പൊട്ടിത്തെറിക്കാതിരുന്ന പടക്കം

പൊട്ടിത്തെറിക്കാതിരുന്നത് കൊണ്ട്
മഴയെത്ര കൊള്ളേണ്ടി വന്നു
വീര്യത്തിനല്ലാതെ വീണ്ടും
വെയിലിലെത്രകിടക്കേണ്ടി വന്നു
പോയൊരാഘോഷത്തിൽ
പൊട്ടാതെ പാഴായ് വിലയ്‌ക്കൊത്തില്ലെന്നു
വെറും പിരാക്ക്‌ വേറെയും

പടക്കങ്ങൾതന്നെ വിവിധ തരങ്ങളിൽ
ഉച്ചവും നീചവുമായ ശബ്ദങ്ങളിൽ പൊട്ടുന്നതെന്ന്മുന്നോടിയായ് വിധി .
കൂടാതെ ഉച്ചത്തിൽപൊട്ടുന്ന തരത്തിൽ നീചനും നീചത്തിൽ ഒച്ചയോടെ
പൊട്ടി തെറിക്കുന്നതും.
എങ്ങനെ കേട്ടാലും പറയുന്നോർക്കിമ്പം ഉച്ചത്തിലുള്ളവ തന്നെ

പടക്കത്തെപ്പറ്റിപ്പറയുമ്പോൾ വിലയിലല്ലകാര്യം
പൊട്ടുന്നതിൽ,പൊട്ടിയാൽ തീരുന്നകാര്യം
ഉച്ചത്തിലാണെങ്കിൽ ഗംഭീരം
പൊട്ടാതെകിടന്നാൽ പൊട്ടനായ് നനഞ്ഞും ഉണങ്ങിയും
പാഴായിട്ടിങ്ങനെ …ഒരുനാളും പൊട്ടാതെ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here