Home Authors Posts by തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്‌ഛൻ

തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്‌ഛൻ

146 POSTS 0 COMMENTS

സുന്ദരകാണ്ഡം (ഭാഗം – 5)

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളികള്‍ എല്ലാവര്‍ഷവും കര്‍ക്കടമാസം രാമായണമാസമായി ആചരിക്കുന്നു. 2012 ജൂലായ് മുതല്‍ ആഗസ്റ്റ് വരെയാണ്‍ ഈ വര്‍ഷത്തെ രാമായണ മാസം. പതിവുപോലെ ഇക്കൊല്ലവും ഭാഷാപിതാവിനാല്‍ വിരചിതമായ അദ്ധ്യാത്മരാമായണത്തിലെ ഏതാനും ഭാഗങ്ങള്‍ പുഴ മാഗസിനില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു. സുന്ദരകാണ്ടത്തിലെ ഭാഗമാണ് ഞങ്ങള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. കനിവിനോടു കണ്ടേനഹം ദേവിയെത്തത്രകര്‍ബുരേന്ദ്രാലയേ സങ്കടമെന്നിയേ.കശലവുമുറ്റന്‍ വിചാരിച്ചിതു താവകംകൂടെസ്സുമിത്രാ‍തനയനും സാദരം.ശിഥിലതരചികുരമൊടശോകവനികയില്‍ശിംശപാമൂലദേശേ വസിച്ചീടിനാള്‍അനശനമൊടതി കൃശശരീരനായന്വഹ- മാശരനാരീപരിവൃതയായ് ശൂചാഅഴല്പെരുകി മറുകി ബഹുബാഷ്പവും വാര്‍ത്തു വാ-ര്‍ത്തയ്യോ! സദാ...

സുന്ദരകാണ്ഡം (ഭാഗം – 4)

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളികള്‍ എല്ലാവര്‍ഷവും കര്‍ക്കടമാസം രാമായണമാസമായി ആചരിക്കുന്നു. 2012 ജൂലായ് മുതല്‍ ആഗസ്റ്റ് വരെയാണ്‍ ഈ വര്‍ഷത്തെ രാമായണ മാസം. പതിവുപോലെ ഇക്കൊല്ലവും ഭാഷാപിതാവിനാല്‍ വിരചിതമായ അദ്ധ്യാത്മരാമായണത്തിലെ ഏതാനും ഭാഗങ്ങള്‍ പുഴ മാഗസിനില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു. സുന്ദരകാണ്ടത്തിലെ ഭാഗമാണ് ഞങ്ങള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. ചെറുതാകലെയൊരു വിടപിശിഖരവുമമര്‍ന്നവന്‍ചിന്തിച്ചു കണ്ടാല്‍ മനസി ജിതശ്രമം‘ പരപുരിയിലൊരു നൃപതികാര്യാര്‍ത്ഥമായതി-പാടവമുള്ളോരു ദൂതം നിയോഗിച്ചാല്‍ സ്വയമതിനൊരഴിനിലയൊഴിഞ്ഞു സാധിച്ചഥസ്വസ്വാമികാര്യത്തിനന്തരമെന്നിയേനിജഹൃദയചതുരതയൊടപരമൊരു കാര്യവുംനീതിയോടെ ചെയ്തുപോമവനുത്തമന്‍അതിനുമുഹരഹമഖിലനിശിചരകുലേശനെ-യന്‍പോടു...

സുന്ദരകാണ്ഡം (ഭാഗം -3)

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളികള്‍ എല്ലാവര്‍ഷവും കര്‍ക്കടമാസം രാമായണമാസമായി ആചരിക്കുന്നു. 2012 ജൂലായ് മുതല്‍ ആഗസ്റ്റ് വരെയാണ്‍ ഈ വര്‍ഷത്തെ രാമായണ മാസം. പതിവുപോലെ ഇക്കൊല്ലവും ഭാഷാപിതാവിനാല്‍ വിരചിതമായ അദ്ധ്യാത്മരാമായണത്തിലെ ഏതാനും ഭാഗങ്ങള്‍ പുഴ മാഗസിനില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു. സുന്ദരകാണ്ടത്തിലെ ഭാഗമാണ്‍ ഞങ്ങള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. ദുരിതമിതിലധികമിഹ നഹി നഹി സുദുര്‍മ്മതേ!ദുഷ് കീര്‍ത്തി ചേരുമോ വീര പുംസാം വിഭോ!സുരദനുജദിതിജഭുജഗാപ്സരോഗന്ധര്‍വ-സുന്ദരീ വര്‍ഗ്ഗം നിനക്കു വശഗതം.’‘ദശമുഖനുമധികജളനാശു...

സുന്ദരകാണ്ഡം (ഭാഗം -2)ഹനുമല്‍ സീതാസംവാദം

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളികള്‍ എല്ലാവര്‍ഷവും കര്‍ക്കടമാസം രാമായണമാസമായി ആചരിക്കുന്നു. 2012 ജൂലായ് മുതല്‍ ആഗസ്റ്റ് വരെയാണ്‍ ഈ വര്‍ഷത്തെ രാമായണ മാസം. പതിവുപോലെ ഇക്കൊല്ലവും ഭാഷാപിതാവിനാല്‍ വിരചിതമായ അദ്ധ്യാത്മരാമായണത്തിലെ ഏതാനും ഭാഗങ്ങള്‍ പുഴ മാഗസിനില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു. സുന്ദരകാണ്ടത്തിലെ ഭാഗമാണ്‍ ഞങ്ങള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. ‘ ഉഷസി നിശിചരികളിവരുടലു മമ ഭക്ഷിക്കു-മുറ്റവരായിട്ടൊരുത്തനുമില്ല മേ.മരണമിഹ വരുവതിനുമൊരു കഴിവു കണ്ടീലമാനവവീരനുമെന്നെ മറന്നിതു.കളവനിഹ വിരവിനൊടു ജീവനമദ്യ...

സുന്ദരകാണ്ഡം ഭാഗം -1

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളികള്‍ എല്ലാവര്‍ഷവും കര്‍ക്കടമാസം രാമായണമാസമായി ആചരിക്കുന്നു. 2012 ജൂലായ് മുതല്‍ ആഗസ്റ്റ് വരെയാണ് ഈ വര്‍ഷത്തെ രാമായണ മാസം. പതിവുപോലെ ഇക്കൊല്ലവും ഭാഷാപിതാവിനാല്‍ വിരചിതമായ അദ്ധ്യാത്മരാമായണത്തിലെ ഏതാനും ഭാഗങ്ങള്‍ പുഴ മാഗസിനില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു. സുന്ദരകാണ്ടത്തിലെ ഭാഗമാണ് ഞങ്ങള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. ജനനൃപദുഹിതൃവചനം കേട്ടു മാരുതിജാതമോദം മന്ദമന്ദമിറങ്ങിനാന്‍വിനയമൊടുമവനിമകള്‍ ചരണനളിനാന്തികേവീണു നമസ്ക്കരിച്ചാന്‍ ഭക്തിപൂര്‍വകംതൊഴുതു ചെറുതകലെയവനാശു നിന്നീടിനാന്‍തുഷ്ട്യാ കലപിംഗതുല്യശരീരനായ്‘ഇവിടെ നിശിചരപതി വലീമുഖവേഷമാ-യെന്നെ...

ലങ്കാമര്‍ദ്ദനം(ഭാഗം-1)

ചെറുതാകലെയൊരു വിടപിശിഖരവുമമര്‍ന്നവന്‍ചിന്തിച്ചു കണ്ടാല്‍ മനസി ജിതശ്രമം‘ പരപുരിയിലൊരു നൃപതികാര്യാര്‍ത്ഥമായതി-പാടവമുള്ളോരു ദൂതം നിയോഗിച്ചാല്‍ സ്വയമതിനൊരഴിനിലയൊഴിഞ്ഞു സാധിച്ചഥസ്വസ്വാമികാര്യത്തിനന്തരമെന്നിയേനിജഹൃദയചതുരതയൊടപരമൊരു കാര്യവുംനീതിയോടെ ചെയ്തുപോമവനുത്തമന്‍അതിനുമുഹരഹമഖിലനിശിചരകുലേശനെ-യന്‍പോടു കണ്ടു പറഞ്ഞു പോയീടണംഅതിനു പെരുവഴിയുമിതു സുദൃഢ' മിതി ചിന്തചെ-യ്താരാമമൊക്കെപ്പൊടിച്ചുതുടങ്ങിനാന്‍മിഥിലനൃപമകള്‍ മരുവുമതിവിമലശിംശപാ-വൃക്ഷമൊഴിഞ്ഞുള്ളതൊക്കെത്തകര്‍ത്തവന്‍കുസുമദലഫലസഹിതഗുലമവല്ലീതരു-ക്കൂട്ടങ്ങള്‍ പൊട്ടിയലറിവീഴുംവിധൗജനനിവഹഭയജനനനാദഭേദങ്ങളുംജംഗമജാതികളായ പതത്രികള്‍അതിഭയമൊടഖിലദിശിദിശിഖലു പറന്നുട-നാകാശമൊക്കെപ്പരന്നോരു ശബ്ദവുംരജനിചരപുരിതഡടിതി കീഴ്മേല്‍ മറിച്ചിതുരാമദൂതന്‍ മഹാവീര്യപരാക്രമന്‍ഭയമൊടതുപൊഴുതുനിശിചരികളുണര്‍ന്നിതുപാര്‍ത്തനേരം കപിവീരനെക്കാണായി‘’ഇവനമിതബലസഹിതനിടിനികരമൊച്ചയു-മെന്തൊരു ജന്തുവിനെന്തിനു വന്നതും?സുമുഖി! തവ നികടഭുവി നിന്നു വിശേഷങ്ങള്‍സുന്ദരഗാത്രി! ചൊല്ലീലയോ ചൊല്ലെടോമനസി ഭയമധികമിവനെക്കണ്ടു ഞങ്ങള്‍ക്കുമര്‍ക്കടാകാരം ധരിച്ചിരിക്കുന്നതുംനിശി തമസി വരുവതിനു കാരണമെന്തു ചൊല്‍നീയറിഞ്ഞീലയോ ചൊല്ലിവനാരെടോ!’‘‘’രജനിചരകുലരചിതമായകളൊക്കവേരാത്രിഞ്ചരന്മാര്‍ക്കൊഴിഞ്ഞറിയാവതോ?ഭയമിവനെ നികടഭുവി കണ്ടു മന്മാനസേപാരം വളരുന്നിതെന്താവതീശ്വരാ!’‘അവനിമകളവരൊടിതു...

സുന്ദരകാണ്ഡം (ഭാഗം-1)

ജനനൃപദുഹിതൃവചനം കേട്ടു മാരുതിജാതമോദം മന്ദമന്ദമിറങ്ങിനാന്‍വിനയമൊടുമവനിമകള്‍ ചരണനളിനാന്തികേവീണു നമസ്ക്കരിച്ചാന്‍ ഭക്തിപൂര്‍വകംതൊഴുതു ചെറുതകലെയവനാശു നിന്നീടിനാന്‍തുഷ്ട്യാ കലപിംഗതുല്യശരീരനായ്‘ഇവിടെ നിശിചരപതി വലീമുഖവേഷമാ-യെന്നെ മോഹിപ്പിപ്പതിന്നു വരികയോ?ശിവശിവ കി മിതി കരുതി മിഥിലനൃപപുത്രിയും ചേതസി ഭീതി കലര്‍ന്നു മരുവിനാള്‍കുസൃതി ദശമുഖനു പെരുതെന്നു നിരൂപിച്ചുകുമ്പിട്ടിരുന്നതു കണ്ടു കപീന്ദ്രനും ‘’ശരണമിഹ ചരണസരസിജമഖിലനായികേ!ശങ്കിക്കവേണ്ടാ കുറഞ്ഞൊന്നുമെന്നെ നീതവ സചിവനമിഹ തഥാവിധനല്ലഹോ!ദാസോസ്മി കോസലേന്ദ്രസ്യ രാമസ്യ ഞാന്‍സുമുഖി! കപിലകുലതിലകനായ സുര്യാത്മന്‍സുഗ്രീവഭൃത്യന്‍ ജഗല്പ്രാണനന്ദനന്‍കപടമൊരുവരൊടുമൊരുപൊഴുതുമറിയുന്നീലകര്‍മ്മണാ വാചാ മനസാപി മാതാവേ!’‘പവനസുതമധുരതരവചനമതു കേട്ടുടന്‍പത്മാലയാദേവി ചോദിച്ചിതാദരാല്‍‘’ഋതുമൃജുമൃദുസ്പുടവര്‍ണ്ണവാക്യം തെളി-ഞ്ഞിങ്ങനെ ചൊല്ലുന്നവര്‍ കുറയും തുലോംസദയമിഹ...

ഹനുമല്‍ സീതാസംവാദം ഭാഗം രണ്ട്

ജനനൃപദുഹിതൃവചനം കേട്ടു മാരുതി ജാതമോദം മന്ദമന്ദമിറങ്ങിനാന്‍ വിനയമൊടുമവനിമകള്‍ ചരണനളിനാന്തികേ വീണു നമസ്ക്കരിച്ചാന്‍ ഭക്തിപൂര്‍വകം തൊഴുതു ചെറുതകലെയവനാശു നിന്നീടിനാന്‍ തുഷ്ട്യാ കലപിംഗതുല്യശരീരനായ് ‘ഇവിടെ നിശിചരപതി വലീമുഖവേഷമാ- യെന്നെ മോഹിപ്പിപ്പതിന്നു വരികയോ? ശിവശിവ കി മിതി കരുതി മിഥിലനൃപപുത്രിയും ചേതസി ഭീതി കലര്‍ന്നു മരുവിനാള്‍ കുസൃതി ദശമുഖനു പെരുതെന്നു നിരൂപിച്ചു കുമ്പിട്ടിരുന്നതു കണ്ടു കപീന്ദ്രനും ‘’ശരണമിഹ ചരണസരസിജമഖിലനായികേ! ശങ്കിക്കവേണ്ടാ കുറഞ്ഞൊന്നുമെന്നെ നീ തവ സചിവനമിഹ തഥാവിധനല്ലഹോ! ദാസോസ്മി...

ഹനുമല്‍ സീതാസംവാദം

‘ ഉഷസി നിശിചരികളിവരുടലു മമ ഭക്ഷിക്കു-മുറ്റവരായിട്ടൊരുത്തനുമില്ല മേ.മരണമിഹ വരുവതിനുമൊരു കഴിവു കണ്ടീലമാനവവീരനുമെന്നെ മറന്നിതു.കളവനിഹ വിരവിനൊടു ജീവനമദ്യ ഞാന്‍ കാകത്സ്ഥനും കരുണാഹീനനെത്രയും‘മനസി മുഹരിവ പലതുമോര്‍ത്തു സന്താപേനമന്ദ മന്ദമെഴുന്നേറ്റുനിന്നാകലാല്‍തരളതരഹൃദയമൊടു ഭര്‍ത്താരമോര്‍ത്തോര്‍ത്തുതാണുകിടന്നൊരു ശിംശപാശാഖയുംസഭയ പരവശതരള മാലംബ്യ ബാഷ്പവുംസന്തതം വാര്‍ത്തു വിലാപം തുടങ്ങിനാള്‍പവനസുതനിവ പലവുമാലോക്യ മാനസേപാര്‍ത്തു പതുക്കെപ്പറഞ്ഞുതുടങ്ങിനാന്‍‘’ ജഗദമലനയനരവിഗോത്ര ദശരഥന്‍ജാതനായാനവന്‍ തന്നുടെ പുത്രരായ്രതിരമണതുല്യരായ് നാലുപേരുണ്ടിതുരാമഭരതസൗമിത്രിശത്രുഘനന്മാര്‍രജനിചരകുലനിധനഹേതുഭൂതന്‍ പിതുരാജ്ഞയാ കാനനംതന്നില്‍ വാണീടിനാന്‍ജനകനൃപസുതയുമവരജനുമായ് സാദരംജാനകീദേവിയെത്തത്ര ദശാനനന്‍കപടയതിവേഷമായ്ക്കട്ടുകൊണ്ടീടിനാന്‍കാണാഞ്ഞു ദു:ഖിച്ചു രാമനും തമ്പിയുംവിപിനഭൂവി വിരവൊടു തിരഞ്ഞുനടക്കുമ്പോള്‍വീണുകിടക്കും ജടായുവിനെകണ്ടുപരമഗതി പുനരവനു നല്‍കിയമ്മാല്യവല്‍പര്‍വ്വതപാര്‍ശ്വേ നടക്കും...

രാവണന്റെ ഇച്ഛാഭംഗം ഭാഗം മൂന്ന്

ദുരിതമിതിലധികമിഹ നഹി നഹി സുദുര്‍മ്മതേ!ദുഷ് കീര്‍ത്തി ചേരുമോ വീര പുംസാം വിഭോ!സുരദനുജദിതിജഭുജഗാപ്സരോഗന്ധര്‍വ-സുന്ദരീ വര്‍ഗ്ഗം നിനക്കു വശഗതം.’‘ദശമുഖനുമധികജളനാശു മണ്ഡോദരീ-ദാ‍ക്ഷണ്യവാക്കുകള്‍ കേട്ടു സലജ്ജനായ്നിശിചരികളോടു സദയമവനുമുര ചെയ്തിതു:‘’ നിങ്ങള്‍ പറഞ്ഞു വശത്തു വരുത്തുവിന്‍ഭയജനനവചനമനുസരണവചനങ്ങളുംഭാവവികാരങ്ങള്‍ കൊണ്ടും ബഹുവിധംഅവനിമകളകതളിരഴിച്ചെങ്കലാക്കുവി-നമ്പോടു രണ്ടു മാസം പാര്‍പ്പനിന്നിയും.’‘ഇതി രജനി ചരികളൊടു ദശവദനനും പറ-ഞ്ഞീര്‍ഷ്യയോടന്തഃപ്പുരം പുക്കു മേവിനാന്‍.അതി കഠിന പരുഷതരവചന ശരമേല്‍ക്കയാ-ലാത്മാവു ഭേദിച്ചിരുന്നിതു സീതയും.' അനുചിതമിതലമലമടങ്ങുവിന്‍ നിങ്ങ’ ളെ-ന്നപ്പോള്‍ ത്രിജടയുമാശു ചൊല്ലീടിനാള്‍‘’ശൃണു വചനമിതു മമ നിശാചര സ്ത്രീകളെ!ശീലവതിയെ നമസ്ക്കരിച്ചീടുവിന്‍. സുഖരഹിതഹൃദയമൊടുറങ്ങിനേനൊട്ടു...

തീർച്ചയായും വായിക്കുക