Home Authors Posts by തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്‌ഛൻ

തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്‌ഛൻ

146 POSTS 0 COMMENTS

യുദ്ധകാണ്ഡം – ശ്രീരാമാദികളുടെ നിശ്ചയം

ശ്രീരാമചന്ദ്രന്‍ ഭുവനെകനായകന്‍താരകബ്രഹ്മാത്മകന്‍ കരുണാകരന്‍മാരുതി വന്നു പറഞ്ഞതു കേട്ടുള്ളിലാരൂഢമോദാലരുള്‍ചെയ്തിദാരാല്‍:'' ദേവകളാലുമസാദ്ധ്യമായുള്ളോന്നുകേവലം മാരുതി ചെയ്തതോര്‍ക്കും വിധൌചിത്തേ നിരൂപിക്കപോലുമശക്യമാമബ്ധി ശതയോജനായതമശ്രംലംഘിച്ചു രാക്ഷസവീരരേയും കൊന്നുലങ്കയും ചുട്ടുപൊട്ടിച്ചിതു വിസ്മയംഇങ്ങനെയുള്ള ഭൃത്യന്മാരൊരുത്തനുമെങ്ങുമൊരുനാളുമില്ലെന്നു നിര്‍ണ്ണയം,എന്നെയും ഭാനുവംശത്തെയും ലക്ഷ്മണന്‍തന്നെയും മിത്രാത്മജനെയും കേവലംമൈഥിലിയെക്കണ്ടുവന്നതുകാരണംവാതാത്മജന്‍ പരിപാലിച്ചിതു ദൃഡംഅങ്ങനെയായിതെല്ലാ, മിനിയുമുടനെങ്ങിനേ വാരിധിയെക്കടന്നീടുന്നു?നക്രമകരചക്രാദി പരിപൂര്‍ണ്ണമുഗ്രമായുള്ള സമുദ്രം കടന്നു പോയ്രാവണനെപ്പടയോടുമൊടുക്കി ഞാന്‍ദേവിയെയെന്നു കാണുന്നിതു ദൈവമേ!''രാമവാക്യം കേട്ടു സുഗ്രീവനും പുനരാമയം തീരുമാറാശു ചൊല്ലിടിനാന്‍:'' ലംഘനം ചെയ്ത സമുദ്രത്തെയും ബത!ലങ്കയും ഭസ്മീകരിച്ചവിളംബിതംരാവണന്‍ തന്നെസ്സകുലം കൊലചെയ്തുദേവിയെയും കൊണ്ടുപോരുന്നതു കണ്ടു ഞാന്‍ചിന്തയുണ്ടാകരുതേതുമേ മാനസേചിന്തയാകുന്നതു...

സീതവൃത്താന്ത നിവേദനം

‘’ കനിവിനൊടു കണ്ടേനഹം ദേവിയെത്തത്രകര്‍ബുരേന്ദ്രാലയേ സങ്കടമെന്നിയേകുശലവുമുടന്‍ വിചാരിച്ചിതു താവകംകൂടെസ്സുമിത്രാതനയനും സാദരംശിഥിലതരചികരമൊടശോകവനികയില്‍ശിംശപാമൂലദേശേ വസിച്ചീടിനാല്‍അനശനമൊടതി കൃശശരീരയായന്വഹ-മാശരനാരീപരിവൃതയായ് ശുചാഅഴല്പെരുകി മറുകി ബഹുബാഷ്പവും വാര്‍ത്തു വാര്‍ത്തയ്യോ സദാ രാമരാമേതി മന്ത്രവുംമുഹരപി ജപിച്ചു ജപിച്ചു വിലാപിച്ചുമുഗ്ദ്ധാംഗി മേവുന്നനേരത്ത് ഞാന്‍ തദാഅതികൃശശരീരനായ് വൃക്ഷശാഖാന്തരേആനന്ദമുള്‍ക്കൊണ്ടിരുന്നേനാ കാലംതവചരിതമ മൃതസമമഖിലമറിയിച്ചിഥതമ്പിയോടും നിന്തിരുവടിതന്നൊടുംചെറുതുടജഭുവി രഹിതയായ്മരുവും വിധൌചെന്നു ദശാനനന്‍ കൊണ്ടങ്ങുപോയതുംസവിതൃസുതനോടു ത്ഡടതി സഖ്യമുണ്ടായതുംസംക്രനന്ദനാത്മജന്തന്നെ വധിച്ചതുക്ഷിതിദുഹിതുരന്വേഷണാര്‍ത്ഥം കപീന്ദ്രനാല്‍കീശൌഘമാശു നിയുക്തമായീടിനാര്‍അഹമവരിലൊരുവനിവിടേക്കു വന്നീടിനേനര്‍ണ്ണവം ചാടിക്കടന്നതി വിദുതംരവിതനയസചിവനഹമാശുഗനന്ദനന്‍രാമദൂതന്‍ ഹനുമാനെന്നു നാമവുംഭവതിയെയുമിഹ തഢതി കണ്ടുകൊണ്ടേനഹോഭാഗ്യമാഹന്ത ഭാഗ്യം കൃതാര്‍ത്ഥാസ്മ്യഹംഫലിതമഖിലം...

രാജസൂയം-9

പിച്ചയായുള്ളോരു നല്‍ച്ചേലതന്നെയുംഇച്ഛയില്‍ നിന്നങ്ങടുത്തു പിന്നെകുണ്ഡലം മുമ്പായ മണ്ഡനം കൊണ്ടെങ്ങുംമണ്ഡിതദേഹനായ് മന്ദം മന്ദംവന്നുതുടങ്ങിനാന്‍ വാളുമിളക്കിയ-ന്നിന്നൊരു ലോകരാല്‍ വന്ദിതനായ്ചേലയെപ്പൂണ്ടതിന്‍ ചെവ്വിനെപ്പിന്നെയുംചാലേനിന്നമ്പോടു നോക്കി നോക്കിപാണ്ടവന്മാരുടെയാണ്മയെക്കാണ്‍കയാല്‍പാരമൂഴന്നുള്ളൊരുള്ളവുമായ്ആസ്ഥാനമന്ദിരം തന്നീ ചെന്നവന്‍ആസ്ഥപൂണ്ടോരോന്നേ നോക്കും നേരംഅമ്മയന്തന്നുടെ മായകൊണ്ടന്നീല-മമ്മയമെന്നതേ തോന്നീതപ്പോള്‍‍ചേലയും ചാലച്ചുരുക്കി നിന്നീടിനാന്‍കാല്‍ വിരല്‍ കൊണ്ടു നടത്തവുമായ്വെള്ളമെന്നുള്ളിലെ നണ്ണിക്കരം കൊണ്ടുതള്ളിത്തുടങ്ങിനാമ്പാഴിലെങ്ങുംവായ്ക്കൊണ്ടു പിന്നെയുമിഞ്ഞു തുടങ്ങിനാന്‍ചാക്കിമാര്‍ കാട്ടുന്ന കൂത്തു പോലെചേല നനഞ്ഞു തുടങ്ങിതെന്നോര്‍ത്തുടന്‍ചാലെക്കരേറ്റിനാന്മാറിലോളംആസ്ഥാനവാസികള്‍ നോക്കി നിന്നീടവേയാത്ര തുടങ്ങിനാനവ്വണ്ണമേധര്‍മ്മജന്മുമ്പായ സന്മതരെല്ലാരുംകണ്ണടച്ചീടിനാരെന്ന നേരംകാണാതെ നിന്നോരെക്കാട്ടിത്തുടങ്ങിനാര്‍നാണാതെ നിന്നൊരു ഭീമനപ്പോള്‍‍ഏറിയിരുന്നോരു നാണവും പൂണ്ടു നി-ന്നേതുമേ വല്ലാതെയായിപ്പിന്നെഹാസം തുടങ്ങിനാര്‍...

സുന്ദരകാണ്ഡം- ഹനുമാന്‍ ശ്രീരാമ സന്നിധിയില്‍

അനിലതനയാംഗദജാംബവദാദിക-ളഞ്ജസാ സുഗ്രീവഭാഷിതം കേള്‍ക്കയാല്‍പുനരവരുമതുപൊഴുതു വാച്ച സന്തോഷേണപൂര്‍ണ്ണ വേഗം നടന്നാശു ചെന്നീടിനാര്‍പുകള്‍പെരിയ പുരുഷമണി രാമന്‍ തിരുവടിപുണ്യപുരുഷന്‍ പുരുഷോത്തമന്‍ പരന്‍പുരമഥനഹൃദി മരുവുമഖിലജഗദീശ്വരന്‍പുഷ്ക്കരനേത്രന്‍ പുരന്ദരസേവിതന്‍ഭുജഗപതിശയനനമലന്‍ ത്രിജഗല്പരി-പൂര്‍ണ്ണന്‍ പുരുഹൂതസോദരന്‍ മാധവന്‍ഭുജഗനിവഹാശനവാഹനന്‍ കേശവന്‍പുഷ്കരപുത്രീരമണന്‍ പുരാതനന്‍ഭുജഗകുലഭൂഷണാരാധിതാംഘ്രിദ്വയന്‍പുഷ്കരസംഭവപൂജിതന്‍ നിര്‍ഗ്ഗുണന്‍ഭുവനപതി മഖപതി സതാം പതി മല്പതിപുഷ്ക്കരബാന്ധവപുത്രപ്രിയസഖിബുധജനഹൃദിസ്ഥിതന്‍ പൂര്‍വ്വദേവാരാതിപുഷ്ക്കരബാന്ധവവംശസമുത്ഭവന്‍ഭുജബലവതാം വരന്‍ പുണ്യജനാന്തകന്‍ഭൂപതി നന്ദനന്‍ ഭൂമിജാവല്ലഭന്‍ഭുവനതലപാലകന്‍ ഭൂതപഞ്ചാത്മകന്‍ഭൂരിഭൂതിപ്രദന്‍ പുണ്യജനാര്‍ച്ചിതന്‍ഭുജഭവകുലാധിപന്‍ പുണ്ഡരീകാനനന്‍പുഷ്പബാണോപമന്‍ ഭൂരികാരുണ്യവാന്‍ദിവസകരപുത്രനും സൗമിത്രിയും മുദാ-ദിഷ്ടപൂര്‍ണ്ണം ഭജിച്ചന്തികേ സന്തതംവിപിനഭുവി സുഖതരമിരിക്കുന്നതു കണ്ടുവീണുവണങ്ങീനാര്‍ വായുപുത്രാദികള്‍പുനരഥ ഹരീശ്വരന്‍ തന്നെയും വന്ദിച്ചുപൂര്‍ണ്ണമോദം പറഞ്ഞാനഞ്ജനാത്മജന്‍ ...

സുന്ദരകാണ്ഡം- സമുദ്രലംഘനം

ത്രിത്രിഭുവനവുമുലയെ മുഹരൊന്നലറീടിനാന്‍തീവ്രനാദം കേട്ടു വാനരസംഘവും,'' കരുതുവിനിതൊരു നിനദമാശു കേള്‍ക്കായതുംകാര്യമാഹന്ത! സാധിച്ചു വരുന്നിതു.പവനസുത, നതിനു നഹി സംശയം മാനസേപാര്‍ത്തുകാണ്‍കൊച്ച കേട്ടാലറിയാമതും'' കപിനിവഹമിതി ബഹുവിധം പറയും വിധൗകാണായിതദ്രിശിരസി വാതാത്മജം'' കപിനിവഹവീരരേ!കണ്ടിതു സീതയെകാകല്‍സ്ഥവീരനനുഗ്രഹത്താലഹംനിശിചരവരാലയമാകിയ ലങ്കയുംനിശ്ശെഷമുദ്യാനവും ദഹിപ്പിച്ചിതുവിബുധകുലവൈരിയാകും ദശഗ്രീവനെവിസ്മയമാമ്മാറു കണ്ടു പറഞ്ഞിതു. തഡടിതി ദശരഥസുതനൊടിക്കഥ ചൊല്ലുവാന്‍ജാംബവദാദികളെ! നടന്നീടുവിന്‍''അതുപൊഴുതു പവനതനയനെയുമവരാദരി-ച്ചാലിംഗ്യ ഗാഢമാചുംബ്യ വാലാഞ്ചലംകുതുകമൊടു കപിനിചയമനിലജനെ മുന്നിട്ടുകൂട്ടമിട്ടാര്‍ത്തു വിളീച്ചു പോയീടിനാര്‍.പ്ലവഗകുലപരിവൃഢരുമുഴറി നടകൊണ്ടു പോയ്പ്രസ്രവണാചലം കണ്ടു മേവീടിനാര്‍.കുസുമദലഫലമധുലതാതരുപൂര്‍ണ്ണമാംഗുല്മസമാവൃതം സുഗ്രീവപാലിതംക്ഷുധിതപരിപീഢിതരായ കപികുലംക്ഷുദ്വിനാശാര്‍ത്ഥമാര്‍ത്ത്യാ പറഞ്ഞീടിനാര്‍'' ഫലനികരസഹിതമിഹ മധുരമധുപൂരവുംഭക്ഷിച്ചു ദാഹവും തീര്‍ത്തു...

സുന്ദരകാണ്ഡം- ലങ്കാദഹനം (തുടര്‍ച്ച)

' മമ രമണചരിതമുര ചെയ്തു നിന്നെക്കണ്ടുമാനസതാപമകന്നിതു മാമകംകഥമിനിയുമഹമിഹ വസാമി ശോകേന മല്‍-ക്കാന്തവൃത്താന്ത ശ്രമണസൗഖ്യം വിനാ?'ജനകനൃപദുഹിതൃഗിരമിങ്ങനെ കേട്ടവന്‍ജാതാനുകമ്പം തൊഴുതു ചൊല്ലീടിനാന്‍:'കളക ശുചമിനി വിരഹമലമതിലുടന്‍ മമസ്‌കന്ധമാരോഹ ക്ഷണേന ഞാന്‍ കൊണ്ടു പോയ്തവ രമണസവിതമുപഗമ്യ യോജിപ്പിച്ചുതാപമശേഷവദൈ്യവ തീര്‍ത്തീടുവാന്‍'.പവനസുതവചനമിതി കേട്ടു വൈദേഹിയുംപാരം പ്രസാദിച്ചു പാര്‍ത്തു ചൊല്ലീടിനാള്‍:'അതിനു തവ കരുതുമളവില്ലൊരു ദണ്ണമെ-ന്നാത്മനി വന്നിതു വിശ്വാസമദ്യ മേ,ശുഭചരിതനതിബലമോടാശു ദിവ്യസ്‌ത്രേണശോഷണബന്ധനാദൈ്യരപി സാഗരംകപികലബലേന കടന്നു ജഗത്ത്രയ-കണ്ടകനെക്കൊന്നു കൊണ്ടുപോകാശു മാം.മറിവൊടൊരു നിശി രഹസി കൊണ്ടുപോയാലതുമല്‍പ്രാണനാഥകീര്‍ത്തിക്കു പോരാ ദൃഢം.രഘുകലജവരനിവിടെ വന്നുയുദ്ധം ചെയ്തുരാവണനെക്കൊന്നു കൊണ്ടുപൊയ്‌ക്കൊള്ളുവാന്‍്അതിരഭസമയി...

ദേവയാനീ ചരിതം

എങ്കിലോ ദേവാസുരയുദ്ധമുണ്ടായി മുന്നംസങ്കടം തീര്‍ത്തു ജയമുണ്ടാവാനവര്‍ക്കുനാള്‍ദേവകള്‍ ബൃഹസ്പതി തന്നെയാചാര്യനാക്കീദേവവൈരികള്‍ ശുക്രന്‍ തന്നെയും കൈക്കൊണ്ടാര്‍ പോല്‍,ദേവകളോടു പോരില്‍ മരിക്കുമസുരരെ ജീവിപ്പിച്ചീടുമല്ലോ ശുക്രനാം മുനിവരന്‍,ജീവനും ദേവകള്‍ക്കു ജീവനുണ്ടാക്കപ്പോകാദേവകളതുമൂലം തോറ്റാരെന്നറിഞ്ഞാലുംമൃതസഞ്ജീവിനിയാം വിദ്യയുണ്ടല്ലോ ശുക്ര-നതിനുള്ളുപദേശമില്ല ദേവാചാര്യനോ.അന്നു ദേവകള്‍ ഗുരുതന്നുടെ സുതന്മാരില്‍ മുന്നവനായ കചന്‍ തന്നോടു ചൊന്നാരല്ലോ.ചെന്നു നീ പഠിക്കേണം ശുക്രന്റെ വിദ്യയെന്നാ-ലന്നൊഴിഞ്ഞില്ല ജയം നമുക്കെന്നറിഞ്ഞാലുംഅമ്മുനിയുടെ മകള്‍ ദേവയാനിയെ നന്നായ്സമ്മാനിച്ചരികെ പൂക്കീടുക മടിയാതെ.തന്മകള്‍ ചൊന്നതൊഴിഞ്ഞമ്മുനി കേള്‍ക്കയില്ലനിര്‍മ്മലയായ വിദ്യ പഠിക്കാമെന്നാലെടോ.കചനുമതു കേട്ടു വൃഷപര്‍വ്വാവകുന്നോ-രസുാധിപന്‍ തന്റെ നഗരമകം പൂക്കാന്‍.ശുക്രനെച്ചെന്നു...

സുന്ദരകാണ്ഡം (തുടര്‍ച്ച)

നിജതനയവചനമിതി കേട്ടു ദശാനനന്‍നില്‍ക്കും പ്രഹസ്തനോടോര്‍ത്തു ചൊല്ലീടിനാന്‍‘’ ഇവനിവിടെ വരുവതിനു കാരണമെന്തെന്നു-മെങ്ങുനിന്നത്ര വരുന്നതെന്നുള്ളതുംഉപവനവുമനിശമതു കാക്കുന്നവരെയു-മുക്കോടു മറ്റുള്ള നക്തഞ്ചരരെയുംത്വരിതമതിബലമൊടു തകര്‍ത്തു പൊടിച്ചതുംതൂമയോടാരുടെ ദൂതനെന്നുള്ളതുംഇവനൊടിനി വിരവിനൊടു ചോദിക്ക നീ ‘’യെന്നു-മിന്ദ്രാരി ചൊന്നതു കേട്ടു പ്രഹസ്തനുംപവനസുതനൊടു വിനയനയസഹിതമാദരാല്‍പപ്രച്ഛ ''നീയാരയച്ചു വന്നു കപേ!നൃപസദസി കഥയ മമ സത്യം മഹാമതേ!നിന്നെയയച്ചവിടുന്നുണ്ടു നിര്‍ണ്ണയംഭയമഖിലമകതളിരില്‍നിന്നു കളഞ്ഞാലുംബ്രഹ്മസഭയ്ക്കൊക്കുമിസ്സഭ പാര്‍ക്ക നീഅനൃതവചനവുമലമധര്‍മ്മകര്‍മ്മങ്ങളു-മത്ര ലങ്കേശരാജ്യത്തിങ്കലില്ലെടോ!’‘നിഖിലനിശിചരകലബലാധിപന്‍ ചോദ്യങ്ങള്‍‍നീതിയോടേ കേട്ടവായുതനയനുംമനസിരഘുകുലവരനെ മുഹരപി നിരൂപിച്ചുമന്ദഹാസേന മന്ദേതരം ചൊല്ലിനാന്‍:‘’ സ്ഫുടവചനമതിവിശദമിതി ശൃണു ജളപ്രഭോ!പൂജ്യനാം രാമദൂതന്‍ ഞാനറിക നീ ഭുവനപതി...

ഹനുമാന്‍ രാവണ സന്നിധിയില്‍

ദശവദനസുതനിലതനയനെ നിബന്ധിച്ചതന്‍പിതാവിന്‍ മുമ്പില്‍ വെച്ചു വണങ്ങിനാന്‍.പവനജനു മനസിയൊരു പീഢയുണ്ടായീലപണ്ടു ദേവന്മാര്‍ കൊടുത്ത വരത്തിനാല്‍നളിനദളനേത്രനാം രാമന്തിരുവടി-നാമാമൃതം ജപിച്ചിടും ജനം തദാഅമലഹൃദി മധുമഥനഭക്തിവിശുദ്ധരാ-യജ്ഞാനകര്‍മ്മകൃതബന്ധനം ക്ഷണാല്‍സുചിരവിരചിതമപി വിമച്യ ഹരിപദംസുസ്ഥിരം പ്രാപിക്കുമില്ലൊരു സംശയം രഘുതിലകചരണയുഗമകതളിരില്‍ വെച്ചൊരുരാമദൂതന്നു ബന്ധം ഭവിച്ചീടുമോമരണജനിമയവികൃതിബന്ധമില്ലാതോര്‍ക്കുമറ്റുള്ള ബന്ധനം കൊണ്ടെന്തു സങ്കടം?കപടമതികലിതകരചരണവിവശത്വവുംകാട്ടിക്കിടന്നുകൊടുത്തോരനന്തരംപലരുമതി കുതുകമൊടു നിശിചരരണഞ്ഞുടന്‍പാശഖണ്ഡേന ബന്ധിച്ചതു കാരണംബലമിയലുമമരിപു കെട്ടിക്കിടന്നെഴുംബ്രഹ്മാസ്ത്രബന്ധനം വേര്‍പെട്ടിതപ്പോഴേവ്യഥയുമവനകതളിരിലില്ലയെന്നാകിലുംബദ്ധനെന്നുള്ള ഭാവം കളഞ്ഞീലവന്‍നിശിചരരെടുത്തുകൊണ്ടാര്‍ത്തു പോകുംവിധൗനിശ്ചലനായ്ക്കിടന്നാന്‍ കാര്യഗൗരവാല്‍അനിലജനെ നിശിചരകലാധിപന്മുമ്പില്‍ വെ-ച്ഛാദിതേയാധിപാരാതി ചൊല്ലീടിനാന്‍‘’ അമിതനിശിചരവരരെ രണശിരസി കൊന്നവ-നാശു വിരിഞ്ചാസ്ത്രബദ്ധനായിടിനാന്‍ജനക തവ മനസി സചിവന്മാരുമായിനി-ച്ചെമ്മേ വിചാര്യ...

ലങ്കാമര്‍ദ്ദനം (തുടര്‍ച്ച)

അമരപതിജിത മമിതബലസഹിതമാത്മജമാത്മഖേദത്തോടണച്ചു ചൊല്ലീടിനാന്‍''പ്രിയതനയ!ശൃണു വചനമിഹ തവ സഹോദരന്‍പ്രേതാധിപാലയം പുക്കതു കേട്ടീലേ?മമ സുതനെ രണശിരസി കൊന്ന കപീന്ദ്രനെമാര്‍ത്താണ്ടജാലയത്തിന്നയച്ചീടുവാന്‍ത്വരിതമഹതു ബലമോടു പോയീടുവന്‍ത്വല്‍ക്കനിഷ്ഠോദഹം പിന്നെ നല്‍കീടുവന്‍''ഇതി ജനകവചനമലിവോടു കേട്ടാദരാ-ലിന്ദ്രജിത്തും പറഞ്ഞീടിനാന്‍ തത്ക്ഷണേ‘’ത്യജ മനസി ജനക! തവ ശോകം മഹാമതേ!തീര്‍ത്തുകൊള്‍വന്‍ ഞാന്‍ പരിഭവമൊക്കെവേമരണവിരഹിതനവനതിന്നില്ല സംശയംമറ്റൊരുത്തന്‍ ബലാലത്ര വന്നീടുമോ?ഭയമവനു മരണകൃതമില്ലെന്നു കാണ്‍കില്‍ ഞാന്‍ ബ്രഹ്മാസ്ത്രമെയ്തു ബന്ധിച്ചുകൊണ്ടീടുവന്‍ഭുവനതലമഖിലമരവിന്ദോത്ഭവാദിയാംപൂര്‍വദേവാരികള്‍ തന്ന വരത്തിനാല്‍വലമഥനമപിയുധി ജയിച്ച നമ്മോടൊരുവാനരന്‍ വന്നെതിരിട്ടതുമത്ഭുതംഅതു കരുതുമളവിലിഹ നാണമാമെത്രയുംഹന്തുമശക്യോപി ഞാനവിളംബിതംകൃതിഭിരപി നികൃതിഭിരപി ഛത്മനാപി വാകൃച്ഛ് റേണ ഞാന്‍ ത്വത്സമീപേ...

തീർച്ചയായും വായിക്കുക