കന്യാമറിയം – ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ബലവതി

ലോകത്തിന്റെ മുക്കിലും മൂലയിലും അടക്കം കാലാകാലങ്ങളായി ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന വനിതയാണു, ബൈബിളിൽ അപൂർവമായി സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള, യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അമ്മയായ കന്യകാമറിയം. നാഷണൽ ജോഗ്രഫിക്കിൽ മൗറീൻ ഓർത്ത് ആ പ്രതിഭാസത്തെക്കുറിച്ച് ലോകമെൻപാടും അൻവേഷിച്ചറിയുന്നതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഈ ലേഖനത്തിൽ.

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here