ഭൂമിയിലെ അവസാനത്തെ സമുദ്രം എങ്ങനെ മരിക്കും

നമ്മുടെ ഗ്രഹത്തിലെ വൻ ജലാശയങ്ങൾ ഉറഞ്ഞുപോവുകയോ ബാഷ്പീകരിച്ച് ഇല്ലാതാവുകയോ ചെയ്യാം. ചൊവ്വാഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന അധികവിവരങ്ങൾ അത്തരം സാധ്യതകളിലേക്കാണു വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്.

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here