എന്റെ മകനുള്ള കത്ത് – അമേരിക്കയിൽ തുടരുന്ന വർണവിവേചനത്തെപ്പറ്റി

ഇതാണു നീ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായി ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്: അമേരിക്കയിൽ കറുത്ത ശരീരത്തെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണു. അത് പൈതൃകമായി ഏവർക്കും ലഭിക്കുന്നു.

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here