അസ്തമയം

 

 

 

 

 

അസ്തമയമായ് – – – – – –
അക്ഷരങ്ങൾ ബാക്കിയാക്കി
തേങ്ങിയാ കുഞ്ഞിളം പറവകൾ
നിശ്ശബ്ദമായോ താഴ് വരയും
ആറൻമുളയുടെ മൗന നൊമ്പരം
രാത്രിമഴ പോൽ പെയ്തിറങ്ങവേ
അകലെയാ രാപ്പാടി പാടാൻ മറന്നു പോയ്
അഭയമായൊരാ കരംവിട്ടകലവേ..
അഴലായൊഴുകിയോ വേണുഗാനം ‘
കൃഷ്ണവനത്തിലൊരിളം തെന്നലായ്
കൃഷ്ണാ.. എത്തിയോ നിൻ സഖീ…
നീ അറിയാത്ത നിൻ്റെ രാധയായ്
തരുണിയും തരുക്കളും മൂകമായ് കേഴുന്നു
തവ തോഴി തിരികെയില്ലെന്നറിഞ്ഞിട്ടും
തളിർക്കണം നവസുമങ്ങളാ വീഥിയിൽ
കാത്തിടാം കൊഴിഞ്ഞിടാതവയെ നമുക്ക്….

 

 

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here