Home Authors Posts by തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്‌ഛൻ

തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്‌ഛൻ

146 POSTS 0 COMMENTS

വിദുരവാക്യം – തുടർച്ച

ഉത്തമാശനം മാംസോത്തരമെന്നറിഞ്ഞാലും മദ്ധ്യമാശനമല്ലോ ഗോരസോത്തരം നൂനം. അധമാശനം ലവണോത്തരമേവം മൂന്നു- വിധമായുളള ഭുവി ഭോജനം നരപതേ! അത്യന്തമധമന്മാർക്കശനാൽ ഭയം പിന്നെ മദ്ധ്യമന്മാർക്കു മരണത്തിങ്കൽനിന്നു ഭയം ഉത്തമന്മാർക്കു ഭയമപമാനത്തിങ്കൽനി- ന്നിത്തരമിനിയും ഞാൻചൊല്ലുവാൻ വേണമെങ്കിൽ. കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യായ്‌കിലും ചെയ്‌കിലുമകാര്യങ്ങ- ളാര്യന്മാർ ഭയപ്പെടുമെപ്പൊഴും രണ്ടിങ്കലും മാനസമദകരമായുളള പേയങ്ങളെ- പ്പാനവുംചെയ്‌തീടുമാറില്ലല്ലോ മഹത്തുക്കൾ. അർത്ഥാഭിജാത്യവിദ്യാദികളാലുളള മദ- മെത്രയും വിരിയെപ്പോം സജ്ജനസംഗത്തിനാൽ. സത്തുക്കളസജ്ജനത്തോടു ചെന്നേതാനുമൊ- ന്നർത്ഥിച്ചാലസജ്ജനം സൽഭാവം നടിച്ചീടും. വസ്‌ത്രവാനായുളളവനാൽ ജിതയല്ലോ...

സുന്ദരകാണ്ഡം- ലങ്കാദഹനം (തുടര്‍ച്ച)

' മമ രമണചരിതമുര ചെയ്തു നിന്നെക്കണ്ടുമാനസതാപമകന്നിതു മാമകംകഥമിനിയുമഹമിഹ വസാമി ശോകേന മല്‍-ക്കാന്തവൃത്താന്ത ശ്രമണസൗഖ്യം വിനാ?'ജനകനൃപദുഹിതൃഗിരമിങ്ങനെ കേട്ടവന്‍ജാതാനുകമ്പം തൊഴുതു ചൊല്ലീടിനാന്‍:'കളക ശുചമിനി വിരഹമലമതിലുടന്‍ മമസ്‌കന്ധമാരോഹ ക്ഷണേന ഞാന്‍ കൊണ്ടു പോയ്തവ രമണസവിതമുപഗമ്യ യോജിപ്പിച്ചുതാപമശേഷവദൈ്യവ തീര്‍ത്തീടുവാന്‍'.പവനസുതവചനമിതി കേട്ടു വൈദേഹിയുംപാരം പ്രസാദിച്ചു പാര്‍ത്തു ചൊല്ലീടിനാള്‍:'അതിനു തവ കരുതുമളവില്ലൊരു ദണ്ണമെ-ന്നാത്മനി വന്നിതു വിശ്വാസമദ്യ മേ,ശുഭചരിതനതിബലമോടാശു ദിവ്യസ്‌ത്രേണശോഷണബന്ധനാദൈ്യരപി സാഗരംകപികലബലേന കടന്നു ജഗത്ത്രയ-കണ്ടകനെക്കൊന്നു കൊണ്ടുപോകാശു മാം.മറിവൊടൊരു നിശി രഹസി കൊണ്ടുപോയാലതുമല്‍പ്രാണനാഥകീര്‍ത്തിക്കു പോരാ ദൃഢം.രഘുകലജവരനിവിടെ വന്നുയുദ്ധം ചെയ്തുരാവണനെക്കൊന്നു കൊണ്ടുപൊയ്‌ക്കൊള്ളുവാന്‍്അതിരഭസമയി...

വിദുരവാക്യം – തുടർച്ച

ഭർത്താവിൻ നിയോഗത്തെയാദരിയാതെയതിൽ പ്രത്യുക്തി പറഞ്ഞേറ്റമാത്മാഭിമാനത്തൊടും ചിത്തത്തിൽ പ്രതികൂലമായ്‌ പറഞ്ഞീടുന്നൊരു ഭൃത്യനെ ത്യജിക്കേണം ബുദ്ധിമാനായ നൃപൻ. സകല ഭൂതങ്ങൾക്കും ഹിതമായാത്മാവിനും സുഖമായിരിപ്പതേ ചെയ്യാവൂ ഭൂപാലനും. ബുദ്ധിയും പ്രഭാവവും തേജസ്സുമുത്ഥാനവും സത്വരമേറ്റം വ്യവസായവുമുളളവനു വൃത്തിക്കു ഭരമൊരുനാളുമുണ്ടാകയില്ല വൃത്തിക്കു ഭയമായാൾ നിഷ്‌ഫലം ഗുണമെല്ലാം. നാരിമാരെയും പരന്മാരെയും സർപ്പത്തെയും വൈരിപക്ഷികളെയും സ്വാദ്ധ്യായത്തെയും നിജ ഭോഗാനുഭവത്തെയും വിശ്വാസമുണ്ടാകവേണ്ടാ. സർപ്പാഗ്നിസിംഹങ്ങളും കുലപുത്രനുമുളളിൽ സ്വല്പവുമവജ്ഞേയന്മാരല്ലെന്നറിയണം. വിദ്യാഭിജനവയോബുദ്ധ്യർത്ഥശീലങ്ങളാൽ വൃദ്ധന്മാരവമന്തവ്യന്മാരല്ലൊരിക്കലും ഗുണവാന്മാരായുളള പാണ്ഡവന്മാരെ നിത്യ- മണയത്തിരുത്തുകിൽ നിനക്കു സൗഖ്യംവരും. ...

ഭഗവദൂത്‌ (തുടർച്ച)

എന്നതു കേട്ടു ദുരിയോധനനരുൾചെയ്‌താൻഃ ചൊന്നതു നന്നുനന്നു ദേവകീതനയാ! നീ. ചൊല്ലെഴും യയാതിയാം ഭൂപതിതന്റെ മക്ക- ളല്ലയോ യദുമുതൽ നാൽവരുമിരിക്കവേ പൂരുവല്ലയോ പണ്ടു പാരിന്നു പതിയായ- താരുമേയറിയാതെയല്ലിവയിരിക്കുന്നു. നന്നു നിൻ കേട്ടുകേളി മന്നവ! സുയോധന! നിന്നോടൊന്നുണ്ടു പറയുന്നു ഞാനതു കേൾ നീ. പൂജ്യനായ്‌ നൃപഗുണയോഗ്യനായുളളവനേ രാജ്യത്തിൽ പ്രാപ്‌തിയുളളിതെന്നതുകൊണ്ടല്ലയോ? നിന്നുടെ താതൻ ധൃതരാഷ്‌ട്രർതാനിരിക്കവേ മന്നവനായി വാണൂ പാണ്ഡുവെന്നറിക നീ. അപ്പൊഴോ പാണ്ഡുപുത്രനാകിയ യുധിഷ്‌ഠിര- നെപ്പേരുമടക്കിവാണീടുകയല്ലോ വേണ്ടൂ? പാണ്ഡുവിൻ പുത്രർതന്നെയല്ലവരെങ്കിൽ ചൊല്ലാം...

ശൂർപ്പണഖാഗമനം

രാഘവവാക്യം കേട്ടു രാവണസഹോദരി വ്യാകുലചേതസ്സൊടും ലക്ഷ്മണാന്തികേ വേഗാൽ ചെന്നുനിന്നപേക്ഷിച്ചനേരത്തു കുമാരനു- “മെന്നോടിത്തരം പറഞ്ഞീടൊല്ലാ വെറുതേ നീ. നിന്നിലില്ലേതുമൊരു കാംക്ഷയെന്നറിക നീ മന്നവനായ രാമൻതന്നോടു പറഞ്ഞാലും.” പിന്നെയുമതു കേട്ടു രാഘവസമീപേ പോയ്‌- ചെന്നുനിന്നപേക്ഷിച്ചാളാശയാ പലതരം. കാമവുമാശാഭംഗംകൊണ്ടു കോപവുമതി- പ്രേമവുമാലസ്യവുംപൂണ്ടു രാക്ഷസിയപ്പോൾ 820 മായാരൂപവും വേർപെട്ടഞ്ജനശൈലംപോലെ കായാകാരവും ഘോരദംഷ്‌ട്രയും കൈക്കൊണ്ടേറ്റം കമ്പമുൾക്കൊണ്ടു സീതാദേവിയോടടുത്തപ്പോൾ സംഭ്രമത്തോടു...

ഭഗവദൂത്‌ (തുടർച്ച)

ശ്രീവാസുദേവൻ ജഗന്നായകനിവയെല്ലാ- മാവോളമരുൾചെയ്‌ത വാക്കുകൾ കേട്ടശേഷം. അംബികാസുതൻതാനും ഭീഷ്‌മരുമാചാര്യനു- മൻപുളള മറ്റുളളവർതങ്ങളുമുരചെയ്‌താർ. കുരളക്കാരൻ ചൊന്ന വാക്കുകൾ കേളാത നി- യരുളിച്ചെയ്‌തവണ്ണം കേൾക്കെന്നാരെല്ലാവരും. സഭയിലിരുന്നവരെല്ലാരുമൊരുപോലെ ശുഭമായുളള വാക്കു പറഞ്ഞു കേട്ടനേരം നിരന്നീലേതുമുളളിൽ നിറഞ്ഞ കോപത്തോടും ഇരുന്ന സുയോധനൻ നടന്നാൻ കോപത്തോടേ. ജനനി ഗാന്ധാരിയും പറഞ്ഞാളിനി മഹാ- ജനങ്ങളിവർചൊല്ലു കേൾക്ക നീ സുയോധനാ! എന്നമ്മ പറഞ്ഞതു കേളാതെയവൻ പോയി കർണ്ണനും ശകുനിയുമായിട്ടു നിരൂപിച്ചു. ഗോപാലനായ കൃഷ്‌ണനിവിടെ സഭയിങ്കൽ ഭൂപാലരോടും...

ബാലകാണ്ഡം

ഹനുമാനു തത്ത്വോപദേശം ശ്രീരാമദേവനേവമരുളിച്ചെയ്തനേരം മാരുതിതന്നെ വിളിച്ചരുളിച്ചെയ്തു ദേവിഃ “വീരന്മാർ ചൂടും മകുടത്തിൻ നായകക്കല്ലേ! ശ്രീരാമപാദഭക്തപ്രവര! കേട്ടാലും നീ. 200 സച്ചിദാനന്ദമേകമദ്വയം പരബ്രഹ്‌മം നിശ്ചലം സർവ്വോപാധിനിർമ്മുക്തം സത്താമാത്രം നിശ്ചയിച്ചറിഞ്ഞുകൂടാതൊരു വസ്തുവെന്നു നിശ്ചയിച്ചാലുമുളളിൽ ശ്രീരാമദേവനെ നീ. നിർമ്മലം നിരഞ്ജനം നിർഗ്ഗുണം നിർവികാരം സന്മയം ശാന്തം പരമാത്മാനം സദാനന്ദം...

യുദ്ധകാണ്ഡം- രാവണാദികളുടെ ആലോചന- 2

'' നന്നുനന്നെത്രയുമോര്‍ത്തോളമുള്ളിലി-തിന്നൊരു കാര്യവിചാരമുണ്ടായതും?ലോകങ്ങളെല്ലാം ജയിച്ച ഭവാനിന്നൊ-രാകുലമെന്തു ഭവിച്ചതു മാനസേമര്‍ത്ത്യനാം രാമങ്കല്‍നിന്നു ഭയം തവചിത്തേ ഭവിച്ചതുമെത്രയുമത്ഭുതം!വൃത്രാരിയെപ്പുരാ യുദ്ധേ ജയിച്ചുടന്‍ബദ്ധ്വാ വിനിക്ഷ്യപ്യ പത്തനേ സത്വരംവിശ്രുതയായൊരു കീര്‍ത്തി വളര്‍ത്തതുംപുത്രനാം മേഘനിനാദനതോര്‍ക്ക നീവിത്തേശനെപ്പുരാ യുദ്ധമദ്ധ്യേ ഭവാന്‍ജിത്വാ ജിതശ്രമം പോരും ദശാന്തരേപുഷ്പകമായ വിമാനം ഗ്രഹിച്ചതു-മത്ഭുതമെത്രയുമോര്‍ത്തുകണ്ടോളവുംകാലനെപ്പോരില്‍ ജയിച്ച ഭവാനുണ്ടോ?കാല ദണ്ഡത്താലൊരു ഭയമുണ്ടാവൂ?ഹുങ്കാരമാത്രേണ തന്നെ വരുണനെ-സ്സംഗരത്തിങ്കല്‍ ജയിച്ചീലയോ ഭവാന്‍?മറ്റുള്ള ദേവകളെപ്പറയേണമോപറ്റലരാരു മറ്റുള്ളതു ചൊല്ലുനീപിന്നെ മയനാം മഹാസുരന്‍ പേടിച്ചുകന്യകാരത്നത്തെ നല്‍കീലയോ തവ ?ദാനവന്മാര്‍ കരം തന്നു പൊറുക്കുന്നുമാനവന്മാരെക്കൊണ്ടെന്തു ചൊല്ലണമോ?കൈലാസശൈലമിളക്കിയെടുത്തുട-നാലോലമ്മമ്മാനമാടിയ കാരണംകാലാരി...

യുദ്ധകാണ്ഡം- രാവണാദികളുടെ ആലോചന

അക്കഥനില്‍ക്ക, ദശരഥപുത്രരു-മര്‍ക്കാത്മജാദികളായ കപികളുംവാരാന്നിധിക്കു വടക്കേക്കര വന്നുവാരിധിപോലെ പരന്നോരനന്തരംശങ്കാവിഹീനം ജയിച്ചു ജഗത്ത്രയംലങ്കയില്‍ വാഴുന്ന ലങ്കേശ്വരന്‍ തദാമന്ത്രികള്‍തമ്മെ വരുത്തി വിരവോടുമന്ത്രനികേതനം പുക്കിരുന്നീടിനാന്‍ആദിതേയാസുരേന്ദ്രാദികള്‍ മരുതാതൊരു കര്‍മ്മങ്ങള്‍ മാരുതി ചെയ്തതുംചിന്തിച്ചു ചിന്തിച്ചു നാണിച്ചു രാവണന്‍മന്ത്രികളോടു കേള്‍പ്പിച്ചാനവസ്ഥകള്‍'' മാരുതി വന്നിവിടെച്ചെയ്ത കര്‍മ്മങ്ങ-ളാരുമറിയാതിരിക്കയുമില്ലല്ലോആര്‍ക്കും കടക്കരുതാതൊരു ലങ്കയി-ലുക്കോടു വന്നകം പുക്കോരു വാനരന്‍ജാനകിതന്നെയും കണ്ടു പറഞ്ഞൊരുദീനതകൂടതഴിച്ചാനുപവനംനക്തഞ്ചരന്മാരെയും വധിച്ചെന്നുടെപുത്രനാമക്ഷകുമാരനെയും കൊന്നുലങ്കയും ചുട്ടുപൊട്ടിച്ചു സമുദ്രവുംലംഘനം ചെയ്തൊരു സങ്കടമെന്നിയേസ്വസ്ഥനായ്പോയതോര്‍ത്തോളം നമുക്കുള്ളിലെത്രയും നാണമാമില്ലൊരു സംശയംഇപ്പോള്‍‍ കപികുലസേനയും രാമനു-മബ്ധിതന്നുത്തരതീരേ മരുവുന്നോര്‍കര്‍ത്തവ്യമെന്തു നമ്മാലിനിയെന്നതുംചിത്തേ നിരൂപിച്ചു കല്പ്പിക്ക നിങ്ങളുംമന്ത്രവിശാരദന്മാര്‍ നിങ്ങളെന്നുടെമന്ത്രികള്‍...

യുദ്ധകാണ്ഡം- യുദ്ധയാത്ര

അജ്ഞനാനന്ദനന്‍ വാക്കുകള്‍ കേട്ടഥസജ്ഞാതകൗതുകം സംഭാവ്യ സാദരംഅജ്ഞസാ സുഗ്രീവനോടരുള്‍ ചെയ്തിതു''ഇപ്പോള്‍ വിജയമുഹൂര്‍ത്തകാലം പട-യ്ക്കുല്‍ പന്നമോദം പുറപ്പെടുകേവരുംനക്ഷത്രമുത്രമതും വിജയപ്രദംരക്ഷോജനര്‍ക്ഷമാം മൂലം ഹതിപ്രദംദക്ഷിണനേത്ര സ്പുരണവുമുണ്ടു മേലക്ഷണമെല്ലാം നമുക്കു ജയപ്രദംസൈന്യമെല്ലാം പരിപാലിച്ചുകൊള്ളണംസൈന്യാധിപനായ നീലന്‍ മഹാബലന്‍മുമ്പും നടുഭാഗവുമിരുഭാഗവുംപിമ്പടയും പരിപാലിച്ചുകൊള്ളുവാന്‍വമ്പരാം വാനരന്മാരെ നിയോഗിക്കരംഭപ്രമാഥിപ്രമുഖരായുള്ളവര്‍.മുമ്പില്‍ ഞാന്‍ മാരുതികണ്ഠവുമേറി മല്‍-പിമ്പേ സുമിത്രാത്മജനംഗദോപരിസുഗ്രീവനെന്നെപ്പിരിയാതരികവേനിര്‍ഗ്ഗമിച്ചീടുക മറ്റുള്ള വീരരും.നീലന്‍ ഗജന്‍ ഗവയന്‍ ഗവാക്ഷന്‍ ബലിശൂലിസമാനനാം മൈന്ദന്‍ വിവിദനുംപങ്കജ സംഭവസൂനു സുഷേണനുംതുംഗന്‍ നളനും ശതബലി താരനുംചൊല്ലുള്ള വാനരനായകന്‍മാരോടുചൊല്ലുവാനാവതല്ലാതോരു സൈന്യവുംകൂടിപ്പുറപ്പെടുകേതുമേ വൈകരു-താടലുണ്ടാകരുതാര്‍‍ക്കും വഴിയ്ക്കെടോ!''ഇത്ഥമരുള്‍ചെയ്തു മര്‍ക്കട...

തീർച്ചയായും വായിക്കുക