Home Authors Posts by ചെറുശ്ശേരി നമ്പൂതിരി

ചെറുശ്ശേരി നമ്പൂതിരി

87 POSTS 0 COMMENTS

ഗോപികാദുഃഖം

ഇങ്ങനെ ചൊന്നവരുളളത്തിൽകൗതുകം പൊങ്ങിച്ചു പിന്നെയും ചൊല്ലിനാന്താൻഃ “കാലമോ പോകുന്നു യൗവനമിങ്ങനെ നാളയുമില്ലെന്നതോർക്കേണമേ. മറ്റുളളതെല്ലാമേ വച്ചുകളഞ്ഞിപ്പോൾ ചുറ്റത്തിൽചേർന്നു കളിക്കണം നാം കാനനംതന്നുടെ കാന്തിയെക്കണ്ടിട്ടു മാനിച്ചുനില്‌ക്കയും വേണമല്ലോ.” ഉത്തരമിങ്ങനെ മറ്റും പറഞ്ഞവൻ ചിത്തംകുലഞ്ഞു മയങ്ങുന്നേരം 310 പെണ്ണങ്ങളെല്ലാരും...

സാംബോദ്വാഹം (തുടര്‍ച്ച)

മന്ദിരംതന്നിലെ മലോകരെല്ലാരും മന്നിടം തന്നിലും വീണാരപ്പോള്‍ കാലും പൊളിഞ്ഞിതക്കൈയും പൊളിഞ്ഞീതുകാളെന്നു കൂട്ടിനാര്‍ ബാലന്മാരുംഫാലത്തിലാമ്മാറു ചോരയും തൂകി നി-ന്നാലസ്യമായി ചിലര്‍ക്കും പിന്നെആനകളെല്ലാമേ ചാലെമറിഞ്ഞുപോയ്ദീനങ്ങളായ്ക്കരഞ്ഞു തിണ്ണംആജിയിലേതുമേ തോലിയെക്കോലാത-വാജികള്‍ രാശിയുമവ്വണ്ണമേമാടങ്ങളെല്ലാം പൊളിഞ്ഞു ഞെരിഞ്ഞിട്ടുമാലോകര്‍ മേനിയില്‍ വീണുതപ്പോള്‍ചിത്രങ്ങള്‍ കൊണ്ടു വിളങ്ങിനിന്നീടുന്നഭിത്തികളും പിന്നെയവ്വണ്ണമേവീരനായുള്ളോരു സാംബനെ വഞ്ചിച്ചു വിരല്‍മുറിച്ചീടിന പാണികള്‍ക്കുംപുണ്ണിനെപ്പൂണ്ടപ്പോള്‍ നിന്നുകൊണ്ടീടിനാന്‍കര്‍ണ്ണന്താനെന്നതു ഭാവിയാതെധന്യനായുള്ള സുയോധന്താനപ്പോള്‍ചെമ്മേയിരുന്നൊരു പീഠത്തിന്മേല്‍യാദവന്മാരുടെ ദൂഷണമോരോന്നേആദരവോടു പറഞ്ഞു മേന്മേല്‍ധൃഷ്ടനായ് മേവുമ്പോളെല്ലായിമ്മന്ദിരംഞെട്ടിഞെരിഞ്ഞതു പെട്ടന്നപ്പോള്‍പീഠത്തിന്മേല്‍ നിന്നും താഴത്തു കാണായിപീഢകള്‍ മേനിയില്‍ മേവും വണ്ണം‘ കര്‍ണ്ണാ!’ എന്നിങ്ങനെ തിണ്ണംകരഞ്ഞുടന്‍കണ്ണുനീര്‍ തൂകിനാന്‍...

ഗോപികാദുഃഖം

“ജാരനായ്‌ നിന്നുടനാരുമറിയാതെ പോരുമിത്തെന്നലെ ഞാനറിഞ്ഞേൻഃ 400 ചന്ദനക്കുന്നിന്മേൽ ചാലേ മറഞ്ഞിട്ടു ചന്തമായ്‌ നിന്നാനങ്ങന്തിയോളം, മാലാമയക്കായ കാലം വരുന്നേരം മാലേയംതന്മണം മെയ്യിൽ പൂശി മെല്ലെന്നിറങ്ങിനാൻ ചന്ദനക്കുന്നിൽനി- ന്നല്ലെല്ലാം പോന്നു പരന്നനേരം പൊയ്‌കയിൽ പോയ്‌ ചെന്നങ്ങാമ്പൽതൻ പൂമ്പൊടി വൈകാതവണ്ണമങ്ങൂത്തുപിന്നെ വട്ടംതിരിഞ്ഞുടൻ തർപ്പിച്ചുനിന്നാന- ങ്ങിഷ്‌ടമായുളെളാരു നന്മണത്തെ. ...

രാജസൂയം ഭാഗം 4

കുണ്ഡത്തിന്നേതുമേ കുറ്റമില്ലല്ലീ ചൊല്‍അണ്ഡത്തിന്‍ പുണ്‍കൊണ്ടു ദണ്ഡിക്കുന്നു.രംഭയ്ക്കു നല്ലൊരു തമ്പന്നനിന്നവന്‍കുംഭങ്ങള്‍ നാലുണ്ടു കൂപംതന്നില്‍.മീനത്തിന്നേതുമങ്ങുനമില്ലല്ലി ചൊല്‍മേനിയില്‍ മേവുന്നു നോവിന്നെല്ലാം.വൃശ്ചികരാശിയില്‍ വിഷ്ടിയില്ലല്ലീ ചൊല്‍എച്ചെവി ചോരുന്നു പാരമിപ്പോള്‍?സൂതികമുണ്ടായാലോതുകയില്ലല്ലീ?ചോതിയിലായിതോ വൈധൃതം താന്‍.മുപ്പത്തിരണ്ടിന്നുമുല്‍പാടു സങ്കടംഉല്‍പത്തിചാലക്കിടത്തുവാന്‍-സ്വാദ്ധ്യയം പെണ്ണുന്ന വാദ്ധ്യായന്‍ വന്നുതോ?വാത്തികള്‍ വാരാഞ്ഞെതെന്തുമൂലം.വാത്സായനത്തിങ്കല്‍ വാത്സ്യല്യമുണ്ടല്ലീ?മാത്സ്യന്മാര്‍ വന്നതു കണ്ടുതല്ലീ?ആഴികളേഴിന്റെയാഴത്തെച്ചൊല്ലാമോ?പാഴാമയുള്ളോന്നിപ്പൈതല്‍ കണ്ടാല്‍.നാരദമാമുനി ചാരത്തുവന്നതോ?വാരിജക്കോരകം വാങ്ങിക്കൊല്‍ നീ.പൊല്‍ച്ചിലമ്പുണ്ടുപോലിച്ഛയില്‍കൊള്ളുവാന്‍നൊച്ചിവേര്‍ സേവപ്പൂ നോവൊഴിവാന്‍.മുക്കണ്ണമ്പാദങ്ങളുള്‍ക്കാമ്പിലാക്കിക്കൊള്‍മൈക്കണ്ണിവന്നതു കണ്ടായോ നീ?നര്‍ത്തകന്മാരുടെ നൃത്തങ്ങള്‍ കണ്ടുതോ?മര്‍ത്ത്യരില്‍ കൂടുമോ മാധവന്താന്‍?വാരുണമന്ത്രത്തിന്‍ വാചകമെങ്ങനെ?വാമനന്‍ പണ്ടു വളര്‍ന്നപോലെ.കാംബോജന്മാരുടെ കാന്തിയെകാണ്‍കെടോ!ജാംബവാന്‍ തന്നുടെ മേനിപോലെ.വ്യാഖ്യാനമെങ്കൈയിലാക്കന്നതെങ്ങനെ?ഓക്കാനമുണ്ടെങ്കിലോര്‍ക്കവേണം.നേത്രങ്ങളെന്തു ചുവന്നുതുടങ്ങുന്നുശാസ്ത്രങ്ങള്‍ ശീലമായില്ലേയിപ്പോള്‍.അശ്വങ്ങള്‍ക്കാകുന്ന വശ്യങ്ങളെന്തുള്ളൂ?നിശ്രീകന്നീയെന്നു...

രുക്‌മിണീസ്വയംവരം

രുക്‌മിണി തന്നുടെ സോദരനായൊരു രുക്‌മിതാൻ ചൊല്ലിനാനെന്നനേരംഃ “മാതുലന്തന്നെയും കൊന്നങ്ങുനിന്നിട്ടു പാതകമാണ്ടൊരു പാഴനെന്നും, പാവനമായൊരു വൈദികമന്ത്രത്തെ- പ്പാദജന്മാവിന്നു നൽകുംപോലെ, സോദരിയായൊരു രുക്‌മിണി തന്നെ ഞാൻ ആദരവോടു കൊടുക്കയില്ലേഃ നിർമ്മലനായൊരു ചൈദ്യനു നൽകേണം ”സന്മതിയാളുമിക്കന്യതന്നെ.“ 210 ഇങ്ങനെ ചെന്നുടൻ ചേദിപന്തങ്കലേ തങ്ങിനിന്നീടും...

സീരിണസ്സല്‍ക്കഥ

''കഷ്ടമായുള്ളൊരു കാരിയമല്ലോ നീരുഷ്ടനായ് ചെയ്തതു പെട്ടന്നിപ്പോള്‍സല്‍ക്കഥ ഞങ്ങള്‍ക്കു ചൊല്‍വതിന്നായല്ലോസല്‍ക്കരിച്ചിന്നിവന്‍ തന്നെ ഞങ്ങള്‍ആരണര്‍ക്കായുള്ളൊരാസനം തന്നെയുംആദരവോടു കൊടുത്തു നേരെആരെയും കണ്ടാല്‍ നീയാചാരം വേണ്ടായെന്നാജ്ഞയും നല്‍കിയിരുത്തിക്കൊണ്ടുഅങ്ങനെയുള്ളൊരൊരു സൂതനെയിന്നു നീയിങ്ങനെ കൊന്നതു വേണ്ടീലൊട്ടും'' എന്നതു കേട്ടൊരു സീരിതാന്‍ ചൊല്ലിനാന്‍നിന്നൊരു മാമുനിമാരോടപ്പോള്‍‍'' എന്നുടെ കൈയാലെ ചാകയെന്നിങ്ങനെമുന്നമേയുണ്ടിവനേകലെന്നാല്‍ഇന്നതു ചിന്തിച്ചു ഖിന്നതകോലേണ്ടാകൊന്നതില്‍ കാരണമുള്ളിലായാല്‍ചേതന കൈവെടിഞ്ഞീടുമിസുതന്റെനൂതനനായൊരു സൂനുതന്നെസല്‍ക്കഥ ചൊല്ലുവാനാക്കി നിന്നീടുവിന്‍ദു:ഖവും കൈവിട്ടു നിന്നു നിങ്ങള്‍.ഓരാതെ ചെയ്തതു കാരിയം തൊട്ടേതുംപോരായ്മ ചിന്തിച്ചു ചീറൊല്ലാതെനമ്മെക്കൊണ്ടേതാനും വേണ്ടുന്നതുണ്ടെങ്കില്‍കന്മഷം കൈവിട്ടു ചൊല്ലിനാലും'' ഇങ്ങനെ ചൊന്നതു...

സീരിണസ്സല്‍ക്കഥ-3

പാന്ഥന്മാര്‍ വന്നു പറഞ്ഞതു കേള്‍ക്കായി'' പാണ്ഡവന്മാരായ വീരര്‍ക്കെല്ലാംഘോരമായ് നിന്നുള്ളൊരാഹവമുണ്ടായികൗരവന്‍മാരോടുകൂടിയിന്നാള്‍;എണ്ണമില്ലാതൊരു മന്നവരെല്ലാരും മണ്ണിടം കൈവിട്ടു വിണ്ണിലായി:വീരനായുള്ളൊരു വായുതനയനുംതങ്ങളില്‍ നിന്നു പിണങ്ങിനിന്നീടുവാന്‍ഭംഗിയും പൂണ്ടു കണക്കുണ്ടിപ്പോള്‍'' എന്നതു കേട്ടൊരു സീരിതാന്‍ നണ്ണിനാന്‍' മന്നുടെ ഭാരം തളര്‍ന്നുതായിപാരാതെ ചെന്നിനി വീരന്‍മാര്‍ കോലുന്നവൈരത്തെപ്പോക്കണമാകിലിപ്പോള്‍‍'എന്നങ്ങു നണ്ണിന രോഹിണിനന്ദനന്‍ചെന്നവര്‍ ചാരത്തു പൂകും നേരംകണ്ടു നിന്നീടുന്ന പണ്ഡവന്മാരെല്ലാംഇണ്ടലും പൂണ്ടുചമഞ്ഞാരപ്പോള്‍‍എന്തൊന്നു ചിന്തിച്ചു വന്നുതെന്നിങ്ങനെചിന്തയും പൂണ്ടുനിന്നന്ധനായികാര്‍ണ്ണന്തന്മുഖം നോക്കിത്തുടങ്ങിനാന്‍കാതരനായൊരു ധര്‍മ്മജന്താന്‍എന്തിവന്‍ ചൊല്ലുന്നതെന്നതേ ചിന്തിച്ചുവെന്തു വെന്തെല്ലാരും നിന്ന നേരംചാരത്തു ചെന്നൊരു സീരിതാനെന്നപ്പോള്‍വീരന്മാരോടു വിളിച്ചു ചൊന്നാന്‍ ''...

സീരിണസ്സല്‍ക്കഥ

''കഷ്ടമായുള്ളൊരു കാരിയമല്ലോ നീരുഷ്ടനായ് ചെയ്തതു പെട്ടന്നിപ്പോള്‍സല്‍ക്കഥ ഞങ്ങള്‍ക്കു ചൊല്‍വതിന്നായല്ലോസല്‍ക്കരിച്ചിന്നിവന്‍ തന്നെ ഞങ്ങള്‍ആരണര്‍ക്കായുള്ളൊരാസനം തന്നെയുംആദരവോടു കൊടുത്തു നേരെആരെയും കണ്ടാല്‍ നീയാചാരം വേണ്ടായെന്നാജ്ഞയും നല്‍കിയിരുത്തിക്കൊണ്ടുഅങ്ങനെയുള്ളൊരൊരു സൂതനെയിന്നു നീയിങ്ങനെ കൊന്നതു വേണ്ടീലൊട്ടും'' എന്നതു കേട്ടൊരു സീരിതാന്‍ ചൊല്ലിനാന്‍നിന്നൊരു മാമുനിമാരോടപ്പോള്‍‍'' എന്നുടെ കൈയാലെ ചാകയെന്നിങ്ങനെമുന്നമേയുണ്ടിവനേകലെന്നാല്‍ഇന്നതു ചിന്തിച്ചു ഖിന്നതകോലേണ്ടാകൊന്നതില്‍ കാരണമുള്ളിലായാല്‍ചേതന കൈവെടിഞ്ഞീടുമിസുതന്റെനൂതനനായൊരു സൂനുതന്നെസല്‍ക്കഥ ചൊല്ലുവാനാക്കി നിന്നീടുവിന്‍ദു:ഖവും കൈവിട്ടു നിന്നു നിങ്ങള്‍.ഓരാതെ ചെയ്തതു കാരിയം തൊട്ടേതുംപോരായ്മ ചിന്തിച്ചു ചീറൊല്ലാതെനമ്മെക്കൊണ്ടേതാനും വേണ്ടുന്നതുണ്ടെങ്കില്‍കന്മഷം കൈവിട്ടു ചൊല്ലിനാലും'' ഇങ്ങനെ ചൊന്നതു...

സാല്വവധം

കാരണനായൊരു വാരിജലോചനന്‍ദ്വാരകനോക്കി വരുന്ന നേരംകോപിച്ചു നിന്നൊരു സാല്വനെന്നിങ്ങനെപേര്‍പെറ്റുനിന്നൊരു മന്നവന്താന്‍പോര്‍ക്കായിച്ചെന്നിട്ടു യാദവന്മാരിത്തനൂക്കിനെക്കാട്ടിനാന്‍ മേല്‍ക്കുമേലെ.വൈരസ്യം പൂണ്ടൊരു വൈദര്‍ഭിനന്ദനന്‍വൈകാതെ ചെന്നു പിണഞ്ഞനേരംവൈകല്യം വാരാതെ വൈരിയും താനുമായ്വൈദഗ്ദ്യം കാട്ടുന്ന നേരത്തപ്പോള്‍ചേണറ്റു നിന്നൊരു ചേദിപന്തന്നുടെചേതന പോകീന മാധവന്താന്‍പെട്ടന്നു ചെന്നങ്ങു രുഷ്ടനായ് നിന്നൊരുദുഷ്ടനും താനും പിണങ്ങിപ്പിന്നെമായകള്‍ കൊണ്ടെങ്ങും തൂകിനിന്നേറ്റവുംമാനിയായ്‌മേവുമമ്മന്നവന്റെമാറിടം തന്നിലെ സായകം മുമ്പായുള്ളായുധമേല്‍പ്പിച്ചങ്ങായവണ്ണംവാനില്‍നിന്നീടുന്ന മാനിനിമാരുടെവാര്‍കൊങ്ക പുല്‍കുമാറാകിവച്ചാന്‍.മന്ദനായ് നിന്നൊരു മന്നവന്തന്നുടെബന്ധുവായുള്ളൊരു ദന്തവക്രന്‍കോപിച്ചു ചെന്നു പിണങ്ങിനിന്നീടിനാന്‍വേപിച്ചു നിന്നൊരു മെയ്യുമായി.മണ്ടിവരുന്നൊരു വൈരിയെക്കാണ്‍കായാല്‍ഇണ്ടലെക്കൈവിട്ടു കൊണ്ടല്‍വര്‍ണ്ണന്‍ചണ്ഡമായുള്ളൊരു ചക്രമെടുത്തവന്‍കണ്ഠത്തെക്കണ്ടിച്ചു തുണ്ടിച്ചപ്പോള്‍ചേദിപന്‍ പോയൊരു നല്‍ വഴി തന്നുടെചൊവ്വോടെ...

രാജസൂയം-8

''സമ്മതികേടിന്നു നമ്മുടെ വീടല്ലതന്നുടെ വീടകം പൂക്കുവേണംവല്ലാത്ത വാര്‍ത്തകളിന്നും നീ ചൊല്ലുകില്‍ഒല്ലായെന്നിങ്ങനെ ചൊല്ലും ഞങ്ങള്‍‍ചൊല്ലുകൊണ്ടിന്നിനി നല്ലനല്ലെങ്കിലോതല്ലുകൊണ്ടീടിനാല്‍ നല്ലനാവോംതല്ലുകൊണ്ടാല്‍ പിന്നെയങ്ങനെയെങ്കിലോവില്ലുകൊണ്ടെങ്ങള്‍ക്കു പിന്നേതെല്ലാം'' എന്നതു കേട്ടോരു ചേദിപന്‍ ചൊല്ലിനാന്‍സന്നദ്ധരായ് കൊള്‍വിനെ ന്നിങ്ങനെവാര്‍ത്തയെക്കേട്ടുള്ള പാര്‍ത്ഥന്മാരെന്നപ്പോള്‍‍ആര്‍ത്തണഞ്ഞീടിനാരോര്‍ത്തു നേരെ.എന്നതു കേട്ടൊരു ചേദിപ വീരനുംചെന്നു തുടങ്ങിനാന്‍ മുന്നില്‍ നോക്കിനാന്ദകധാരിതാനെന്നതു കണ്ടപ്പോള്‍‍പാണ്ഡവന്മാരെത്തടുത്തു നീക്കി.മുന്നിട്ടു വന്നൊരു ചേദിപന്താനപ്പോള്‍സന്നദ്ധനായിപ്പിണങ്ങി നിന്നാന്‍.മാനിയായുള്ളോരു ചേദിപന്‍ താനപ്പോള്‍മാധവന്‍ വന്നതു കണ്ടനേരംഅന്തമില്ലാതൊരു വൈരമുണ്ടാകയാല്‍എന്തു ഞാന്‍ ചെയ്‌വതെന്നോര്‍ത്തു പിന്നെആക്കമാണ്ടീടുന്ന മാധവന്മേനിയെനോക്കി നിന്നീടാനാന്‍ കണ്‍ചുവത്തിചേദിപന്തന്നുടെ മാനസമന്നേരംമാധവന്തങ്കലുറച്ചുനിന്നുകണ്‍ചുവത്തീടുന്ന ചേദിപന്‍ വന്നതുകണ്ടുനിന്നീടുന്ന...

തീർച്ചയായും വായിക്കുക