Home Authors Posts by തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്‌ഛൻ

തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്‌ഛൻ

146 POSTS 0 COMMENTS

സംഭവം

ജനമേജയന്‌റുപൻതന്നുടെ യാഗത്തിങ്കൽ മുനിനായകൻ വേദവ്യാസനുമെഴുന്നള്ളി അന്നേരം പൈതാമഹന്മാർഗുണം കേട്ടമൂലം വന്നവനപേക്ഷിച്ചു ഭാരതകഥ കേൾപ്പാൻ വൈശദ്യമോടുമിവൻതന്നെ നീ കേൾപ്പിക്കെന്നു വൈശമ്പയാനനോടു വേദവ്യാസനും ചൊന്നാൻ വൈശിഷ്ട്യമുള്ള മുനി വന്ദിച്ചു ന്‌റുപനോടു- സംശയം തീരുംവണ്ണം സംക്ഷേപിച്ചറിയിച്ചു വിസ്‌തരിച്ചരുളിച്ചെയ്തീടണമെന്നു ന്‌റുപൻ ചിത്തകൗതുകത്തോടു പിന്നെയും ചോദിച്ചപ്പോൾ സത്യജ്ഞാനാനന്തനന്ദാത്മകപരബ്രഹ്‌മ- തത്വജ്ഞനായ വൈശമ്പായനനരുൾചെയ്‌തു. ധാതാവിൻമകനായ ദക്ഷനുമകളരായ്‌ ചേതോഹാരിണികളായറുപതുണ്ടായതിൽ അദിതി പെറ്റുണ്ടായി സൂര്യനെന്നറിഞ്ഞാലു- മവനുമകൻ മനുവവന്റെ മകനിളൻ അവനുമൊരു പെണ്ണായ്‌ ചമഞ്ഞു വിധിവശാൽ മുൻപിനാൽ വിരിഞ്ചതൻ പുത്രനാമത്രികണ്ണിൽ...

സുന്ദരകാണ്ഡം (തുടര്‍ച്ച)

അതിനുമിതു പൊഴുതിലൊരു കാരണമുണ്ടു കേ-ളദ്യ ഹിതം തവ വക്തുമുദ്യുക്തനായ്അകതളിരിലറിവു കുറയുന്നവര്‍ക്കേറ്റമു-ള്ളജ്ഞാനമൊക്കെ നീക്കേണം ബുധജനം.അതു ജഗതി കരുതു കരുണാത്മനാം ധര്‍മ്മമെ-ന്നാത്മാപദേശമജ്ഞാനിനാം മോക്ഷദം.മനസി കരുതുക ഭുവനഗതിയെ വഴിയേ ഭവാന്‍മഗ്നനായീടൊലാ മോഹമഹാം ബുധൌത്യജ മനസി ദശവദന! രാക്ഷസീംബുദ്ധിയെ-ദ്ദൈവീംഗതിയെസ്സമാശ്രയിച്ചീടു നീഅതു ജനനമരണഭയനാശിനി നിര്‍ണ്ണയ-മന്യമായുള്ളതു സംസാരകാരിണി.അമൃതഘന വിമലപരമാത്മ ബോധോചിതമത്യുത്തമാന്വയോല്‍ഭൂതനല്ലോ ഭവാന്‍ കളക തവ ഹൃദി സപദി തത്ത്വബോധേന നീകാമകോപദ്വേഷലോഭമോഹാദികള്‍കമലഭവസുതതനയനന്ദനനാകയാല്‍കര്‍ബുരഭാവം പരിഗ്രഹിയായ്ക നീദനുജ സുരമനുജഖഗമൃഗഭുജഗഭേദേനദേഹാത്മബുദ്ധിയെസ്സംത്യജിച്ചീടു നീപ്രകൃതിഗുണപരവശതയാ ബദ്ധനായ്‌വരും പ്രാണദേഹങ്ങളാത്മാവല്ലറികെടോ!അമൃതമയനജനമലനദ്വയനവ്യയ-നാനന്ദപൂര്‍ണ്ണനേകന്‍ പരന്‍ കേവലന്‍നിരുപമനമേയനവ്യക്തന്‍ നിരാകുലന്‍നിര്‍ഗുണന്‍ നിഷ്കളന്‍ നിര്‍മ്മമന്‍ നിര്‍മ്മലന്‍നിയമപരനിലയനനനന്തനാദ്യന്‍...

വിദുരവാക്യം – തുടർച്ച

എട്ടു വസ്‌തുക്കളേറ്റമുണ്ടേറ്റം പ്രമാദത്തെ- പ്പുഷ്‌ടമാക്കീടുവാനായ്‌ മർത്ത്യനു പൃത്ഥ്വീപതേ! തന്നുടെ സഖികളോടുളെളാരു സമാഗമം പിന്നെയൊട്ടതിയായിട്ടുളെളാരു ധനാഗമം ധന്യനാം തനയനാലുളെളാലു പരിഷ്വംഗം സന്നിപാതവും സുരതത്തിങ്കലൊരുപോലെ കാലാതിക്രമവിരഹേ നിജ പ്രിയാലാഭം മാലോകർ കൂടുന്നേരം തമ്മിലേ സമ്മാനവും തന്നുടെ ജാതിതന്നെക്കണ്ടുളള സന്നാമവും തന്നാൽ പണ്ടഭിപ്രേതമായതിനുടെ ലാഭം എന്നിവയെട്ടും സദസ്സമ്മോദം വളർത്തീടും മന്നവകുലമകുടത്തിൻ നായകക്കല്ലേ! ക്ഷേത്രജ്ഞൻതന്നാലധിഷ്‌ഠിതമായിരിക്കുമി- ക്ഷേത്രത്തെ നവദ്വാരം പഞ്ചസാക്ഷികമെന്നും ത്രിസ്ഥൂണമെന്നുമറിയുന്നവൻ മഹാവിദ്വാ- നെത്രയുമവൻ...

സുന്ദരകാണ്ഡം- ലങ്കാദഹനം (തുടര്‍ച്ച)

പരധനവുമമിതപരദാരങ്ങളും ബലാല്‍പാപി ദശാസ്യന്‍ പരിഗ്രഹിച്ചന്‍ തുലോംഅറികിലനുചിതമതു മദേന ചെയ്തീടായ്‌വി-നാരു, മതിന്റെ ഫല‍മിതു നിര്‍ണ്ണയം.മനുജതരുണിയെയൊരു മഹാപാപി കാമിച്ചുമറ്റുള്ളവര്‍ക്കുമാപത്തായിങ്ങനെ.സുകൃതദുരിതങ്ങളും കാര്യമകാര്യവുംസൂക്ഷിച്ചു ചെയ്തുകൊള്ളേണം ബുധ ജനംമദശരപരവശതയൊടു ചപലനായിവന്‍മാഹാത്മ്യമുള്ള പതിവ്രതമാരെയുംകരബലമൊടനുദിനമണഞ്ഞു പിടിച്ചതി-കാമി ചാരിത്രഭംഗം വരുത്തീടിനാന്‍.അവര്‍ മനസി മരുവിന തപോമയപാവക-നദ്യ രാജ്യേ പിടിപെട്ടിതു കേവലം’‘നിശി ചരികള്‍ ബഹുവിധമൊരോന്നേ പറകയുംനില്‍ക്കും നിലയിലേ വെന്തു മരിക്കയുംശരണമിഹ കിമിതി പലവഴിയുമുടനോടിയുംശാഖികള്‍ വെന്തു മുറിഞ്ഞുടന്‍ വീഴ്കയുംരഘുകുലവരേഷ്ടദൂതന്‍ ത്രിയാമാചര-രാജ്യ മെഴുനൂറുയോജനയും ക്ഷണാല്‍സരസബഹുവിഭവയുതഭോജനം നല്‍കിനാന്‍സന്തുഷ്ടനായിതു പാവകദേവനുംലഘുതരമനിലതനയനമൃതനിധിതന്നിലേലാംഗുലവും തച്ചു തീ പൊലിച്ചീടിനാന്‍പവനജനു ദഹനനപി...

വിദുരവാക്യം – തുടർച്ച

ഉത്തമാശനം മാംസോത്തരമെന്നറിഞ്ഞാലും മദ്ധ്യമാശനമല്ലോ ഗോരസോത്തരം നൂനം. അധമാശനം ലവണോത്തരമേവം മൂന്നു- വിധമായുളള ഭുവി ഭോജനം നരപതേ! അത്യന്തമധമന്മാർക്കശനാൽ ഭയം പിന്നെ മദ്ധ്യമന്മാർക്കു മരണത്തിങ്കൽനിന്നു ഭയം ഉത്തമന്മാർക്കു ഭയമപമാനത്തിങ്കൽനി- ന്നിത്തരമിനിയും ഞാൻചൊല്ലുവാൻ വേണമെങ്കിൽ. കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യായ്‌കിലും ചെയ്‌കിലുമകാര്യങ്ങ- ളാര്യന്മാർ ഭയപ്പെടുമെപ്പൊഴും രണ്ടിങ്കലും മാനസമദകരമായുളള പേയങ്ങളെ- പ്പാനവുംചെയ്‌തീടുമാറില്ലല്ലോ മഹത്തുക്കൾ. അർത്ഥാഭിജാത്യവിദ്യാദികളാലുളള മദ- മെത്രയും വിരിയെപ്പോം സജ്ജനസംഗത്തിനാൽ. സത്തുക്കളസജ്ജനത്തോടു ചെന്നേതാനുമൊ- ന്നർത്ഥിച്ചാലസജ്ജനം സൽഭാവം നടിച്ചീടും. വസ്‌ത്രവാനായുളളവനാൽ ജിതയല്ലോ...

സുന്ദരകാണ്ഡം- ലങ്കാദഹനം (തുടര്‍ച്ച)

' മമ രമണചരിതമുര ചെയ്തു നിന്നെക്കണ്ടുമാനസതാപമകന്നിതു മാമകംകഥമിനിയുമഹമിഹ വസാമി ശോകേന മല്‍-ക്കാന്തവൃത്താന്ത ശ്രമണസൗഖ്യം വിനാ?'ജനകനൃപദുഹിതൃഗിരമിങ്ങനെ കേട്ടവന്‍ജാതാനുകമ്പം തൊഴുതു ചൊല്ലീടിനാന്‍:'കളക ശുചമിനി വിരഹമലമതിലുടന്‍ മമസ്‌കന്ധമാരോഹ ക്ഷണേന ഞാന്‍ കൊണ്ടു പോയ്തവ രമണസവിതമുപഗമ്യ യോജിപ്പിച്ചുതാപമശേഷവദൈ്യവ തീര്‍ത്തീടുവാന്‍'.പവനസുതവചനമിതി കേട്ടു വൈദേഹിയുംപാരം പ്രസാദിച്ചു പാര്‍ത്തു ചൊല്ലീടിനാള്‍:'അതിനു തവ കരുതുമളവില്ലൊരു ദണ്ണമെ-ന്നാത്മനി വന്നിതു വിശ്വാസമദ്യ മേ,ശുഭചരിതനതിബലമോടാശു ദിവ്യസ്‌ത്രേണശോഷണബന്ധനാദൈ്യരപി സാഗരംകപികലബലേന കടന്നു ജഗത്ത്രയ-കണ്ടകനെക്കൊന്നു കൊണ്ടുപോകാശു മാം.മറിവൊടൊരു നിശി രഹസി കൊണ്ടുപോയാലതുമല്‍പ്രാണനാഥകീര്‍ത്തിക്കു പോരാ ദൃഢം.രഘുകലജവരനിവിടെ വന്നുയുദ്ധം ചെയ്തുരാവണനെക്കൊന്നു കൊണ്ടുപൊയ്‌ക്കൊള്ളുവാന്‍്അതിരഭസമയി...

വിദുരവാക്യം – തുടർച്ച

ഭർത്താവിൻ നിയോഗത്തെയാദരിയാതെയതിൽ പ്രത്യുക്തി പറഞ്ഞേറ്റമാത്മാഭിമാനത്തൊടും ചിത്തത്തിൽ പ്രതികൂലമായ്‌ പറഞ്ഞീടുന്നൊരു ഭൃത്യനെ ത്യജിക്കേണം ബുദ്ധിമാനായ നൃപൻ. സകല ഭൂതങ്ങൾക്കും ഹിതമായാത്മാവിനും സുഖമായിരിപ്പതേ ചെയ്യാവൂ ഭൂപാലനും. ബുദ്ധിയും പ്രഭാവവും തേജസ്സുമുത്ഥാനവും സത്വരമേറ്റം വ്യവസായവുമുളളവനു വൃത്തിക്കു ഭരമൊരുനാളുമുണ്ടാകയില്ല വൃത്തിക്കു ഭയമായാൾ നിഷ്‌ഫലം ഗുണമെല്ലാം. നാരിമാരെയും പരന്മാരെയും സർപ്പത്തെയും വൈരിപക്ഷികളെയും സ്വാദ്ധ്യായത്തെയും നിജ ഭോഗാനുഭവത്തെയും വിശ്വാസമുണ്ടാകവേണ്ടാ. സർപ്പാഗ്നിസിംഹങ്ങളും കുലപുത്രനുമുളളിൽ സ്വല്പവുമവജ്ഞേയന്മാരല്ലെന്നറിയണം. വിദ്യാഭിജനവയോബുദ്ധ്യർത്ഥശീലങ്ങളാൽ വൃദ്ധന്മാരവമന്തവ്യന്മാരല്ലൊരിക്കലും ഗുണവാന്മാരായുളള പാണ്ഡവന്മാരെ നിത്യ- മണയത്തിരുത്തുകിൽ നിനക്കു സൗഖ്യംവരും. ...

യുദ്ധകാണ്ഡം- രാവണാദികളുടെ ആലോചന- 2

'' നന്നുനന്നെത്രയുമോര്‍ത്തോളമുള്ളിലി-തിന്നൊരു കാര്യവിചാരമുണ്ടായതും?ലോകങ്ങളെല്ലാം ജയിച്ച ഭവാനിന്നൊ-രാകുലമെന്തു ഭവിച്ചതു മാനസേമര്‍ത്ത്യനാം രാമങ്കല്‍നിന്നു ഭയം തവചിത്തേ ഭവിച്ചതുമെത്രയുമത്ഭുതം!വൃത്രാരിയെപ്പുരാ യുദ്ധേ ജയിച്ചുടന്‍ബദ്ധ്വാ വിനിക്ഷ്യപ്യ പത്തനേ സത്വരംവിശ്രുതയായൊരു കീര്‍ത്തി വളര്‍ത്തതുംപുത്രനാം മേഘനിനാദനതോര്‍ക്ക നീവിത്തേശനെപ്പുരാ യുദ്ധമദ്ധ്യേ ഭവാന്‍ജിത്വാ ജിതശ്രമം പോരും ദശാന്തരേപുഷ്പകമായ വിമാനം ഗ്രഹിച്ചതു-മത്ഭുതമെത്രയുമോര്‍ത്തുകണ്ടോളവുംകാലനെപ്പോരില്‍ ജയിച്ച ഭവാനുണ്ടോ?കാല ദണ്ഡത്താലൊരു ഭയമുണ്ടാവൂ?ഹുങ്കാരമാത്രേണ തന്നെ വരുണനെ-സ്സംഗരത്തിങ്കല്‍ ജയിച്ചീലയോ ഭവാന്‍?മറ്റുള്ള ദേവകളെപ്പറയേണമോപറ്റലരാരു മറ്റുള്ളതു ചൊല്ലുനീപിന്നെ മയനാം മഹാസുരന്‍ പേടിച്ചുകന്യകാരത്നത്തെ നല്‍കീലയോ തവ ?ദാനവന്മാര്‍ കരം തന്നു പൊറുക്കുന്നുമാനവന്മാരെക്കൊണ്ടെന്തു ചൊല്ലണമോ?കൈലാസശൈലമിളക്കിയെടുത്തുട-നാലോലമ്മമ്മാനമാടിയ കാരണംകാലാരി...

യുദ്ധകാണ്ഡം- രാവണാദികളുടെ ആലോചന

അക്കഥനില്‍ക്ക, ദശരഥപുത്രരു-മര്‍ക്കാത്മജാദികളായ കപികളുംവാരാന്നിധിക്കു വടക്കേക്കര വന്നുവാരിധിപോലെ പരന്നോരനന്തരംശങ്കാവിഹീനം ജയിച്ചു ജഗത്ത്രയംലങ്കയില്‍ വാഴുന്ന ലങ്കേശ്വരന്‍ തദാമന്ത്രികള്‍തമ്മെ വരുത്തി വിരവോടുമന്ത്രനികേതനം പുക്കിരുന്നീടിനാന്‍ആദിതേയാസുരേന്ദ്രാദികള്‍ മരുതാതൊരു കര്‍മ്മങ്ങള്‍ മാരുതി ചെയ്തതുംചിന്തിച്ചു ചിന്തിച്ചു നാണിച്ചു രാവണന്‍മന്ത്രികളോടു കേള്‍പ്പിച്ചാനവസ്ഥകള്‍'' മാരുതി വന്നിവിടെച്ചെയ്ത കര്‍മ്മങ്ങ-ളാരുമറിയാതിരിക്കയുമില്ലല്ലോആര്‍ക്കും കടക്കരുതാതൊരു ലങ്കയി-ലുക്കോടു വന്നകം പുക്കോരു വാനരന്‍ജാനകിതന്നെയും കണ്ടു പറഞ്ഞൊരുദീനതകൂടതഴിച്ചാനുപവനംനക്തഞ്ചരന്മാരെയും വധിച്ചെന്നുടെപുത്രനാമക്ഷകുമാരനെയും കൊന്നുലങ്കയും ചുട്ടുപൊട്ടിച്ചു സമുദ്രവുംലംഘനം ചെയ്തൊരു സങ്കടമെന്നിയേസ്വസ്ഥനായ്പോയതോര്‍ത്തോളം നമുക്കുള്ളിലെത്രയും നാണമാമില്ലൊരു സംശയംഇപ്പോള്‍‍ കപികുലസേനയും രാമനു-മബ്ധിതന്നുത്തരതീരേ മരുവുന്നോര്‍കര്‍ത്തവ്യമെന്തു നമ്മാലിനിയെന്നതുംചിത്തേ നിരൂപിച്ചു കല്പ്പിക്ക നിങ്ങളുംമന്ത്രവിശാരദന്മാര്‍ നിങ്ങളെന്നുടെമന്ത്രികള്‍...

യുദ്ധകാണ്ഡം- യുദ്ധയാത്ര

അജ്ഞനാനന്ദനന്‍ വാക്കുകള്‍ കേട്ടഥസജ്ഞാതകൗതുകം സംഭാവ്യ സാദരംഅജ്ഞസാ സുഗ്രീവനോടരുള്‍ ചെയ്തിതു''ഇപ്പോള്‍ വിജയമുഹൂര്‍ത്തകാലം പട-യ്ക്കുല്‍ പന്നമോദം പുറപ്പെടുകേവരുംനക്ഷത്രമുത്രമതും വിജയപ്രദംരക്ഷോജനര്‍ക്ഷമാം മൂലം ഹതിപ്രദംദക്ഷിണനേത്ര സ്പുരണവുമുണ്ടു മേലക്ഷണമെല്ലാം നമുക്കു ജയപ്രദംസൈന്യമെല്ലാം പരിപാലിച്ചുകൊള്ളണംസൈന്യാധിപനായ നീലന്‍ മഹാബലന്‍മുമ്പും നടുഭാഗവുമിരുഭാഗവുംപിമ്പടയും പരിപാലിച്ചുകൊള്ളുവാന്‍വമ്പരാം വാനരന്മാരെ നിയോഗിക്കരംഭപ്രമാഥിപ്രമുഖരായുള്ളവര്‍.മുമ്പില്‍ ഞാന്‍ മാരുതികണ്ഠവുമേറി മല്‍-പിമ്പേ സുമിത്രാത്മജനംഗദോപരിസുഗ്രീവനെന്നെപ്പിരിയാതരികവേനിര്‍ഗ്ഗമിച്ചീടുക മറ്റുള്ള വീരരും.നീലന്‍ ഗജന്‍ ഗവയന്‍ ഗവാക്ഷന്‍ ബലിശൂലിസമാനനാം മൈന്ദന്‍ വിവിദനുംപങ്കജ സംഭവസൂനു സുഷേണനുംതുംഗന്‍ നളനും ശതബലി താരനുംചൊല്ലുള്ള വാനരനായകന്‍മാരോടുചൊല്ലുവാനാവതല്ലാതോരു സൈന്യവുംകൂടിപ്പുറപ്പെടുകേതുമേ വൈകരു-താടലുണ്ടാകരുതാര്‍‍ക്കും വഴിയ്ക്കെടോ!''ഇത്ഥമരുള്‍ചെയ്തു മര്‍ക്കട...

തീർച്ചയായും വായിക്കുക