അധികാരത്തിന്റെ അന്ധകാരം

 

 

 

 

 

 

അങ്ങു ദൂരെ വടക്കങ്ങു ദൂരെ..
അധികാരത്തിൻ ശ്മശാനത്തിൽ
അർദ്ധരാത്രിയിൽ കത്തിയ്യെരിയിച്ചത്
അവളുടെ നഗ്നമാം ദേഹമല്ല….
അന്ന് പണ്ടൊരിക്കൽ അർദ്ധരാത്രിയിൽ
ആർജ്ജിതമാക്കിയ സ്വാതന്ത്ര്യം.
ജനാധിപത്യത്തിലൂന്നിയ സ്വാതന്ത്ര്യം ..
കറുത്തരാവിൻ മറവിൽ കത്തിയ്യെരിയിച്ച
കനിവിനായ് കരഞ്ഞ് ജഡമായി മാറിയവൾക്കു ,
കാവലായ് നിന്നത് കറുത്ത മനസ്സിന്റെ
കാവലാളന്മാരിതല്ലയോ.

അരിഞ്ഞെടുത്ത നാവിൻകഷ്ണവും
ഉടച്ചെടുത്ത പെണ്ണിൻ മാനവും
കൈകളിലേന്തി അട്ടഹസിക്കുന്നതിവരല്ലയോ,
അധികാരവംശിതർ , ആഢ്യത്തവംശിതർ.

അധികാരത്തിൻ അന്ധതയുള്ള കണ്ണുകളായിരുന്നിലവളുടെ…
അധികാരത്തിൻ മൂർച്ചയുള്ളനവായിരുന്നില്ലവളുടെ…
അധികാരത്തിൻ ദൃഢതയേറിയ കൈകളായിരുന്നില്ലവളുടെ…
കനിവിലലിയുന്ന കനവുള്ളൊരുമാനസപുത്രിയായിരുന്നിട്ടും…
കറുത്തമനസ്സിൻ കാട്ടാളഗ്നിയിൽ ഭസ്മമായ്തീർന്നവൾ.
അധികാരത്തിൻ അന്ധകാരമറവിൽ നിങ്ങളൊരുക്കിയ
അഗ്നികുണ്ഡത്തിൽ നിന്നുയർന്ന അഗ്നിനാളങ്ങൾ
അനിഷേധ്യമാം വിധം ആഗതമാകും,
നിങ്ങൾക്കതൊരു ചിതയായ്മാറും…

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here