Home Authors Posts by ഊരാളി

ഊരാളി

Avatar
4 POSTS 0 COMMENTS
തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ, നെയ്യാറ്റിൻകര താലൂക്കിൽ കാരോട് എന്ന പ്രദേശത്താണ് ജനനം. കേരള യൂണുവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും തത്വശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരുദം.

ഹൃദയപൂർവ്വം..,

  ചങ്ങാതിതന്ന നൽ പകിട്ടുള്ളാപ്പീലി പുസ്തിക്കഴകേഴും നല്കി. കൂരിരുട്ടിലാമഗ്ന പെരുങ്ങാപ്പീലി, ആകാശമുറ്റത്തു കണ്ടേൻ. വർണ്ണങ്ങളേറെയും കൺപൂട്ടി മേവുന്നു മായാമയൂകത്തെ പോലെ. തിളങ്ങാവർണ്ണങ്ങളാകമേ ശോഭിച്ചു, തമസ്സല്ല,റിവിൻ ചായം. ക്ഷണം കേട്ടാക്ഷണം ത്യജിച്ചീ ഭൂമുഖം സർവ്വജ്ഞ സന്നിധേയെത്താൻ. വീടുവിട്ടിറങ്ങും മുൻപച്ഛനവളോ- ടോതിയീ രഹസ്യം ചെമ്മെ: "ദേഹമീ ധൂളിയിൽ കലരും വരേയ്ക്കും ഉണ്മയായ്, പുത്രിയായ് തീരൂ. എൻ പുത്രിയെന്നിന്നെല്ലാരുമാർക്കുമോർക്കൂ! നാളെ ഞാൻ നിന്നുടെ അച്ഛൻ. ജീവിച്ചു നേ...

വിടവുകൾ പെരുകുന്നു….

      പെരുകുന്നങ്ങിങ്ങെങ്ങുമച്ചുപോൽ വിടമ്പുകൾനികത്താനൊരുങ്ങാത്ത ഗർത്തമാം പിളർപ്പുകൾമണ്ണകേ അലിഞ്ഞവർ, അഗ്നിയിൽ അടിഞ്ഞവർ, വിണ്ടലം വാഴും സൂരി തീർത്തതാം വിടമ്പുകൾ.വിറപൂണ്ടേതോ വക്കി, ലൊതുങ്ങിയ ദേശത്തെ-കവിതാരോമത്തിന്റെ കഞ്ചുകം പുതച്ചവൾ!ചിറകറ്റുവീണിട്ടും താളക്കേടൊന്നില്ലാതെഭുവനം കേൾക്കെ പാടി "അരുതേ! മാനിഷാദ! "മരണം വിളിപ്പോളം വനത്തിൻ കാവലായോൾ!മലകൾക്കുയിർപ്പേകാൻ ഉണർത്തുപാട്ടായവൾ!വിടരും വരിക്കുള്ളിൽ പെൺസ്വരം ഒളിപ്പിച്ചോൾ! നിശബ്ദം തോർന്നൊഴിഞ്ഞു; ഉദിച്ചു വിടമ്പുകൾ!"മോഹിക്ക! വെറും മോഹ, മ...

മരണം പിറക്കുന്ന ഇടം

      മമമരണം ചുമക്കുന്നുണ്ടു ഞാൻ;തവസ്മൃതിയിലിടം തേടുന്നു ഞാൻ.പൊടിയീന്നുയിരേറ്റയീയുടലിന്ന­-വിടടിയുവാനഭിവാഞ്ഛിച്ചിരിപ്പു.ഗർഭം ചുമക്കുന്ന നാരിപോലെമമഗർഭിതം ചുമക്കുന്നു നിന്നെ.ഇന്നു ഞാൻ നിന്നെ ചുമ്മുന്നു നാളെ-നീയെന്നെ ചുമന്നിടും നാൾ വരും.നീ കനവിൽ തികട്ടും കിരാതൻ,നീ കനിവിൽ നിഴറ്റും നിഹീനൻ,“വാഴക്കുല”യിലെ “തമ്പിരാൻ” പോലെതട്ടിപ്പറിക്കുമെൻ സ്വപ്നങ്ങളെ.നീയെന്റെ ഉള്ളുയിരിനെ്റ ശ്വാസം!നീയങ്ങകലേയ്ക്ക് പോയിടുമ്പോൾ,നീയെൻ മേനിയിൽ ലേപനഗന്ധം;നീയെന്നരികിലെരിയും ചിരാതും.നൃപനായ് ജനിച്ചോനരോചകം-നീ...

വ്യാളീകം

  തരുക്കൾ തിങ്ങിയ കാടന്നവനൊരുകഞ്ചുകകൂടാരമായി. മാനവർ തങ്ങി, ഞരങ്ങും കൂടൊരുകാനനപഞ്ചകമായി. കുണ്ഠിതമുണ്ടതിലല്പം, ചൊല്ലാൻകേരളസന്തതിയെന്ന്. ഈ വിപിനം വിട്ടുപറക്കാൻ ഞാനൊരുപതംഗം ആയിരുന്നെങ്കിൽ! കണ്ടുകേട്ടങ്ങെരിയാൻ, മാമക-സങ്കല്പത്തിലുറങ്ങാൻ, ആവതില്ല നിനയ്ക്കാൻ, കാരിയം'വിഹ്വലനിർന്നര ദേശം!'കണ്ണുകൾ കെട്ടി നടക്കും മാനവർകൊണ്ടുകൊടുത്തേറുന്നു. കട്ടുമുടിക്കും, ചേതകശീര്‍ഷകംവിറ്റുത്തുലച്ചീടുന്നു. സ്നേഹത്തിൽ ഉരുവാർന്നൊരു കുഞ്ഞിന്സ്നേഹത്തിൻ പാലീമ്പാൻഅംശം തെല്ല് കൊടുത്തീടാതെകൊന്നു! മുളയിൽത്തന്നെ. അച്ഛനോടൊത്ത...

തീർച്ചയായും വായിക്കുക