Home Authors Posts by ചെറുശ്ശേരി നമ്പൂതിരി

ചെറുശ്ശേരി നമ്പൂതിരി

87 POSTS 0 COMMENTS

രുക്‌മിണീസ്വയംവരം

“ചേദിപനായൊരു കാലന്തൻ കൈപുക്കു വേദന പൂണുമാറായി ഞാനോ നീണ്ടൊരു വേഴ്‌ചയെപ്പൂണ്ടൊരു നീയിന്നു വീണ്ടുകൊളേളണമേയെന്നെയിപ്പോൾ. പാരാതെ ചെല്ലേണം ദ്വാരകതന്നിലേ കാർവ്വർണ്ണന്തന്നോടു ചൊൽവുപിന്നെ തന്നുടെ കാന്തയാമെന്നെയിമ്മന്നിലേ മന്നവർ തീണ്ടൊല്ലയെന്നിങ്ങനെ. മറ്റുളളതെല്ലാമേ ചിന്തിച്ചു ചിന്തിച്ചു മുറ്റുമിന്നീതാനേ ചൊൽകേവേണ്ടു. അന്നന്നു കണ്ടുകണ്ടെന്നുടെ വേദന നിന്നുളളം തന്നിലങ്ങായിതല്ലോ; പാരാതെ പോകെങ്കിൽ” എന്നതുകേട്ടുളെളാ- രാരണൻ പോയങ്ങു വേഗത്താലെ ദ്വാരകതന്നിലേ പാരാതെ ചെന്നിട്ടു കാർവ്വർണ്ണന്തന്നെയും കണ്ടാമ്പിന്നെ. കാരണനായൊരു കാർമുകിൽവർണ്ണന്താ- നാരണൻ വന്നതു കണ്ടനേരം തുഷ്ടനായ്‌...

രുക്‌മിണീസ്വയംവരം

വമ്പുപൊഴിഞ്ഞുള്ളൊരമ്പുകൾ കൊണ്ടവൻ വമ്പുകലർന്നു നിന്നെയ്‌കയാലേ ബാലികതന്നുടെ മാനസമിന്നിപ്പോൾ ചാലകമായിച്ചമഞ്ഞുകൂടി വൈദർഭി തന്നുടെ വൈരസ്യം ചൊല്ലുവാൻ വൈദഗ്‌ദ്ധ്യമില്ലയെൻ നാവിന്നിപ്പോൾ; എങ്കിലുമിങ്ങനെ നിഞ്ചെവി പൂകിപ്പാൻ പങ്കജലോചന! ചൊല്ലുന്നേൻ ഞാൻ കോമളമായൊരു പൈതലെന്നേതുമേ ഓർക്കുന്നോനല്ലയിമ്മാരനിപ്പോൾ മാലിന്നു ഭാജനമായൊരു ബാലയ്‌ക്കു കോലവും ശീലവും വേറൊന്നായി; ‘വമ്പനി പൂണ്ടൊരു ശീതം കൊണ്ടെന്മെയ്യിൽ കമ്പത്തെക്കണ്ടാലും’ എന്നു ചൊല്ലും; ‘പാരമായുള്ളൊരു ചൂടൊണ്ടു പൊങ്ങുന്നു വാരിയിലാക്കുവിൻ’ എന്നും പിന്നെ വക്ഷസ്സിലിന്നു‘ ബാഷ്‌പങ്ങളായുള്ള മുത്തുകൾ ഭൂഷണമായി വന്നു നിന്മൂലമുണ്ടായ മന്മഥമാൽകൊണ്ടു തന്മനം...

പൗണ്ഡ്രകവധം

അച്ഛനെക്കൊന്നോനെ ക്കൊല്ലേണമെന്നുള്ളൊ- രിച്ഛയും പൂണ്ടു പുറപ്പെട്ടുടൻ ഉൽക്കടമായ തപസ്സുതുടങ്ങിനാൻ മുക്കണ്ണന്തന്നെയുമുള്ളിൽ നണ്ണി ചിത്തമഴിഞ്ഞൊരു മുക്കണ്ണരന്നേരം പ്രത്യക്ഷനായിട്ടു ചോദിച്ചപ്പോൾ അച്ഛനെക്കൊന്നുള്ളൊരച്യുതന്തന്നെയും മെച്ചമേ കൊല്ലേണമെന്നു ചൊന്നാൻ എന്നതു കേട്ടൊരു ചന്ദ്രക്കലാധരൻ ഏറിന ചിന്തയും പൂണ്ടുചൊന്നാൻഃ “ദക്ഷിണരായുള്ള ഭൂസുരന്മാരുമായ്‌ ദക്ഷിണകുണ്ഡത്തിലഗ്നിതന്നെ പൂജിച്ചുനിന്നങ്ങു ഹോമംതുടങ്ങുക യാജകന്മാരെല്ലാം ചൊന്നവണ്ണം ധീരനായിങ്ങനെയാചരിച്ചീടുമ്പോൾ മാരണമായുള്ളൊരാഭിചാരം ചണ്ഡനായുള്ളൊരു പാവകന്താനപ്പോൾ കുണ്ഡത്തിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടുടൻ നിന്നുടെകാരിയമെല്ലാമേ സാധിക്കും നിന്നോടുകൂടാതെ കണ്ടുകൊൾ നീ.” മംഗലനായൊരു ഗംഗതൻ കാമുകൻ ഇങ്ങനെ ചൊല്ലി...

സാംബോദ്വാഹം(തുടര്‍ച്ച)

സീരിതാനിങ്ങനെ ചൊന്നതു കേട്ടപ്പോള്‍ വീരന്മാരായുള്ള യാദവന്മാര്‍പൊങ്ങിയെഴുന്നൊരു കോപവും പൂണ്ടുടന്‍തങ്ങളില്‍ നോക്കി മെരിണ്ടു നിന്നാര്‍പോവാന്തുനിഞ്ഞുള്ള വാരണവീരന്മാര്‍പാവാന്റെ ചൊല്‍കേട്ടു നിന്ന പോലെമാധവന്തന്നുടെ യാനനം കണ്ടുടന്‍മാഴ്കിമയങ്ങി മടങ്ങിനിന്നാര്‍ കേടറ്റു നിന്നൊരു നാരദന്നാനനംവാടിച്ചമഞ്ഞു തുടങ്ങീതപ്പോള്‍ആരണ്യം വേറായ കാ‍ര്‍വര്‍ണ്ണന്താന്നുടെആനനം പിന്നേയും നോക്കി നോക്കികാലുഷ്യം പൂണ്ടുള്ളോരുള്ളവുമായിട്ടുചാത്തലയും ചൊറിഞ്ഞു നിന്നാന്‍ വീരനായുള്ളൊരു സീരിതാനെന്നപ്പോള്‍പാരാതെ നേരറ്റ തേരിലേറിധന്യമായുള്ളോരു കൗരവമന്ദിരംതന്നുടെ ചാരത്തു ചെന്ന നേരംസീരിതാന്‍ വന്നതു കേട്ടൊരു നേരത്തുവീരന്മാരായുള്ള കൗരവന്മാര്‍പൊങ്ങിയെഴുന്നൊരു തോഷവും പൂണ്ടുടന്‍ മംഗലപാണികളായിച്ചെന്നാര്‍ആതിത്ഥ്യമായുള്ള പൂജകള്‍ ചെയ്തു നീന്നാദരവോടടങ്ങിരിന്നു പിന്നെവേഴ്ചയില്‍ നിന്നുള്ള...

ഗോപികാദുഃഖം

ഇങ്ങനെ ചൊന്നവരുളളത്തിൽകൗതുകം പൊങ്ങിച്ചു പിന്നെയും ചൊല്ലിനാന്താൻഃ “കാലമോ പോകുന്നു യൗവനമിങ്ങനെ നാളയുമില്ലെന്നതോർക്കേണമേ. മറ്റുളളതെല്ലാമേ വച്ചുകളഞ്ഞിപ്പോൾ ചുറ്റത്തിൽചേർന്നു കളിക്കണം നാം കാനനംതന്നുടെ കാന്തിയെക്കണ്ടിട്ടു മാനിച്ചുനില്‌ക്കയും വേണമല്ലോ.” ഉത്തരമിങ്ങനെ മറ്റും പറഞ്ഞവൻ ചിത്തംകുലഞ്ഞു മയങ്ങുന്നേരം 310 പെണ്ണങ്ങളെല്ലാരും...

സാംബോദ്വാഹം (തുടര്‍ച്ച)

മന്ദിരംതന്നിലെ മലോകരെല്ലാരും മന്നിടം തന്നിലും വീണാരപ്പോള്‍ കാലും പൊളിഞ്ഞിതക്കൈയും പൊളിഞ്ഞീതുകാളെന്നു കൂട്ടിനാര്‍ ബാലന്മാരുംഫാലത്തിലാമ്മാറു ചോരയും തൂകി നി-ന്നാലസ്യമായി ചിലര്‍ക്കും പിന്നെആനകളെല്ലാമേ ചാലെമറിഞ്ഞുപോയ്ദീനങ്ങളായ്ക്കരഞ്ഞു തിണ്ണംആജിയിലേതുമേ തോലിയെക്കോലാത-വാജികള്‍ രാശിയുമവ്വണ്ണമേമാടങ്ങളെല്ലാം പൊളിഞ്ഞു ഞെരിഞ്ഞിട്ടുമാലോകര്‍ മേനിയില്‍ വീണുതപ്പോള്‍ചിത്രങ്ങള്‍ കൊണ്ടു വിളങ്ങിനിന്നീടുന്നഭിത്തികളും പിന്നെയവ്വണ്ണമേവീരനായുള്ളോരു സാംബനെ വഞ്ചിച്ചു വിരല്‍മുറിച്ചീടിന പാണികള്‍ക്കുംപുണ്ണിനെപ്പൂണ്ടപ്പോള്‍ നിന്നുകൊണ്ടീടിനാന്‍കര്‍ണ്ണന്താനെന്നതു ഭാവിയാതെധന്യനായുള്ള സുയോധന്താനപ്പോള്‍ചെമ്മേയിരുന്നൊരു പീഠത്തിന്മേല്‍യാദവന്മാരുടെ ദൂഷണമോരോന്നേആദരവോടു പറഞ്ഞു മേന്മേല്‍ധൃഷ്ടനായ് മേവുമ്പോളെല്ലായിമ്മന്ദിരംഞെട്ടിഞെരിഞ്ഞതു പെട്ടന്നപ്പോള്‍പീഠത്തിന്മേല്‍ നിന്നും താഴത്തു കാണായിപീഢകള്‍ മേനിയില്‍ മേവും വണ്ണം‘ കര്‍ണ്ണാ!’ എന്നിങ്ങനെ തിണ്ണംകരഞ്ഞുടന്‍കണ്ണുനീര്‍ തൂകിനാന്‍...

സീരിണസ്സല്‍ക്കഥ-3

പാന്ഥന്മാര്‍ വന്നു പറഞ്ഞതു കേള്‍ക്കായി'' പാണ്ഡവന്മാരായ വീരര്‍ക്കെല്ലാംഘോരമായ് നിന്നുള്ളൊരാഹവമുണ്ടായികൗരവന്‍മാരോടുകൂടിയിന്നാള്‍;എണ്ണമില്ലാതൊരു മന്നവരെല്ലാരും മണ്ണിടം കൈവിട്ടു വിണ്ണിലായി:വീരനായുള്ളൊരു വായുതനയനുംതങ്ങളില്‍ നിന്നു പിണങ്ങിനിന്നീടുവാന്‍ഭംഗിയും പൂണ്ടു കണക്കുണ്ടിപ്പോള്‍'' എന്നതു കേട്ടൊരു സീരിതാന്‍ നണ്ണിനാന്‍' മന്നുടെ ഭാരം തളര്‍ന്നുതായിപാരാതെ ചെന്നിനി വീരന്‍മാര്‍ കോലുന്നവൈരത്തെപ്പോക്കണമാകിലിപ്പോള്‍‍'എന്നങ്ങു നണ്ണിന രോഹിണിനന്ദനന്‍ചെന്നവര്‍ ചാരത്തു പൂകും നേരംകണ്ടു നിന്നീടുന്ന പണ്ഡവന്മാരെല്ലാംഇണ്ടലും പൂണ്ടുചമഞ്ഞാരപ്പോള്‍‍എന്തൊന്നു ചിന്തിച്ചു വന്നുതെന്നിങ്ങനെചിന്തയും പൂണ്ടുനിന്നന്ധനായികാര്‍ണ്ണന്തന്മുഖം നോക്കിത്തുടങ്ങിനാന്‍കാതരനായൊരു ധര്‍മ്മജന്താന്‍എന്തിവന്‍ ചൊല്ലുന്നതെന്നതേ ചിന്തിച്ചുവെന്തു വെന്തെല്ലാരും നിന്ന നേരംചാരത്തു ചെന്നൊരു സീരിതാനെന്നപ്പോള്‍വീരന്മാരോടു വിളിച്ചു ചൊന്നാന്‍ ''...

സീരിണസ്സല്‍ക്കഥ

''കഷ്ടമായുള്ളൊരു കാരിയമല്ലോ നീരുഷ്ടനായ് ചെയ്തതു പെട്ടന്നിപ്പോള്‍സല്‍ക്കഥ ഞങ്ങള്‍ക്കു ചൊല്‍വതിന്നായല്ലോസല്‍ക്കരിച്ചിന്നിവന്‍ തന്നെ ഞങ്ങള്‍ആരണര്‍ക്കായുള്ളൊരാസനം തന്നെയുംആദരവോടു കൊടുത്തു നേരെആരെയും കണ്ടാല്‍ നീയാചാരം വേണ്ടായെന്നാജ്ഞയും നല്‍കിയിരുത്തിക്കൊണ്ടുഅങ്ങനെയുള്ളൊരൊരു സൂതനെയിന്നു നീയിങ്ങനെ കൊന്നതു വേണ്ടീലൊട്ടും'' എന്നതു കേട്ടൊരു സീരിതാന്‍ ചൊല്ലിനാന്‍നിന്നൊരു മാമുനിമാരോടപ്പോള്‍‍'' എന്നുടെ കൈയാലെ ചാകയെന്നിങ്ങനെമുന്നമേയുണ്ടിവനേകലെന്നാല്‍ഇന്നതു ചിന്തിച്ചു ഖിന്നതകോലേണ്ടാകൊന്നതില്‍ കാരണമുള്ളിലായാല്‍ചേതന കൈവെടിഞ്ഞീടുമിസുതന്റെനൂതനനായൊരു സൂനുതന്നെസല്‍ക്കഥ ചൊല്ലുവാനാക്കി നിന്നീടുവിന്‍ദു:ഖവും കൈവിട്ടു നിന്നു നിങ്ങള്‍.ഓരാതെ ചെയ്തതു കാരിയം തൊട്ടേതുംപോരായ്മ ചിന്തിച്ചു ചീറൊല്ലാതെനമ്മെക്കൊണ്ടേതാനും വേണ്ടുന്നതുണ്ടെങ്കില്‍കന്മഷം കൈവിട്ടു ചൊല്ലിനാലും'' ഇങ്ങനെ ചൊന്നതു...

സാല്വവധം

കാരണനായൊരു വാരിജലോചനന്‍ദ്വാരകനോക്കി വരുന്ന നേരംകോപിച്ചു നിന്നൊരു സാല്വനെന്നിങ്ങനെപേര്‍പെറ്റുനിന്നൊരു മന്നവന്താന്‍പോര്‍ക്കായിച്ചെന്നിട്ടു യാദവന്മാരിത്തനൂക്കിനെക്കാട്ടിനാന്‍ മേല്‍ക്കുമേലെ.വൈരസ്യം പൂണ്ടൊരു വൈദര്‍ഭിനന്ദനന്‍വൈകാതെ ചെന്നു പിണഞ്ഞനേരംവൈകല്യം വാരാതെ വൈരിയും താനുമായ്വൈദഗ്ദ്യം കാട്ടുന്ന നേരത്തപ്പോള്‍ചേണറ്റു നിന്നൊരു ചേദിപന്തന്നുടെചേതന പോകീന മാധവന്താന്‍പെട്ടന്നു ചെന്നങ്ങു രുഷ്ടനായ് നിന്നൊരുദുഷ്ടനും താനും പിണങ്ങിപ്പിന്നെമായകള്‍ കൊണ്ടെങ്ങും തൂകിനിന്നേറ്റവുംമാനിയായ്‌മേവുമമ്മന്നവന്റെമാറിടം തന്നിലെ സായകം മുമ്പായുള്ളായുധമേല്‍പ്പിച്ചങ്ങായവണ്ണംവാനില്‍നിന്നീടുന്ന മാനിനിമാരുടെവാര്‍കൊങ്ക പുല്‍കുമാറാകിവച്ചാന്‍.മന്ദനായ് നിന്നൊരു മന്നവന്തന്നുടെബന്ധുവായുള്ളൊരു ദന്തവക്രന്‍കോപിച്ചു ചെന്നു പിണങ്ങിനിന്നീടിനാന്‍വേപിച്ചു നിന്നൊരു മെയ്യുമായി.മണ്ടിവരുന്നൊരു വൈരിയെക്കാണ്‍കായാല്‍ഇണ്ടലെക്കൈവിട്ടു കൊണ്ടല്‍വര്‍ണ്ണന്‍ചണ്ഡമായുള്ളൊരു ചക്രമെടുത്തവന്‍കണ്ഠത്തെക്കണ്ടിച്ചു തുണ്ടിച്ചപ്പോള്‍ചേദിപന്‍ പോയൊരു നല്‍ വഴി തന്നുടെചൊവ്വോടെ...

രാജസൂയം-8

''സമ്മതികേടിന്നു നമ്മുടെ വീടല്ലതന്നുടെ വീടകം പൂക്കുവേണംവല്ലാത്ത വാര്‍ത്തകളിന്നും നീ ചൊല്ലുകില്‍ഒല്ലായെന്നിങ്ങനെ ചൊല്ലും ഞങ്ങള്‍‍ചൊല്ലുകൊണ്ടിന്നിനി നല്ലനല്ലെങ്കിലോതല്ലുകൊണ്ടീടിനാല്‍ നല്ലനാവോംതല്ലുകൊണ്ടാല്‍ പിന്നെയങ്ങനെയെങ്കിലോവില്ലുകൊണ്ടെങ്ങള്‍ക്കു പിന്നേതെല്ലാം'' എന്നതു കേട്ടോരു ചേദിപന്‍ ചൊല്ലിനാന്‍സന്നദ്ധരായ് കൊള്‍വിനെ ന്നിങ്ങനെവാര്‍ത്തയെക്കേട്ടുള്ള പാര്‍ത്ഥന്മാരെന്നപ്പോള്‍‍ആര്‍ത്തണഞ്ഞീടിനാരോര്‍ത്തു നേരെ.എന്നതു കേട്ടൊരു ചേദിപ വീരനുംചെന്നു തുടങ്ങിനാന്‍ മുന്നില്‍ നോക്കിനാന്ദകധാരിതാനെന്നതു കണ്ടപ്പോള്‍‍പാണ്ഡവന്മാരെത്തടുത്തു നീക്കി.മുന്നിട്ടു വന്നൊരു ചേദിപന്താനപ്പോള്‍സന്നദ്ധനായിപ്പിണങ്ങി നിന്നാന്‍.മാനിയായുള്ളോരു ചേദിപന്‍ താനപ്പോള്‍മാധവന്‍ വന്നതു കണ്ടനേരംഅന്തമില്ലാതൊരു വൈരമുണ്ടാകയാല്‍എന്തു ഞാന്‍ ചെയ്‌വതെന്നോര്‍ത്തു പിന്നെആക്കമാണ്ടീടുന്ന മാധവന്മേനിയെനോക്കി നിന്നീടാനാന്‍ കണ്‍ചുവത്തിചേദിപന്തന്നുടെ മാനസമന്നേരംമാധവന്തങ്കലുറച്ചുനിന്നുകണ്‍ചുവത്തീടുന്ന ചേദിപന്‍ വന്നതുകണ്ടുനിന്നീടുന്ന...

തീർച്ചയായും വായിക്കുക