എറണാകുളം കേന്ദ്രമാക്കി കലാശാല

 

എറണാകുളം കേന്ദ്രമായി ( le canevaz ) ലെ- കാൻവാസ്‌ എന്ന പേരിൽ വരുന്നു. ഗാലറിയ്ക്ക് വേണ്ട സജ്ജീകരണങ്ങൾ അന്തിമഘട്ടത്തിലാണ്.
കലാപഠനത്തിനും പരിശീലനത്തിനുമായി വേണ്ട സജ്ജീകരണങ്ങൾ പൂർത്തിയായി. അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചു. ഈ മാസം (ആഗസ്റ്റ് ) 25 നു ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിക്കും. റെഗുലർ ക്‌ളാസ്സുകളും പാർട്ടൈം ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ട്. പെന്റിങ്ങിലും ശില്പകലയിലുമാണ് ക്ലാസ്സുകൾ.

പരമ്പരാഗതമായ സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി പുതിയ കാലത്തിനു അനുസൃതമായ പാഠ്യ പദ്ധതിയാണ് മുന്നിലുള്ളത്. പ്രഗത്ഭരായ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും കലാചരിത്രകാരും ആണ് ക്ളാസുകൾ എടുക്കുന്നത്.

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here