Home Tags വിശകലനം മാസിക

Tag: വിശകലനം മാസിക

മഴയ്‌ക്ക്‌ ഒരു സംഘഗീതം

മഴ മഴ മഴ മഴ മഴ മഴ....... ഓരോ തുളളിയിലും ഒരായിരം കുളിര്‌. ഒരായിരം കുളിരിൽ തേനൂറും പാട്ടിന്റെ ഈണം. ഇലയാടും കാറ്റല്ലോ, കൊതി തുളളും കാറ്റല്ലോ മനമാടും മദമല്ലോ എങ്ങും!! മാരിക്കാറിൻ കരിനീലക്കാടും പൂത്തു ...

ശരിയുത്തരം

കുറെക്കാലമായി ഇതൊരു മാറാപ്പ്‌പോലെ കൂടെ പേറുന്നു. ഏതോ ഒരശരണന്റെ നിമിഷ സുഖ ഔദാര്യം ഒരുപാട്‌ കൂട്ടിയും കിഴിച്ചും നോക്കി ഃ ഉത്തരമില്ല! സൗകര്യാർത്ഥം ഞാനതിന്‌ ജീവിതമെന്ന്‌ പേരിട്ടു. ...

വഴി

നാലാൾ നാലുവഴി എനിക്കെന്റെ വഴി എന്റേതുമത്രമായ വഴി! വഴിയ്‌ക്കിടയിലൊരാൾ കൂടി പൂക്കളും മുളളുകളും നിറഞ്ഞ വഴി ഒരുമിച്ച്‌ പിന്നിട്ട വഴി! കൊഴിഞ്ഞിതെത്ര നാളുകൾ എത്തിയതെത്രയാളുകൾ പിന്നിട്ട ദൂരവുമെത്രയോ! വീണ്ടു...

ഓണനിനവ്‌

എല്ലാ ചെടികളും പൂക്കുന്ന കാലം എല്ലാ മരങ്ങളും കായ്‌ക്കുന്ന കാലം ഭൂമിക്ക്‌ നവയൗവന പൊൻതിളക്കം കിളികൾ പാടുന്നുഃ “വസന്തം...! വസന്തം...!” ഭൂതകാലത്തിൻ സ്‌മരണയല്ല വർത്ത- മാനത്തിലെത്തുന്ന അതിഥിയല്ല മർത്യർ നിത...

മധുരസ്‌മൃതി – അമ്മുവിന്റെ ആട്ടിൻകുട്ടി

ഒട്ടേറെ പ്രായമാ,യംഗലാവണ്യവും തൊട്ടേ തെറിച്ചിട്ടില്ലെന്നാകിലും നമ്മുടെ കെ.എസ്‌.കെ. കേരള ഭാഷയാം അമ്മുവിന്നോമലാമാട്ടിൻകുട്ടി! നിർമ്മല സ്‌നേഹത്തിൻ വെണ്മ പരത്തിയും നന്‌മൃദുശാലീന ഭാവമാർന്നും നർമ്മവും കാവ്...

നിലം

ഏറെ നാളായി വെയിലുകൊണ്ടും മഞ്ഞുകൊണ്ടും മഴകൊണ്ടും എന്റെ മണ്ണും സഖേ പാകമായി നീ വരൂ കൈകളിൽ വിത്തുമായി! Generated from archived content: poem4_apr.html Author: p_madhusood...

സ്വാർത്ഥൻ

തിളങ്ങിടുന്ന നിന്റെ- യ്യൗവ്വനത്തുടിപ്പിലൊട്ടും മത്തനായതില്ല പിന്നെ, സ്വൽപമായ്‌ ഭയന്നു ങാൻ. മുഴുത്തമേനിയിൽ തുറിച്ചു- നിന്ന സൗന്ദര്യത്തിലായ്‌ അർബുദം പടർന്നതിൽ കരഞ്ഞതില്ലയൊട്ടുമേ... അത്രയേറെ നിന്നെ ഞാ...

കെട്ടുപോകുന്നത്‌

കെട്ടുപോകുന്നത്‌ കിട്ടേണ്ടതെല്ലാ- മെനിക്കൊന്നു കിട്ടട്ടെ. എനിക്കൊക്കെ മുഴുത്തിട്ട്‌ നിനക്ക്‌ വേണ്ടതു ചെയ്‌തീടാം. പട്ടടയിലൊരു കട്ടപ്പുക- യാകുന്ന നാൾവരെ പരപുണ്യമേശാതെ കെട്ടുപോകുന്നു ജന്മമിങ്ങനെ. ...

കടലമ്മ

വാസരനൃത്തം കഴിഞ്ഞഴിച്ച ചെമ്പട്ടാട വാനിന്റെ പടിഞ്ഞാറെ മുറ്റത്തു നിവർത്തുന്ന വാസന്ത കന്യേ നിന്റെ ദർശന മഹാഭാഗ്യം ആശിച്ചിങ്ങിരിപ്പൂ ഞാ,നിക്കടൽ തീരത്തിങ്കൽ എഴുതുന്നൊരു കള, മീ മണൽ വരിപ്പിൽ തൻ- കാഞ്ചനാംഗുല...

മരണകൃഷി

ഇരവിലെപ്പൊഴും കരയുന്നു ഗൗരി ഉറക്കം കിട്ടാതെ നരകം കാണുന്നു. പകൽ പരിവാര- സമേതം ധീരയായ്‌ പരമാർത്ഥങ്ങളെ വധിച്ചു തളളുന്നോൾ! കയർക്കുരുക്കിട്ടു മരിച്ച കർഷകർ, കലപ്പ, കൈക്കോട്ടും കിടക്കയിൽ രാവിൽ!... ...

തീർച്ചയായും വായിക്കുക