത്തെയുമടക്കം വായിലങ്ങടക്കിനാർ.” 354 “അടക്കി വായവനടക്കുന്നേരമരിവീരർകോരൻവളർനാതികാ- പുടത്തടങ്കളിലിടങ്ക...

ഇരുപത്തൊമ്പതാം പടലം

“അറന്തനരവർകൾ കയ്യൊത്തടങ്കിയുമലറിയും നി- ന്റുറങ്കിയേ കിടന്തരക്കനുടലംപോയ്‌ നിവിരക്കണ്ടു പറന്തുപോയ്‌ മറന്തിതൊക്കപ്പരന്തവൻ പടയുമെല്ലാം തിറംപെറയുയിർത്തുകൊൾവാൻ തിരണ്ടെഴുമാചകൊണ്ടേ.” 309 “കൊണ്ടൽപോൽ നിറമിരുണ്ടു കൊടുമചേർ കൂറ്റമെന്നു കണ്ടവർ നടങ്കും കുമ്പകരുണനപ്പോതുണർന്തു പണ്ടു കണ്ടറിയാവണ്ണം പലവിതമിറച്ചിയോടും കണ്ട ചെഞ്ചോരിമറ്റും കനിവൊടു നുകർന്തിരുന്താൻ.” 310 “ഇരുന്തവൻ കഴൽവണങ്കിയിമച്ച കൺതുറക്കുംമുന്നേ പരന്ത വല്ലരക്കരോടു പകയർതൻകാലൻ ചൊന്നാൻ വിരന്തെന്നൊടുരയ്‌ക്ക നിങ്ങൾ വിരോതമാർ ന...

മൂന്നാം പടലം

“ഇരുന്തവണ്ണമേ ഇരുൾ മറൈന്തിതി,ടതുര- പ്പരന്ത കുടൈയും തഴൈയും വെൺചവരി മറ്റും കരന്ത മടവാർ തുതിചെയ്യക്കനിവിൽ വന്താൻ ഇരുണ്ട മുകിൽപോലെഴുമിരാവണനിതത്താൻ.” 23 “ഇതത്തൊടവൻ വന്തണൈഞ്ഞിമൈപ്പതിനു മുന്നേ കുതിത്തു മറഞ്ഞേൻ കുളിരിളം തിളിരിടൈപ്പോയ്‌ പതത്തളിരിൽ വിണ്ണു പതറിക്കുലഞ്ഞു ചാല- ത്തുതിത്തു പിന്നെ നാലു വഴിയും തൊഴുതു ചൊന്നാൻ.” 24 “ചൊന്നവപഴിത്തൊരു ചൊല്ലാലുരചെയ്‌താളൊ- ന്റന്നനടൈയാൾ പിന്നെയതുക്കു ചിനമീടി നിന്നുടൽ പിളന്തു നിണവും പരുകിയിപ്പോ- ഴെന്നിടർ കെടുപ്പൻ ഇനിയെന്റവനണൈന്താൻ.” 25 ...

മുപ്പതാം പടലം

“കൈപണിന്തപയം നൽകുമെന്റു കഴൽചൂഴ്‌ന്തു വന്തിലകുമൂഴിമേൽ മെയ്‌പൊരുന്തിയെഴുവോരുനേരം നല്ല വീടുപേറരുളും വീരനേ, പൊയ്‌പറന്തിതിവനെന്റൊല്ലാനിനവു പോരിലിന്നിരുവർ വേന്തരെൻ പൈപരന്തതൊഴിവാനുണ്ടൊൺവഴി പടർന്ത വാനരകുലങ്കളും.” 320 “വാനരപ്പടയും മന്നിലുന്നതികൊൾ മന്നന്മാരും മുടിന്താൽ നിന്നിൽ ചാനകിക്കഴിവെഴും വിരന്തു ചരണെന്റിണങ്കും വന്നു വിച്ചയായ്‌, ഞാനുരപ്പതിന്നും നല്ലതൊന്റുലകിൽ നല്ലനല്ലവർതമ്മോടെല്ലാം മാനിതർക്കഴകുതല്ല കോലുമതു വൈരമെന്റുളളതൊരിക്കലും.” 321 “ഒരിക്കലും പിഴചെയ്യായ്‌കവേണ്ടുമുലകത്തില...

ഇരുപത്തേഴാം പടലം

“ഉളളിലെണ്ടിചയിലും പുക്കൊളിക്കിലുമുവരിതന്നിൽ വെളളമാം പടത്തിൽ മൂടി വെളിപ്പെടാതിരിക്കിലും പോയ്‌ ഉളള മാമുനിവർക്കും മൂവുലകുക്കുമിടർ കെടുപ്പാ- നുളള നിൻ വാണാളിപ്പോളൊടുക്കുമ,തിളയേനെ,ന്റാൻ.” 287 “എന്റെല്ലാമിമയോർ തേടുമിരാകവതേവൻ നാവാൽ നന്റു മാമുനിവരേത്തും നാകത്തിൽചയനൻ ചൊല്ല വന്റനേരരക്കനോടു മറുപ്പതിനടിയൻതോളി- ലൊന്റിനിന്റരുളുകെന്റങ്ങുരത്തു മാരുതിയെടുത്താൻ.” 288 “എടുത്ത മാരുതിതൻ തോന്മേലെഴുന്തു തന്നോടു നേരൊ- ത്തടുത്ത താചരതിയെക്കണ്ടണിപുകഴിലങ്കവേന്തൻ കൊടുപ്പമാണ്ടെയ്‌താനെ,യ്ത ...

ഇരുപത്തെട്ടാം പടലം

“ഉണർത്തുമതിനായൊളികൊൾ വാതിൽ വഴിയെങ്കും വണക്കമിയലും വതനമാരുതമിടൈന്തേ തുണർച്ചയൊടു പോമതരുതാഞ്ഞു ചുഴന്നേറ്റി- ക്കണക്കറയുയർന്ത മതിലും കടന്തു ചെന്റാർ.” 298 “ചൊന്റവരിറച്ചി തെളിപാലുതകമന്നം കുന്റിനൊളം വൈത്തു പലവും കുറവറുത്തേ, എന്റുമൊടുങ്ങാവണ്ണമിയറ്റിനരിതെല്ലാം, വന്റതുമതിൽ പിന്നെയും വാലറുതിയില്ലേ.” 299 “ഇല്ലയിതെല്ലാമിവനുവേണ്ടുമളമെന്റു- ളളല്ലൽ പെരുതായിനതുമാംപടിയടക്കി നല്ല കളപങ്ങൾ നറുമാലയിവകൊണ്ടേ മെല്ലമെല്ലണൈന്തവരവൻമെയ്യിലണിന്താർ.” 300 “അണന്തവര...

ഇരുപത്തഞ്ചാം പടലം

“പടൈയുടെ തിളപ്പിനോടും പറവയെയതിചയിക്കും നടതകും തേരിനോടും നലംകിളരിലങ്കമന്നൻ ഇടതുടർന്തരികുലത്തെയെയ്തെയ്തു വീഴ്‌ത്തക്കണ്ടു കൊടുമചേർ ചുക്കിരീവൻ കവടടർത്തെടുത്തെറിന്താൻ.” 265 “എറിന്തവൻതന്നെയെയ്താനിടെയിടെ,യചലമമ്പാൽ നുറുങ്കുമാറെയ്‌തു വീഴ്‌ത്തിനൊടിയിടെയിലങ്കവേന്തൻ, തിറംകിളർ പകഴിയേറ്റു തെറ്റെനത്തന്നെത്താനും മറന്തുടനലറിവീഴ്‌ന്താൻ മന്നിടെയരികൾകോമാൻ.” 266 “അരിവരരെഴുവരൊത്തേഴ ചലങ്കളെടുത്തെറിഞ്ഞാ- രുരമികും കെചൻ കെവാക്കനൊളിവെഴും കെന്തൻ മൈന്തൻ മുരഴ്ം കെവയൻ ചോതിമുകനുമന്നളനുമ,മ്പേ...

ഇരുപത്തിയാറാം പടലം

“മീതണന്തു നടംകുനിത്തരിവീരനെച്ചരമാരി പെ- യ്തേതുമൊന്റരുതാഞ്ഞെടുത്തു തൊടുത്തു പാവകമത്തിരം കാതൽകൂടവനെയ്തതേറ്റു കുരുത്തുകെട്ടു ചുരുക്കമായ്‌ മേതിൽ വീഴ്‌ന്തനൻ നീലൻ, വിണ്ണവർവൈരി പോരിൽ വിളങ്കിനാൻ.” 276 “പോരിലെങ്കുമിലങ്കും വല്ലിടിപോൽ മുഴക്കമെഴുഞ്ചെഴും തേരോടും പടയോടുമൊത്തു തിളത്തുവന്തമരാരിയെ വീരവാരിതിയായിനോരിളവേന്തനത്തൽ മുഴുക്കുമാ- റാരെ നോക്കി നടന്തിതെന്റു തടുത്തടുത്തരുളിച്ചെയ്താൻ.” 277 “തടുത്തുരപ്പതിനുത്തരം തരമല്ലയാത നിന്നോടു നാ- വെടുത്തുരപ്പതിനല്ലലുണ്ടിതു കേളെന്നാൽ മതികെടനേ, അടൽ...

ഇരുപത്തിരണ്ടാം പടലം

“ഏകിനോരളവേ നിചാചരരെങ്കും വൻപടയാക്കിനാർ, വാകനങ്കളനേകമേ വടിവാണ്ടുകൊണ്ടാരൊരോവകൈ, പാകുമൊൺ കിരണങ്കടങ്കു പതങ്കനെത്തൊഴുംവണ്ണമേ യാകമേലുമരക്കരപ്പിരയത്തതെക്കൈവണങ്ങിനാർ.” 232 “കൈവണങ്കിനൊരാചരപ്പട കണ്ടു വെന്റി വിരൈന്തിനി- കൈവരുന്തുവിതെന്റുതാൻ കരയേറിനാൻ വളർതേരിന്മേൽ, തേവനായകർതിക്കിനിൽത്തിറമാളും നാൽവരമച്ചരോ- ടൈവർനായകർ പോർക്കളത്തിലടുത്തു വന്തുളരായിനാർ.” 233 “അടുത്തുവന്തുളരാനനേരം അരുക്കമണ്ടലമങ്കിനേർ തുടുക്കനെച്ചുവന്നൂ, പടിന്തന തുയവാചികളൂഴിയിൽ, തടിത്തുരത്തന പുളളിനങ്കൾ, തഴൈത്ത മാരുതതേവനും പ...

ഇരുപത്തിമൂന്നാം പടലം

“നുറുങ്ങിനരരിവരരെന്ററിന്തൊരു നൊടിയിടെ മലകൊടെറിന്തു മൈന്തന- ങ്ങറിവിനുനിതിയെന്നും നല്ല കുമ്പവ- ല്ലനുവിനെയുയിരൊടു വേർവിടുത്തനൻ, തിറവിയ പടയൊടമച്ചർ നാല്‌വരും തെളുതെളയിളകിന തേരൊടും കുറ- യറയവരടലിൽ മുടിന്തപോതുളളി- ലറുമടങ്ങവനു ചിനം വളർന്തുതേ.” 243 “വളവിയ കതിർവില്ലിമായമ്മാരുതം മതികെട നടയുളള തേരുമായ്‌ മന്റിൽ അളവുമൊരറുതിയുമറ്റവമ്പട- യതിനൊടുമരിവരരെക്കുതർന്തെങ്കും തെളുതെള വളർ പിരയത്തൻ വന്തതു തിറമെഴുമരികുലവരവീരൻ നോക്കിനാൻ ഒളികിളർ നിറമുറു നീലനൊട്ടല- രുടൽ പൊടിപെടുമടൽചേർന്ത കൈയുളേളാൻ.” ...

തീർച്ചയായും വായിക്കുക