ആര്‍ക്കായികുറിക്കുമെന്റെവരികള്‍..?

arkkay

 

എന്‍റെ മനസ്സുമരവിച്ചു
ഇന്നെന്‍റെ അംഗുലങ്ങളും മരവിച്ചു
അചുംബിത വചനങ്ങളില്ലാതെ-
ശൂന്യമാമെന്‍അകം….

എന്‍ നാരായത്തില്‍നിന്നുതിരും
വരികളും മുറിഞ്ഞു പോയി
അക്ഷിയില്‍ വിരിയുമാ വര്‍ണ്ണങ്ങള്‍തന്‍
ശോഭയറ്റുപോയി….

അംഘസ്സിനാല്‍ നിഴലിട്ടു
ഈ അഖിലാണ്ഡം
അഹന്തതന്‍ ഖഡ്ഗത്തിനാല്‍
നിണം കൊണ്ട് അംബുരാശി
തീര്‍ക്കുന്നുമീ അചലയില്‍……

താതന്‍റെ അര്‍ദ്ദനമേറ്റ്പിടയുന്നു പുത്രി
പുത്രനാല്‍ മൃതിയൊടുങ്ങുന്നു-
ജന്മത്തിന്‍ ദാതാക്കള്‍….
സാഹോദര്യം മറക്കുന്നു പണത്തിനും
പദവിക്കുമായി….

കങ്കം കടകണ്ണിട്ടു പാറുന്നുമാംസത്തിനായി
വാനില്‍..
ഇരയുടെ രോദനങ്ങള്‍ കേട്ടെന്‍റെ
കര്‍ണ്ണങ്ങള്‍മൂടി…
കണ്ണില്‍നിറയുന്നു ക്രൂരതയുടെ
കാഴ്ചകള്‍…..

എന്തിനായി ചൊരിയുമെന്‍റെ വാക്കുകള്‍…?
ആര്‍ക്കായി കുറിക്കുമെന്‍റെവരികള്‍..?
ചഞ്ചലമിന്നെന്‍റെ മനസ്സും….?

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here