കിനാവ്

സ്നേഹിച്ചവരും,

ഏറെ വിശ്വസിച്ചവരും

അകന്നുപോയപ്പോൾ

ജീവിതം അണഞ്ഞൊരു

കരിന്തിരിപോലെ

ചോദ്യചിഹ്നമായി.

എങ്കിലും,

ഞാൻ തളർന്നില്ല.

കാരണം,,

ഞാൻ സ്നേഹിച്ചവരെല്ലാം

നിദ്രയിലെന്റെ കിനാവിൽ

എനിക്ക് കൂട്ടിനെത്താറുണ്ട്.

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here