Home Authors Posts by ചീരാമൻ

ചീരാമൻ

0 POSTS 0 COMMENTS

പതിനെട്ടാം പടലം

“അല്ലൽ പോമരികുലത്തെയടക്കിനാല,തിനു നീ നിൻ വില്ലൊലികൊൾക ചെന്റുവിയൻകൊൾ പോർക്കളത്തിലെ,ന്റു ചൊല്ലിനാനിലങ്കവേന്തൻ തൂമ്മിരനയനനോടു, ചൊല്ലിനാനവനും കൂടച്ചൊല്ലെഴും പടനടപ്പാൻ.” 188 “നടന്തിതു തേരിന്മേലും നലംകൊൾ മന്തിരത്തിന്മെയ്യാ- യിടന്ത പോരാനമേലുമെഴുഞ്ചെഴും കുതിരമേലും തുടംകിളർ കഴുതമേലും തൂയവൊട്ടുകങ്കൾമേലു- മിടംകൊൾ ചിങ്കങ്കൾമേലുമിതവിയ കാലാളായും.” ...

എട്ടാം പടലം

“ചൊന്നാലും ചെല്ലേണ്ടുമതി,ന്റൊരു ചൂരനാമിരാകവനെ- ന്തെന്നോടെല്ലാമാവതു? പോരിടയെന്തുകൊണ്ടെതിർപ്പുതവൻ നിന്നോടെല്ലാമാം പകയർക്കു, നിനക്കു പാടവം പെരികു- ണ്ടൊന്നാർ തമ്മോടോടിയൊളിച്ചൊരുചാതി പോറ്റുവാനുയിരെ.” 78 “ഉയിരുണ്ടാകിൽക്കണ്ടുകൊളളാം ഉലകത്തിൽ മറ്റു നല്ലവെല്ലാം, തുയരം വാരാ വൈരികളെത്തുയരാതവർക്കു പോരിലെങ്ങും, പയമെന്നൊട്ടും നീയറിയാ പടയിൽ പിടിത്തണത്തു നിന്നെ- ക്കയറും പൊട്ടാചങ്ങലയും കനമിട്ടു കെട്ടിവൈക്കിലുമേ.” ...

എട്ടാം പടലം

“ചൊന്നാലും ചെല്ലേണ്ടുമതി,ന്റൊരു ചൂരനാമിരാകവനെ- ന്തെന്നോടെല്ലാമാവതു? പോരിടയെന്തുകൊണ്ടെതിർപ്പുതവൻ നിന്നോടെല്ലാമാം പകയർക്കു, നിനക്കു പാടവം പെരികു- ണ്ടൊന്നാർ തമ്മോടോടിയൊളിച്ചൊരുചാതി പോറ്റുവാനുയിരെ.” 78 “ഉയിരുണ്ടാകിൽക്കണ്ടുകൊളളാം ഉലകത്തിൽ മറ്റു നല്ലവെല്ലാം, തുയരം വാരാ വൈരികളെത്തുയരാതവർക്കു പോരിലെങ്ങും, പയമെന്നൊട്ടും നീയറിയാ പടയിൽ പിടിത്തണത്തു നിന്നെ- ക്കയറും പൊട്ടാചങ്ങലയും കനമിട്ടു കെട്ടിവൈക്കിലുമേ.” ...

ഏഴാം പടലം

“ഉരൈക്കലാമവിടം നിന്നോടൊരു വരതരുണി വാനോർ- പുരത്തുനിന്നുഴറിവന്നോൾ പുഞ്ചികത്തലൈയെമ്പതോൾ, ഉരത്തിടൈക്കൊണ്ടു പൂണ്ടേനൂക്കിനാനവളെയന്നാൾ, ഉരത്തനളയനോടെല്ലാമുടനവൻ ചാപമിട്ടാൻ.” 67 “ഇട്ടന ചാപം കേളായ്‌, ഇനിയിന്നുമുതലായ്‌ മേന്നാൾ വട്ടണിക്കൊങ്കതങ്കും മങ്കയർതങ്കളുളളിൽ ഇട്ടമല്ലാതനേരത്ത്‌ ഇപ്പടി പുണർകിലൊക്ക- പ്പൊട്ടി നിൻ ചിരങ്കളെല്ലാം പൊടിയാകെന്റരുളിച്ചെയ്താൻ.” ...

ഒമ്പതാം പടലം

“വരുമളവരികളുമകമഴിഞ്ഞേ വരികിലില്ലൊരു പിഴ,യപയമെന- ക്കരുളെന്നിലരുൾചെയ്‌വതഴകറിവോ- ർക്ക,തിനുളള വഴിയിന്നുമുരചെയ്യലാം, ഒരുവനചരനൊരു പറവ കനി- ന്തുടലിരയിടുമതിനിണയെ മുന്നം പൊരുതതു കരുതരുനെന്നും നിനവേ പൊരുന്നിനതറിവവരറിവവരേ.” 89 “അറിവുറുമരികുലവരചന്മൊഴി- ഞ്ഞളവങ്ങു തചമുകനിളയവനോ- ടുറവിനെയുടനൊരു നൊടിയിലണൈ- ത്തുരമികു പടകങ്ങൾ കുമറിവര- തിറമുറു നിചിചരവരൻ മുടിമേൽ...

ശ്രീരാമചരിതം

“പിരിയരുതാത നീയിങ്ങനെ പിതാവു വെടിന്തു നാടും പിഴുകിയെരിന്തു കാടുമുറഞ്ഞു പോന്തവനോടകന്റാൽ ഉരുകുമല്ലി നിനക്കുടനുൾക്കുരുന്ന്‌? വിരുന്നല്ലീ വ- ന്നൊളിയിലിലങ്ക പുക്കത്‌? പോരും നിൻ തിറം, നില്‌ക്കതെല്ലാം, ഒരു തുട ഞാങ്ങൾ നിന്നുടൽ വെട്ടിയൊക്ക നുകർന്നിതം പെ- റ്റുള വിളയാട്ടമാടുവുതെന്റു ചെന്റണൈയിന്റാ നേരം തിരിചെട കണ്ടുകൊണ്ട കനാവുതാനറിയിച്ചവാറേ തിരിഞ്ഞകലും നിചാചരിമാരടങ്ങിയുറങ്ങിനാരേ.” ...

അഞ്ചാം പടലം

“അറിയിപ്പാൻ ഞാനാവനതിന്നരുളിച്ചെയ്യിന്റതാകിലെ,ന്നോ- ടറുമിപ്പോൾ വാണാളവർകൾക്കടൽ കിട്ടുവോരുനേരം, എന്നാൽ പറയപ്പോരാ നമ്മെയെല്ലാം പവനൻമകൻ ചതിച്ചമ,യെ- ന്ററിയിച്ചാൻ മുൽച്ചൊല്ലിയലും പിരിയത്തനത്തൽപോം വഴിയേ.” 45 “വഴികൂടാതേയെന്റു പോർക്കു നമ്മൊടു വരിന്റെ വാനരപ്പടമീ- തഴിയാതേകണ്ടാട്ടിയടിച്ചരചോടു കൂടനൂമനെയും ഒഴിയേനിപ്പോൾ കൊന്റു മുടിച്ചുരപെറ്റിലങ്ക പൂമതെങ്ങും പിഴകൂടാതെന്റു ചിനം പെരുതാന തുർമുകൻ ചൊല്ലിനാൻ.” 46 “പെരുതാകിന്റൂ...

ആറാം പടലം

“നടന്തിടമുറൈന്തവനു,ണർന്തിരവിൽ നാചം തുടങ്കിനതു കണ്ടരിയ തുമ്പമുളളിലേറി അടങ്കിയങ്കു ചെന്റരചനെത്തൊഴുതു ചൊല്ല- ത്തുടങ്ങിനൻ വിപീഴണനണൈന്ത തുയരെല്ലാം.” 56 “അണൈന്ത തുയരം തന്നെയറിന്തടിയിണക്കീ- ഴിണങ്കിയറിയിക്കുമടിയനോടെളുതായും പിണങ്കുമതൊല്ലാ പിഴമുഴുക്കിലും നറുന്താ- രണിന്ത കുഴലാളൈയരചന്നു കൊടു മന്നാ.” 57...

മുപ്പത്തൊന്നാം പടലം

“വരമിണങ്കിന നിചാചരനിരാവണനുടെ മതുമലർക്കഴൽ വണങ്കി നടകൊണ്ടളവു ക- ണ്ടരി!യിതെന്തൊരു പെരുന്തടി,യിതെന്തിനുളളതോ- ന്റ, വയവങ്കളുമെല്ലാമുളയടുക്കുംവണ്ണമേ, തിരപൊരുന്തുമലൈയാഴിതന്നെയാഴമറിവാൻ തെചമുകൻ വടിവെഴുംപടി പടൈത്തവുരുവോ, തരണിമണ്ടലവും വാനുമിടവുമുളളതറിവാൻ തയമുകന്നഴിവില്ലായുമൊരു മായമല്ലയോ.” 331 “അഴിവില്ലാത കരുമാമലൈയൊരാളുരുവമായ്‌ അടൽ നമ്മൊടു തനിയേ കരുതി വന്റ വരവോ, പിഴകുലാവിനതു...

മുപ്പത്തിരണ്ടാം പടലം

“അറവേയിവനെ മുടിക്കാമെന്റണൈന്തു മൈന്തനചലംകൊ- ണ്ടെറിവാൻ കോലിനകാലം കണ്ടിടംപുറംകൈകൊണ്ടവനെ- ത്തറമേൽ തളളിയിടക്കണ്ടു തലൈക്കടന്തു കുവടൊന്റാ- ലറിയാമടലിടെവൻ കൂറെന്റടുത്തെറിന്തനൻ വിവിതൻ” 342 “വിവിതനെറിന്ത വിലങ്കലവൻ വിലങ്ക വിരവിൽ വിലങ്കപ്പോ- യവനി പൊരുന്തുമതിൻപിമ്പെയരക്കർപടയുമടൽക്കരിയും പവനനെ വെല്ലും പടതുടരപ്പടർന്ത തേരും കുതിരകളും അവിടെയടുത്തതറപ്പൊടിചെയ്ത,മിഴ്‌ന്തിതഴകിലടലിലതും.” ...

തീർച്ചയായും വായിക്കുക