അപരം

 

aparama

ആകാശത്തുനിന്ന്

വരണ്ട നാവിലേക്ക്

ഒരു തേൻ തുള്ളി

ഏഴു കാലങ്ങൾ

പകർന്നാടുന്നു

ഒരു ചില്ലു കഷ്ണം

ഉടഞ്ഞു വീഴുന്നോ

ചിതറിയ പൊട്ടുകൾ

നിറഞ്ഞു തൂവുന്നു

ഒരായിരം ബിംബങ്ങൾ

നിറപ്പകർച്ചകൾ

നീ

പിന്നെ

ഞാൻ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here